Herunterladen Diese Seite drucken

Vyjmutí/Montáž Ochrany Proti Lámání Třísek; Obsluha; Zapnutí A Vypnutí; Nastavení Úhlu Pokosu - Parkside PSSPA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
značku vpravo nebo vlevo od zá-
kladové desky, v závislosti na insta-
laci (viz podrobný obrázek).
Montáž paralelního vedení
1. Příp. povolte stavěcí šrouby (9).
2. Protlačte paralelní vedení (18) skrz za-
souvací otvory (8).
3. Poté opět utáhněte stavěcí šrouby (11).
Demontáž paralelního vedení
1. Povolte stavěcí šrouby (9).
2. Vytáhněte paralelní vedení (18) ze za-
souvacích otvorů (8).
Vyjmutí/montáž ochrany
proti lámání třísek
Vyjmutí ochrany proti lámání třísek
1. Vytlačte ochranu proti lámání třísek
(14) z vyhloubení v základní desce (5).
Montáž ochrany proti lámání třísek
2. Zatlačte ochranu proti lámání třísek
(14) do vyhloubení v základní desce
(5).

Obsluha

Před jakoukoliv prací na pří-
stroji vypněte přístroj a vy-
táhněte akumulátor z přístro-
je.
Dbejte na to, aby okolní
teplota během práce nepře-
kročila 50 °C a neklesla pod
-20 °C.
Zapnutí a vypnutí
Požadovanou rychlost lze regulovat pomo-
cí otočného kola (1) na hlavě přístroje v 7
stupních.
1: nejnižší rychlost
6: nejvyšší rychlost
A: automaticky se zvyšující rychlost v zá-
vislosti na zatížení.
Krátce před spuštěním přístroje začnou svítit
dvě pracovní světla LED. LED pracovní svět-
la zůstanou rozsvícená po dobu 10 sekund
po uvolnění zapínače/vypínače (2).
1. Ujistěte se, že je vložen akumulátor
(17).
Zapnutí:
2. Stiskněte 0 na zapínači/vypínači (2).
3. Posuňte zapínač/vypínač (2) dopředu
a přitom držte stisknutou 0.
4. Zapněte hlavní zapínač/vypínač (2)
nakloněním hlavního zapínače/vypína-
če s I směrem k přístroji.
Vypnutí:
5. Chcete-li přístroj vypnout, klepněte na
0 na zapínači/vypínači (2).
Nastavení úhlu pokosu
1. Otevřete páku (23).
2. Zatlačte základní desku (5) mírně do-
předu.
3. Nastavte základní desku do požado-
vané polohy (-45° až 45°). K dispozici
je celkem 5 nastavitelných poloh (-45°,
-22,5°, 0°, 22,5° a 45°).
Základní deska se musí lehce zatáh-
nout dozadu a přitom zasahovat do
jedné z poloh zajištění.
4. Znovu páku (23) zavřete, čímž danou
polohu zajistíte.
Maximální úhel pokosu lze nastavit
na obou stranách, pouze pokud
je ochranný kryt (
tovaný (viz „Demontáž/montáž
ochranného krytu").
CZ
11) odmon-
45

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

329790_2001