Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PNTS 1400 E2 Originalbetriebsanleitung

Nass- und trockensauger
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
WET AND DRY VACUUM CLEANER
PNTS 1400 E2
WET AND DRY VACUUM CLEANER
Translation of the original instructions
SAUSO IR ŠLAPIO VALYMO
SIURBLYS
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
IAN 275394
ODKURZACZ DO PRACY NA
MOKRO I SUCHO
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
NASS- UND TROCKENSAUGER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PNTS 1400 E2

 • Seite 1 WET AND DRY VACUUM CLEANER PNTS 1400 E2 WET AND DRY VACUUM CLEANER ODKURZACZ DO PRACY NA MOKRO I SUCHO Translation of the original instructions Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi SAUSO IR ŠLAPIO VALYMO NASS- UND TROCKENSAUGER SIURBLYS Originalbetriebsanleitung Originalios naudojimo instrukcijos vertimas...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Contents Introduction Introduction .........4 Congratulations on the purchase of your Application ........4 new device. With it, you have chosen a General description ......5 high quality product. Delivery Contents ......5 During production, this equipment has Overview ........5 been checked for quality and subjected Description of operation ....6 to a final inspection.
 • Seite 5: General Description

  General description Overview Housing The illustration of the principal functioning parts can be found 1 Bow handle on the front and back foldout 2 Bow handle tie bars pages. 3 Motor housing 4 Carry handle Delivery Contents 5 Mains lead 6 On/off switch Unpack the equipment and check that it is 7 4 accessory holders at motor...
 • Seite 6: Description Of Operation

  Technical data Description of operation The equipment is fitted with a stable stain- Rated voltage ..220-240 V~, 50/60 Hz less steel container to hold liquid and dust. Rated power input The steering castors allow for maximum (Power consumption) ....1400 W mobility of the device.
 • Seite 7: Safety Information

  Safety information General notes on safety • This device can be used by chil- Caution! When using electri- dren aged 8 and over and by cal machines, observe the people with reduced physical, following basic safety meas- sensory or mental capacities ures for the prevention of or with a lack of experience or electric shocks and the risk of...
 • Seite 8 or by pulling on the cable. and sharp edges. • Before each use, check the • Make sure that the mains volt- power supply lead and the ex- age corresponds with the infor- tension cable for damage and mation on the rating plate. ageing.
 • Seite 9: Assembly

  Assembly suction hose (17) and plug the suc- tion pipe holder (18) into the socket Pull out the mains plug. on the motor housing (see picture Danger of electric shock. below). Operation The appliance is supplied with the folded filter ( 23) fitted.
 • Seite 10: Wet Vacuuming

  Vacuuming with the paper filter walls, grinding or drilling hard wood) can bag: pose a risk from hazardous dust. We recommend using the following option- To avoid the fluted filter becoming al filter combination, which is available, clogged, we recommend the addi- for fine dust (see “Spare parts/Accesso- tional use of the brown paper filter ries”):...
 • Seite 11: Blow Function

  If foam or liquid exits, switch off the bottom of the container and pour machine immediately. out the residual liquid. Blow Function • Clean the waste tank with a damp cloth. Operation without the use of a filter • Wash the foam filter ( 21) with luke- is recommended.
 • Seite 12: Spare Parts/Accessories

  Spare Parts/Accessories Spare parts and accessories can be obtained at www.grizzly-service.eu If you do not have internet access, please contact the Service Centre via telephone (see “Service-Center” Page 16). Please have the order number mentioned below ready. Position Position Description Order No.
 • Seite 13: Disposal/Environmental Protection

  Optionally available: Description Design Product No. Fluted filter without With steel inner mesh 91099009 filter cover Fine dirt filter bag 2-layer micro filter fleece, white 30250110 30 l, pack of 5 Dry filter Blue fabric bag, washable 30250135 Cushion nozzle 72800040 Car nozzle 91096445 Disposal/Environmental protection...
 • Seite 14: Trouble Shooting

