Herunterladen Diese Seite drucken

Wstęp - Parkside PNTS 1400 E2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PL
Spis tresci
Wstęp ........................................ 18
Przeznaczenie ............................ 19
Opis ogólny ............................... 19
Zawartość opakowania .................. 19
Opis działania .............................. 19
Przegląd ....................................... 20
dysz i filtrów .................................. 20
Dane techniczne ......................... 21
Zasady bezpieczeństwa ............. 21
Składanie .................................. 22
Obsługa..................................... 23
Włączanie i wyłączanie ................. 23
Odkurzanie na sucho ..................... 23
Odkurzanie na mokro .......................24
Funkcja dmuchania ........................ 25
Czyszczenie urządzenia ................. 25
Konserwacja ................................. 25
Przechowywanie ....................... 25
Poszukiwanie błędów ................ 28
Gwarancja ................................. 29
Serwis naprawczy ..................... 30
Service-Center ............................ 30
Importer .................................... 30
zgodności WE .............................. 83
18
Urządzenie to mogą obsługiwać
dzieci od 8 roku życia, a także oso-
by o zmniejszonych zdolnościach fi-
zycznych, zmysłowych czy umysło-
wych, czy też osoby dysponujące
niedostatecznym doświadczeniem
oraz wiedzą, pod warunkiem, że
praca odbywa się pod nadzorem
albo po instruktażu w zakresie
bezpiecznej eksploatacji urządze-
nia i ze zrozumieniem istniejących
zagrożeń. Dzieciom nie wolno
bawić się urządzeniem. Dzieciom
nie wolno bez nadzoru wykonywać
czyszczenia i konserwacji.

Wstęp

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia.
Zdecydowali się Państwo na zakup warto-
ściowego produktu. Niniejsze urządzenie
sprawdzono w trakcie produkcji pod kątem
jakości, a także dokonano jego kontroli
ostatecznej. W ten sposób zapewniona
jest jego sprawność. Nie da się wykluczyć
tego, że w pojedynczych przypadkach w
urządzeniu lub przy nim wzgl. w wężach
mogą się znaleźć pozostałości wody lub
smaru. Nie jest to brakiem ani uszkodze-
niem, czy powodem do troski o urządze-
nie.
Instrukcja obsługi jest częścią składową
produktu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa, eksploatacji
i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytko-
wania produktu należy się zapoznać ze
wszystkimi wskazówkami dotyczącymi

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

114252