Herunterladen Diese Seite drucken

Technická Data; Bezpečnostní Pokyny; Symboly V Návodu; Všeobecné Bezpečnostní Pokyny - Parkside PNTS 1400 E2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Technická data
Jmenovité napětí ..220-240 V~, 50/60 Hz
Jmenovitý výkon (příkon) ............ 1400 W
Délka síťového kabelu ....................... 4 m
Třída ochrany ...................................
Druh ochrany...................................IPX4
Sací síla .................... 17 kPA (170 mbar)
Objem nádoby (brutto) ................ asi 23 l
Užitečný objem nádoby ............... asi 15 l
Hmotnost (včetně všech dílů
příslušenství) ........................... asi 6,3 kg
Technické a optické změny mohou být
během dalšího vývoje provedeny bez ohlá-
šení. Všechny rozměry, pokyny a údaje
tohoto Návodu k obsluze jsou proto bez
záruky. Právní nároky, které budou klade-
ny na základě tohoto Návodu k obsluze,
nemohou proto být uplatněny.
Bezpečnostní pokyny
Symboly v návodu
Výstražné značky s údaji pro
zabránění škodám na zdraví
anebo věcným škodám.
Příkazové značky (namísto výkřič-
níku je vysvětlován příkaz) s údaji
pro prevenci škod.
Informační značky s informacemi
pro lepší zacházení s nástrojem.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny
Pozor! Při používání elektrických
nástrojů je třeba pro ochranu proti
elektrickému úderu, nebezpečí po-
ranění a požáru, dbát na následují-
cí zásadní bezpečnostná opatření:
Takto zabráníte nehodám a pora-
něním:
Nikdy neponechávejte k provozu
připravený přístroj na pracovišti bez
dohledu.
II
Přístroj nesmí být použit k odsávání na
osobách a zvířatech.
Během provozu nemiřte sací hadicí a
hubicemi na sebe či jiné osoby, zejmé-
na ne na oči a uši. Hrozí nebezpečí
poranění.
Nevysávejte horké, žhavé, hořlavé,
výbušné anebo zdraví škodlivé látky.
K těmto patří mezi jinými horký popel,
benzín, rozpouštědla, kyseliny anebo
louhy.
Dýzy a sací trubka se nesmí během
práce nacházet ve výši hlavy. Vzniká
nebezbečí zranění.
Takto se vyhnete nehodám a pora-
něním skrz elektrický úder:
Dbejte na to, aby se síťový kabel nepo-
škodil přetahováním přes ostré hrany,
sevřením anebo tažením za kabel.
Před každým použitím překontrolujte
síťovou přípojku a prodlužovací kabel
s důrazem na poškození a stárnutí.
Přístroj nepoužívejte, pokud je kabel
poškozený.
Je-li přípojné vedení tohoto nástroje po-
škozené, musí být skrze výrobce anebo
jeho servisní službu zákazníkům anebo
podobně kvalifikovanou osobou nahra-
zené, aby se vyvarovalo ohrožením.
Přístroj vždy vypněte a vytáhněte
síťovou zástrčku v následujících přípa-
dech:
- jestliže přístroj nepoužíváte, pokud
jej přepravujete anebo je-li bez do-
zoru;
- jestliže přístroj kontrolujete, čistíte
nebo odstraňujete blokování;
- jestliže provádíte čisticí anebo údrž-
CZ
47

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

114252