  Trouble shooting Problem Possible cause Fault correction Check plug socket, cable, Mains voltage is not line, plug and fuse, where present appropriate, repair through electrical specialist Device does not start Defective on/off switch Repair by Customer Care Worn carbon brushes Defective motor Hose system ( 19) or jets...
 • Seite 15: Guarantee

  Guarantee Guarantee Cover The equipment has been carefully pro- Dear Customer, duced in accordance with strict quality This equipment is provided with a 3-year guidelines and conscientiously checked prior to delivery. guarantee from the date of purchase. In case of defects, you have statutory rights against the seller of the product.
 • Seite 16: Repair Service

  Service-Center service, a product recorded as defec- tive can be sent postage paid to the Service Great Britain service address communicated to you, with the proof of purchase (receipt) Tel.: 0871 5000 720 and specification of what constitutes (£ 0.10/Min.) the defect and when it occurred.
 • Seite 17: Wstęp

  Spis tresci Wstęp Wstęp ........17 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Przeznaczenie ......17 Zdecydowali się Państwo na zakup warto- Opis ogólny ....... 18 ściowego produktu. Niniejsze urządzenie Zawartość opakowania ....18 sprawdzono w trakcie produkcji pod kątem Przegląd ........18 jakości, a także dokonano jego kontroli Opis działania ......
 • Seite 18: Opis Ogólny

  Przegląd Wciąganie odkurzaczem substancji pal- nych, wybuchowych lub szkodliwych dla Obudowa zdrowia jest niedozwolone. Producent nie 1 Uchwyt kabłąkowy odpowiada za szkody wywołane niezgod- 2 2 trzpienie uchwytu kabłąkowego nym z przeznaczeniem stosowaniem lub 3 Obudowa silnika nieprawidłową obsługą urządzenia. 4 Uchwyt do przenoszenia Opis ogólny 5 Kabel sieciowy...
 • Seite 19: Opis Działania

  Dane techniczne Opis działania Urządzenie jest wyposażone w stabilny po- Napięcie sieciowe ...220-240 V~, 50/60 Hz jemnik ze stali nierdzewnej do gromadze- Moc pobierana silnika nia cieczy i kurzu. Kółka zapewniają dużą (moc przyłączowa) ...... 1400 W zwrotność urządzenia. Przy odkurzaniu Długość...
 • Seite 20: Zasady Bezpieczeństwa

  Zasady bezpieczeństwa ków bezpieczeństwa, zabez- pieczających przed poraże- Urządzenie to mogą obsługiwać niem prądem elektrycznym, dzieci od 8 roku życia, a także oso- zranieniem i pożarem: by o zmniejszonych zdolnościach fi- W ten sposób unikniesz wypadków zycznych, zmysłowych czy umysło- i zranień: wych, czy też...
 • Seite 21 nie wykazują objawów zużycia. było zgodne z danymi znajdujący- Nie używaj urządzenia, jeżeli mi się na tabliczce znamionowej. kabel jest uszkodzony lub zużyty. • Podłączaj wtyczkę urządzenia Niebezpieczeństwo zranienia. tylko do gniazdek, które są za- • Jeżeli kabel zasilający tego urzą- bezpieczone bezpiecznikiem o dzenia jest uszkodzony, to musi wartości co najmniej 16A.
 • Seite 22: Składanie

  Składanie Aby przechować złożony zestaw ssący podczas przerwy w pracy Wyjmij wtyczkę urządzenia z możesz zsunąć teleskopową rurę gniazdka. Niebezpieczeństwo po- ssącą (17) i wcisnąć uchwyt rury rażenia prądem elektrycznym. ssącej (18) do wnęki w obudowie silnika (zobacz mały rysunek). Urządzenie zostało dostarczone z Obsługa zamontowanym już...
 • Seite 23: Odkurzanie Na Mokro

  Odkurzanie drobnych pyłów: musi przy tym wskazywać w kierunku przeciwnym do głowicy silnikowej. 2. Załóż pokrywę filtra (22) i zablokuj go Podczas niektórych procesów odsysania lekkim obróceniem: (np. szlifowanie farb i lakierów, frezowa- nie lub wiercenie w murach, szlifowanie Zablokowanie pokrywy filtra lub wiercenie w twardym drewnie) mogą...
 • Seite 24: Funkcja Dmuchania

