Herunterladen Diese Seite drucken

Funkcja Dmuchania; Oczyszczanie/Konserwacja; Czyszczenie Urządzenia; Konserwacja - Parkside PNTS 1400 E2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Gdy zbiornik (
pływak zamyka otwór ssący, co
powoduje przerwanie odkurzania.
Wyłącz urządzenie, wyjmij wtycz-
kę urządzenia z gniazdka siecio-
wego i opróżnij zbiornik (patrz
„Czyszczenie/konserwacja").
Natychmiast wyłącz urządzenie,
jeżeli zacznie z niego wypływać
piana lub ciecz.

Funkcja dmuchania

Zaleca się pracę bez użycia filtra.
• Podłączyć wąż (19) do króćca tłoczne-
go (15) głowicy silnika (3).
Oczyszczanie/

konserwacja

Wyjmij wtyczkę urządzenia z
gniazdka. Niebezpieczeństwo po-
rażenia prądem elektrycznym.
Przed każdym użyciem sprawdzaj,
czy urządzenie nie wykazuje wi-
docznych gołym okien uszkodzeń,
jak np. uszkodzony kabel prądowy;
natychmiast zlecaj naprawę lub
wymianę uszkodzonych części.
Czyszczenie urządzenia
Nie spryskuj urządzenia wodą i
nie używaj ostrych środków czysz-
czących ani rozpuszczalników.
Może to spowodować uszkodzenie
urządzenia.
• Po zakończeniu odkurzania opróżnij
zbiornik (
9):
- Zassaną ciecz możesz spuścić po
9) jest pełen,
otwarciu śruby spustowej (
W pojemniku zostaje resztka cieczy.
Aby usunąć wszystkie pozostałości
cieczy, złożyć uchwyt kabłąkowy
(1) do dołu i zdjąć głowicę silnika (
3). Ustalić położenie uchwytu
dźwigniami ustalającymi (14).
Chwycić jedną ręką zbiornik ze stali
nierdzewnej (9) za uchwyt kabłą-
kowy, drugą – za spód zbiornika i
wylać pozostałości cieczy.
• Oczyść zbiornik wilgotną szmatką.
• Wymyj filtr piankowy (
wodą z mydłem i pozwól mu wyschnąć
na powietrzu.
• Wypukaj filtr fałdowany (
czyść go pędzlem lub ręczną szczotką
do zamiatania.
• Pełny worek papierowy (
wymieniać na nowy (zamawianie wor-
ków zobacz rozdział „Części zamien-
ne/Akcesoria").
Ostukaj dostępny opcjonalnie filtr do
odkurzania na sucho (worek z tkaniny).
Wypierz go w razie potrzeby w letniej
wodzie z dodatkiem mydła i wysusz.
Konserwacja
• Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Przechowywanie

1. Nawinąć przewód zasilający (5)
na uchwyt do przenoszenia (4).
2. Nawinąć wąż ssawny (19) na
uchwyt do przenoszenia (4).
3. Do przechowywania teleskopo-
wej rury ssawnej (17) oraz dysz
(25/26) służą uchwyty na akce-
soria (7/13).
4. Zlecaj naprawy wyłącznie auto-
ryzowanym przez naszą firmę
warsztatom serwisowym.
PL
10).
21) ciepłą
23) i wy-
24) należy
25

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

114252