Herunterladen Diese Seite drucken

Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity; Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności We - Parkside PNTS 1400 E2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Translation of the ori-
ginal EC declaration
GB
We hereby confirm that the
PNTS 1400 E2 series
wet and dry vacuum cleaner
Serial no.
201505000001 - 201509054220
conforms with the following applicable re-
levant version of the EU guidelines:
In order to guarantee consistency, the fol-
lowing harmonised standards as well as
national standards and stipulations have
been applied:
EN 61000-3-2/A2:2009 • EN 61000-3-3:2008 • EN 62233:2008
This declaration of conformity (15)** is
issued under the sole responsibility of the
manufacturer:
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
D-63762 Großostheim, Germany
08.08.2015
* The object of the declaration described above sa-
tisfies the provisions of Directive 2011/65/EU of the
European Parliament and the Council of 8 June 2011
on limiting the use of certain harmful substances in
electrical and electronic appliances.
** The last two digits of the year in which the CE mar-
king was affixed.
of conformity
2004/108/EC • 2006/95/EC • 2011/65/EU*
EN 60335-1:2012 • EN 60335-2-2/A11:2012
EN 55014-1/A2:2011 • EN 55014-2/A2:2008
Tłumaczenie ory-
ginalnej deklaracji
PL
Niniejszym oświadczamy, że:
odkurzacz do pracy na mokro i sucho
typoszereg PNTS 1400 E2
numer seryjny
201505000001 - 201509054220
spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw
UE w ich aktualnie obowiązującym brzmie-
niu:
W celu zapewnienia zgodności z powyż-
szymi dyrektywami zastosowano następu-
jące normy harmonizujące oraz normy i
przepisy krajowe:
Wyłączną odpowiedzialność za wystawie-
nie tej deklaracji zgodności (15)** ponosi
producent:
Volker Lappas
(Documentation Representative,
Osoba upoważniona do sporządzania
dokumentacji technicznej)
* Wyżej opisany przedmiot deklaracji spełnia wymogi
dyrektywy 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ogranicze-
nia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
** Dwie ostatnie cyfry roku nadania znaku CE.
zgodności WE
83

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Inhalte für Parkside PNTS 1400 E2

Diese Anleitung auch für:

114252