  Gdy zbiornik ( 9) jest pełen, otwarciu śruby spustowej ( 10). pływak zamyka otwór ssący, co W pojemniku zostaje resztka cieczy. powoduje przerwanie odkurzania. Aby usunąć wszystkie pozostałości Wyłącz urządzenie, wyjmij wtycz- cieczy, złożyć uchwyt kabłąkowy kę urządzenia z gniazdka siecio- (1) do dołu i zdjąć...
 • Seite 25: Części Zamienne/Akcesoria

  Części zamienne/Akcesoria Części zamienne i akcesoria można zakupić na www.grizzly-service.eu Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, skontaktuj się telefonicznie z Centrum Serwisowym (patrz strona 29 „Service-Center”). Miej pod ręką wymienione poniżej numery katalogowe. Pos. Pos. Rysu- Oznaczenie Przeznaczenie Nr. artykułu Instrukcja nek samo- obsługi...
 • Seite 26: Utylizacja/Ochrona Środowiska

  Dostępne dodatkowo: Oznaczenie Wykonanie Przeznaczenie Nr artykułu z wewnętrzną plecionką Filtr fałdowany be pokrywy 91099009 filtra stalową Worek filtracyjny do pyłów Dwuwarstwowy mikrofiltr z 30250110 30 l, opakowanie 5 szt. włókniny, biały Worek z tkaniny, niebieski, Filtr do odkurzania na sucho 30250135 nadający się...
 • Seite 27: Poszukiwanie Błędów

  Poszukiwanie błędów Problem Możliwa przyczyna Sposób usunięcia Sprawdź gniazdko, przewód, Brak zasilania prądem wtyczkę i bezpiecznik, ew. na- prawa przez specjalistę elektryka Urządzenie nie uru- Uszkodzony włącznik-wy- chamia się łącznik ( Naprawa w punkcie serwiso- Zużyte szczotki węglowe Uszkodzony silnik Zatkany układ węży 19) lub końcówki Usuń...
 • Seite 28: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- dzono przed wysyłką. stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu przysłu- gują...
 • Seite 29: Serwis Naprawczy

  Service-Center się z wymienionym niżej działem serwi- sowym telefonicznie lub mailowo. Uzy- Serwis Polska skają Państwo wówczas szczegółowe informacje na temat realizacji reklama- Tel.: 22 397 4996 cji. E-Mail: grizzly@lidl.pl IAN 275394 • Uszkodzony produkt mogą Państwo wysłać po skontaktowaniu się z naszym Importer działem obsługi klienta, załączając do- wód zakupu (paragon) i określając, na...
 • Seite 30: Įvadas

  Turinys Įvadas Įvadas ........30 Dėkojame, kad pirkote naują įrenginį. Naudojimas ....... 30 Apsisprendėte įsigyti aukštos kokybės prie- Bendrasis aprašymas ....31 taisą. Gamybos metu atlikta šio prietaiso Pristatomas komplektas/Priedai ..31 kokybės kontrolė bei jo galutinis patikrini- Apžvalga ........31 mas.
 • Seite 31: Bendrasis Aprašymas

  Bendrasis aprašymas Apžvalga Pagrindinių sudedamųjų dalių 1 Lenkta rankena paveikslai pateikti išorinėje ir 2 2 lenktos rankenos statramsčiai vidinėje viršelio pusėje. 3 Variklio galva 4 Rankena Pristatomas komplektas/ 5 Maitinimo laidas Priedai 6 Įjungimo / išjungimo jungiklis 7 4 priedų laikikliai lenktos prie Prietaisą...
 • Seite 32: Veikimo Aprašymas

  Techniniai duomenys Veikimo aprašymas Prietaise yra stabilus nerūdijančiojo plieno Vardinė impulsinė rezervuaras, kuriame surenkami skysčiai ir įtampa ....220-240 V~, 50/60 Hz dulkės. Dėl kreipiamųjų ratukų prietaisas Siurblio vardinė imamoji galia ..1400 W labai manevringas. Ilgis maitinimo laidas ......4 m Šlapio siurbimo metu plūduras nutraukia Apsaugos klasė...
 • Seite 33: Saugos Nurodymai

