Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 44
COMBINATION CUTTER PSFS 250 A1
COMBINATION CUTTER
Translation of the original instructions
KOMBINOVANÁ FRÉZA
Překlad originálního provozního návodu
KOMBI-FRÄSER
Originalbetriebsanleitung
IAN 270700
KOMBI MARÓ
Az originál használati utasítás fordítása
KOMBINOVANÁ FRÉZA
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside IAN 270700

 • Seite 1 COMBINATION CUTTER PSFS 250 A1 COMBINATION CUTTER KOMBI MARÓ Translation of the original instructions Az originál használati utasítás fordítása KOMBINOVANÁ FRÉZA KOMBINOVANÁ FRÉZA Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu KOMBI-FRÄSER Originalbetriebsanleitung IAN 270700...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Contents Introduction ............2 Intended use .
 • Seite 5: Introduction

  COMBINATION CUTTER Abrasive belt mandrel PSFS 250 A1 Abrasive belt Slotting cutter (HSS) Introduction Multipurpose milling cutter (HSS) Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high- Adapter (extraction nozzle) quality product. The operating instructions Package contents are part of this product.
 • Seite 6: General Power Tool Safety Warnings

  c) Keep children and bystanders away while NOTE operating a power tool. Distractions can cause ► The vibration level specified in these instruc- you to lose control. tions has been measured in accordance with the standardised measuring procedure 2. Electrical safety specified in EN 60745 and can be used to a) Power tool plugs must match the outlet.
 • Seite 7: Power Tool Use And Care

  c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch e) Maintain power tools with care. Check for is in the off-position before connecting to power misalignment or binding of moving parts, source and/or battery pack, picking up or breakage of parts and any other condition carrying the tool.
 • Seite 8: Original Accessories/Auxiliary Equipment

  ■ Only use milling bits of the correct shaft diameter Switching on and off and which are suitable for the power tool Switching on: speed. ♦ Press the ON/OFF switch ■ Fix and secure the workpiece using clamps Switching off: or other methods to a stable base.
 • Seite 9: Fitting Abrasive Belts

  Fitting abrasive belts Swivelling the handle ♦ Push the abrasive belt onto the abrasive belt NOTE mandrel from above . Tighten the bolt on ► Do not rotate the handle while working. the abrasive belt mandrel in order to fix the Remove the plug from the mains socket and abrasive belt ensure that the swivel lock...
 • Seite 10: Extracting Dust

  Maintenance and cleaning ♦ Undo the wing screw on the baseplate and push the guide rod on the circular/parallel WARNING! RISK OF INJURY! cutting attachment through the two recesses Always switch the appliance off on the bottom of the baseplate so that the before carrying out any work on it.
 • Seite 11: Warranty

  Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) poses. The warranty shall be deemed void in cases E-Mail: kompernass@lidl.co.uk of misuse or improper handling, use of force and IAN 270700 modifications/repairs which have not been carried Hotline availability: out by one of our authorised Service centres. Your Monday to Friday from 8:00 a.m.
 • Seite 12: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Type designation of machine: Combination cutter PSFS 250 A1 Year of manufacture: 08 - 2015 Serial number: IAN 270700 Bochum, 22/06/2015 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context of further development is reserved.
 • Seite 13 PSFS 250 A1...
 • Seite 14 Tartalomjegyzék Bevezető ............12 Rendeltetésszerű...
 • Seite 15: Bevezető

  KOMBI MARÓ csiszolószalag-feszítő tüske csiszolószalag PSFS 250 A1 horonymaró (HSS) Bevezető többfunkciós maró (HSS) Gratulálunk új készüléke megvásárlásához. adapter (elszívócsonk) Vásárlásával kiváló minőségű termék mel- A csomag tartalma lett döntött. A használati útmutató a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a 1 kombi maró...
 • Seite 16: Általános Biztonsági Előírások Elektromos Kéziszerszámokhoz

  Általános biztonsági TUDNIVALÓ előírások elektromos ► Jelen használati útmutatóban megadott rezgésszint az EN 60745 szabvány által kéziszerszámokhoz meghatározott szabványos mérési eljárással lett meghatározva és felhasználható a készü- FIGYELMEZTETÉS! lékek összehasonlítására. A megadott rezgés ► Olvassa el az összes biztonsági előírást és kibocsátási érték a kitettség előzetes megbe- utasítást.
 • Seite 17: Személyi Biztonság

  c) Óvja az elektromos kéziszerszámot esőtől d) Távolítsa el a beállításhoz használt szerszá- vagy nedves környezettől. Növeli az áramütés mokat vagy csavarkulcsokat az elektromos kockázatát, ha víz kerül az elektromos készülékbe. kéziszerszám bekapcsolása előtt. A készülék forgó részében maradt szerszám vagy kulcs d) Ne használja a vezetéket rendeltetésellenes balesetet okozhat.
 • Seite 18: Szerviz

  e) Gondosan ápolja az elektromos kéziszer- fogja meg, mivel a maró a saját hálózati számokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek kábelébe ütközhet. A feszültség alatt álló vezetékkel való érintkezés feszültség alá he- tökéletesen működnek és nincsenek beszorul- va, részei nincsenek eltörve vagy olyannyira lyezheti a készülék fém alkatrészeit is, ez pedig elektromos áramütést okozhat.
 • Seite 19: Be- / Kikapcsolás

