Herunterladen Diese Seite drucken

Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce - Parkside PSSPA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SK
Týmto potvrdzujeme, že
Akumulátorová priamočiara píla
konštrukčnej rady PSSPA 20-Li A1
Poradové číslo
202009000001 - 202009063200
zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení:
2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* • (EU) 2015/863
Aby bola zaručená zhoda, boli použité nasledovné harmonizované normy ako i ná-
rodné normy a predpisy:
EN 62841-1:2015 • EN 62841-2-11:2016 • EN 62471:2008
EN 55014-1: 2017 • EN 55014-2: 2015 • EN IEC 63000:2018
Jediný zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o zhode je výrobca:
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim
Germany
01.11.2020
* Vyššie popísaný predmet vyhlásenia spĺňa predpisy smernice 2011/65/EU Európskeho
parlamentu a Rady z 8. júna 2011 pre obmedzenie používania určitých nebezpečných látok
v elektrických a elektronických prístrojoch.
Preklad originálneho
prehlásenia o zhode CE
Osoba splnomocnená na zostavenie
Christian Frank
dokumentácie
91

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

329790_2001