  Taip elgdamiesi išvengsite nelai- Saugos nurodymai mingų atsitikimų ir sužeidimų: Šiuo prietaisu gali naudoti vaikai • Niekada nepalikite naudojimui nuo 8 metų ir sutrikusių fizinių, paruošto prietaiso be priežiūros sensorinių ar psichinių gebėjimų darbo vietoje. asmenys arba tie, kuriems trūksta •...
 • Seite 34 Taip apsaugosite prietaisą nuo • Jeigu šio prietaiso maitinimo sugadinimo ir išvengsite galimai laidas pažeidžiamas, jį, kad keliamo pavojaus žmonėms: nekeltų pavojaus, reikia paskirti pakeisti gamintojui arba jo kli- • Atkreipkite dėmesį, kad prietai- entų aptarnavimo skyriui arba sas būtų tinkamai surinktas ir panašiai kvalifikuotam asme- filtrai būtų...
 • Seite 35: Surinkimas

  Surinkimas Uždėkite norimą antgalį (25/26). Niekada nesiurbkite be filtro! Ištraukite iš lizdo kištuką. Gresia su- žalojimo elektros smūgiu pavojus. Kai dirbdami darote trumpą per- trauką ir norite padėti siurbimo įtai- Prietaisas tiekiamas su jau įmontuo- sus, sustumkite teleskopinį siurbimo tu gofruotu filtru ( 23).
 • Seite 36: Šlapias Siurbimas

  nuo variklio galvutės. 1. Uždėkite poroloninį filtrą ( 21) ant 2. Uždėkite filtro dangtelį (22) ir užfiksuo- filtro dėžutės ( 27) variklio galvutėje kite lengvai pasukdami: (žr. „Šlapias siurbimas“). 2. Užmaukite mėlyną medžiaginį filtro Filtro dangtelio užfiksavimas maišelį ant filtro dėžutės. Smulkių...
 • Seite 37: Pūtimo Funkcija

  Prietaiso valymas Nestovėkite vandenyje, kuris bus susiurbiamas. Antraip galite patirti elektros smūgį. Prietaiso nenupurkškite vandeniu ir nenaudokite jokių aštrių valymo Jei nerūdijančiojo plieno rezervua- priemonių bei tirpiklių. Prietaisas ras yra pilnas, plūduras uždaro siur- gali būti pažeistas. biamąją angą ir siurbimo procesas yra nutraukiamas.
 • Seite 38: Laikymas

  Laikymas Utilizavimas/aplinkos apsauga 1. Maitinimo laidą (5) užvyniokite ant nešimo rankenos (4). Prietaisą, priedus ir pakuotę perduokite 2. Siurbimo žarną (19) užvyniokite utilizuoti aplinkos apsaugos atliekų utiliza- ant nešimo rankenos (4). vimo įstaigai. 3. Nenaudojamą teleskopinį siur- bimo vamzdį (17) ir antgalius Elektros prietaisų...
 • Seite 39: Atsarginės Dalys/Priedai

  Atsarginės dalys/Priedai Atsargines dalis ir priedus galite įsigyti interneto svetainėje www.grizzly-service.eu Jei neturite interneto, kreipkitės telefonu į aptarnavimo centrą (žr. „Service-Center“ puslapis 43). Pasiruoškite žemiau nurodytus užsakymo numerius. Pozicija Pozicija Aprašymas Naudojimas Dalies numerį Eksploatavimo Trimatis- instrukcija vaizdas Lenkta rankena 91104182 2/14 Lenktos rankenos statramstis + fiksavimo svirtis...
 • Seite 40 Neprivaloma: Dalies nu- Aprašymas Vykdymo Naudojimas merį Gofruotas filtras be užda- su vidiniu plieno raizginiu 91099009 romojo dangtelio Smulkių dulkių filtro maiše- 2-jų sluoksnių pluošto 30250110 lis 30 l, 5 vnt mikrofiltras, baltas Medžiaginis maišelis, Sauso siurbimo filtras 30250135 mėlynas, galima išplauti Minkštų...
 • Seite 41: Klaidų Paieška

  Klaidų paieška Problema Galima priežastis Klaidos šalinimas Patikrinkite kištukinį lizdą, laidą, elektros liniją, kištuką ir saugiklį, Nėra maitinimo įtampos jei reikia, paveskite suremontuoti elektrikui Įrenginys Sugedęs įjungimo/išjungimo neužsiveda jungiklis ( Remontuoja klientų aptarnavimo Susidėvėję angliniai šepetėliai skyrius Sugedęs variklis Užsikimšimų ir užstrigimų Siurbiamoji žarna ( 19)) arba šalinimas...
 • Seite 42: Garantija

  Garantija Garantijos taikymo apimtis Prietaisas gaminamas laikantis griežtų Gerbiamasis pirkėjau, kokybės reikalavimų ir rūpestingai patikri- Šiam prietaisui suteikiama trejų metų ga- namas prieš jį išsiunčiant. rantija nuo pirkimo dienos. Jeigu būtų nustatomi šio prietaiso defek- Garantija apima medžiagų arba gamybos tai, prietaiso pardavėjo atžvilgiu įgyjate defektus.
 • Seite 43: Remonto Paslaugos

  Service-Center samią informaciją apie jūsų pretenzijų tenkinimo eigą. Paslaugos Lietuva • Jeigu prietaisas būtų pripažintas defek- tiniu, jums pasikalbėjus su mūsų klientų Tel.: 880033144 aptarnavimo tarnyba, pridėjus pirkimo e-mail: grizzly@lidl.lt IAN 275394 įrodymus (kasos čekį) ir pateikus defek- to apibūdinimą bei jo nustatymo datą, Importuotojas galite jį...
 • Seite 44: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........44 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......44 ein hochwertiges Produkt entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 45 Dieses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........45 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Übersicht ........45 unterzogen.
 • Seite 45: Allgemeine Beschreibung

  Übersicht Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht wurden. 1 Bügelgriff 2 2 Bügelgriff-Holme Allgemeine 3 Motorkopf Beschreibung 4 Tragegriff 5 Netzanschlussleitung Die Abbildungen finden Sie auf 6 Ein-/Ausschalter der vorderen und hinteren Aus- 7 4 Zubehöraufnahmen Motorkopf klappseite.
 • Seite 46: Funktionsbeschreibung

  Technische Daten Funktionsbeschreibung Das Gerät ist mit einem stabilen Edelstahl- Bemessungs- behälter zur Flüssigkeits- und Staubaufnah- spannung ..... 220-240 V~, 50/60 Hz me ausgestattet. Die Lenkrollen ermögli- Bemessungsaufnahme chen eine große Wendigkeit des Gerätes. (Anschlussleistung) ......1400 W Beim Nass-Saugen erfolgt die Abschaltung Länge Netzanschlussleitung ....4 m des Saug-Luftstroms durch einen Schwim- Schutzklasse ........
 • Seite 47: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Allgemeine Sicherheitshinweise Dieses Gerät kann von Kindern ab Achtung! Beim Gebrauch 8 Jahren und darüber sowie von von Elektrogeräten sind zum Personen mit verringerten physi- Schutz gegen elektrischen schen, sensorischen oder mentalen Schlag, Verletzungs- und Fähigkeiten oder Mangel an Erfah- Brandgefahr folgende grund- rung und Wissen benutzt werden, sätzliche Sicherheitsmaßnah-...
 • Seite 48 So vermeiden Sie Unfälle und Verlet- das Gerät zu ziehen. Schützen zungen durch elektrischen Schlag: Sie die Netzanschlussleitung vor • Achten Sie darauf, dass die Hitze, Öl und scharfen Kanten. Netzanschlussleitung nicht durch • Achten Sie darauf, dass die Ziehen über scharfe Kanten, Ein- Netzspannung mit den Angaben klemmen oder Ziehen am Kabel des Typenschildes übereinstimmt.
 • Seite 49: Zusammenbau

  Zusammenbau und auf die gewünschte Länge auseinanderziehen). Ziehen Sie den Netzstecker. Es Montieren Sie die gewünschte Düse besteht Verletzungsgefahr durch (25/26). Saugen Sie nie ohne Filter! elektrischen Schlag. Bei Lieferung des Gerätes ist der Zur Aufbewahrung der Sauggarni- Faltenfilter ( 23) bereits montiert.
 • Seite 50: Nass-Saugen

  am Motorkopf (3) auf. Dabei muss die 1. Setzen Sie den Schaumstofffilter ( nach oben gewölbte Dichtlippe vom 21) auf den Filterkorb ( 27) auf (sie- Motorkopf wegzeigen. he „Nass-Saugen). 2. Setzen Sie den Verschlussdeckel (22) 2. Stülpen Sie den Textilfilterbeutel über auf und verriegeln Sie ihn durch eine den Filterkorb.
 • Seite 51: Blasfunktion

  Stellen Sie sich nicht in das • Leeren Sie nach dem Betrieb den Edel- abzusaugende Wasser. Gefahr stahlbehälter ( 9) aus: durch elektrischen Schlag. Die aufgesaugte Flüssigkeit können Sie nach Öffnen des Schraubde- Ist der Edelstahlbehälter ( ckels ( 10) abfließen lassen. Es voll, schließt ein Schwimmer die bleibt ein Flüssigkeitsrest im Edel- Saugöffnung, der Saugvorgang...
 • Seite 52: Aufbewahrung

  Aufbewahrung Entsorgung/ Umweltschutz 1. Wickeln Sie die Netzanschluss- leitung (5) um den Tragegriff (4). Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpackung 2. Wickeln Sie den Saugschlauch einer umweltgerechten Wiederverwertung zu. (19) um den Tragegriff (4). 3. Zur Aufbewahrung des Teleskop- Elektrogeräte gehören nicht in den Saugrohres (17) und der Düsen Hausmüll.
 • Seite 53: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Cen- ter (siehe „Service-Center“ Seite 57). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Einsatz Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung...
 • Seite 54 Zusätzlich erhältlich: Bezeichnung Ausführung Einsatz Artikel-Nr. Faltenfilter ohne Ver- mit Stahlinnengeflecht 91099009 schlussdeckel Feinstaubfilterbeutel 2-lagiger Microfilter-Vlies, weiß 30250110 30 l, 5er-Pack Trockenfilter Textilfilterbeutel, blau, auswaschbar 30250135 Polsterdüse 72800040 Autodüse 91096445...
 • Seite 55: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzanschlusslei- tung, Netzstecker, Leitung und Netzspannung fehlt Sicherung prüfen, ggf. Repara- tur durch Elektrofachmann Gerät startet nicht Ein-/Ausschalter ( 6) defekt Reparatur durch Kundendienst Kohlebürsten abgenutzt Motor defekt Verstopfungen und Blockierun- Saugschlauch ( 19) oder Düsen ( gen beseitigen 25/26) verstopft Saugrohr richtig zusammen-...
 • Seite 56: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 57: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Produkt können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 275394 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 59: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad We hereby declare that the Sauso ir šlapio valymo siurblys wet and dry vacuum cleaner model series PNTS 1400 E2 serija PNTS 1400 E2 Serijos numeris Serial number 201604000001 - 201608078856 201604000001 - 201608078856 atitinka toliau nurodytų...
 • Seite 60: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności We

  WE Hiermit bestätigen wir, dass der Niniejszym oświadczamy, że: Nass- und Trockensauger odkurzacz do pracy na mokro i sucho Baureihe PNTS 1400 E2 typoszereg PNTS 1400 E2 numer seryjny Seriennummer 201604000001 - 201608078856 201604000001 - 201608078856 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in...
 • Seite 61: Exploded Drawing

  Exploded drawing • Rysunek samorozwijający Trimatis vaizdas • Explosionszeichnung PNTS 1400 E2 informative, pouczający, informatyvus, informativ 20160608_rev02_gs...
 • Seite 64 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Last Information Update · Stan informacji Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 06 / 2016 · Ident.-No.: 72080483062016-PL / LT IAN 275394...

Diese Anleitung auch für:

Ian 275394