  Be- / kikapcsolás Csiszolószalagok felszerelése Bekapcsolás: ♦ Csúsztassa a csiszolószalagot felülről a csiszolószalag-feszítő tüskére . Húzza meg ♦ Nyomja meg a BE/KI kapcsolót a csavart a csiszolószalag-feszítő tüskén Kikapcsolás: a csiszolószalag rögzítéséhez. ♦ Engedje el a BE/KI kapcsolót ♦ A "Szerszámcsere" fejezetben leírtak szerint szerelje fel a csiszolószalagokat Fordulatszám beállítása ♦...
 • Seite 20: Markolat Döntése

  ♦ Fúrjon vezetőlyukat a körperemre Markolat döntése (merülővágás) (vezetőlyuk-átmérő 3 mm). TUDNIVALÓ ♦ Csavarja ki a szárnyas csavarokat a talpleme- ► A markolatot nem szabad üzembe helyezés és tolja a kör- / párhuzamos vágóelőtét közben forgatni. Húzza ki a csatlakozót a vezetőrúdját a talplemez alján található...
 • Seite 21: Karbantartás És Tisztítás

  Karbantartás és tisztítás Garancia A készülékre a vásárlás napjától számított 3 év FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY! garanciát vállalunk. A készüléket gondosan A készüléken végzendő munkálatok gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen előtt kapcsolja ki a készüléket. ellenőriztük. Kérjük, hogy a vásárlás igazolá- A készüléket nem kell karbantartani. sára őrizze meg a pénztári blokkot.
 • Seite 22: Szerviz

  BURGSTRASSE 21 A gép típusmegjelölése: 44867 BOCHUM Kombi maró PSFS 250 A1 GERMANY www.kompernass.com Gyártási év: 08 - 2015 Sorozatszám: IAN 270700 Bochum, 2015.06.22 Semi Uguzlu - minőségbiztosítási vezető - A továbbfejlesztés érdekében fenntartjuk a műszaki változtatások jogát. PSFS 250 A1...
 • Seite 23 PSFS 250 A1...
 • Seite 24 Obsah Úvod ............22 Použití...
 • Seite 25: Úvod

  KOMBINOVANÁ FRÉZA upínací trn brusného pásu brusný pás PSFS 250 A1 drážkovací fréza (HSS) Úvod víceúčelová fréza (HSS) Gratulujeme vám k zakoupení vašeho nové- adaptér (odsávací hrdlo) ho přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce Rozsah dodávky kvalitní výrobek. Návod k obsluze je sou- částí...
 • Seite 26: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrická Nářadí

  Obecné bezpečnostní UPOZORNĚNÍ pokyny pro elektrická ► Hladina vibrací uvedená v tomto návodu byla měřena v souladu se standardizovanou meto- nářadí dou měření podle EN 60745 a lze ji použít ke srovnání přístrojů. Uvedenou hodnotu emise VÝSTRAHA! vibrací lze rovněž použít k předběžnému ► Přečtěte si všechna bezpečnostní...
 • Seite 27: Bezpečnost Osob

  c) Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlh- d) Předtím, než elektrické nářadí zapnete, od- kostí. Vniknutím vody do elektrického přístroje straňte nástavce nebo klíče na šrouby. Pokud se zvyšuje riziko zásahu elektrickým proudem. se nástroj nebo klíč nacházejí v otáčející se části přístroje, může to vést ke zranění.
 • Seite 28: Servis

  e) Údržbu elektrického nářadí vykonávejte pečli- Doplňující bezpečnostní upozornění vě. Zkontrolujte, zda jsou v pořádku pohyblivé pro horní svislé frézování části přístroje a zda jim není bráněno v pohy- ■ Držte nástroj pouze za izolované plochy bu, zda nejsou některé součásti rozbité nebo rukojeti, protože fréza může zachytit svůj natolik poškozené, že je funkčnost elektrického vlastní...
 • Seite 29: Zapnutí / Vypnutí

  Zapnutí / vypnutí Montáž brusných pásů Zapnutí: ♦ Nasuňte brusný pás ze shora na upínací trn brusného pásu . Utáhněte šroub na upínacím ♦ Stiskněte vypínač trnu brusného pásu pro upevnění brusného Vypnutí: pásu ♦ Pusťte vypínač ♦ Namontujte brusné pásy tak, jak je popsáno v kapitole „Výměna nástroje“.
 • Seite 30: Vytočení Držadla

  ♦ Povolte křídlaté šrouby základové desky Vytočení držadla a prostrčte vodicí tyče kruhové / paralelní řezací UPOZORNĚNÍ předsádky dvěma vyhloubeninami na spodní straně základové desky tak, aby centrovací ► Během uvedení do provozu není dovoleno otá- hrot ukazoval směrem dolů. čet držadlem.
 • Seite 31: Údržba A Čištění

  Údržba a čištění Záruka Na tento přístroj získáváte záruku v trvání VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ! 3 let od data zakoupení. Přístroj byl vyroben Před jakoukoli prací na přístroji ho pečlivě a před dodáním byl svědomitě od- vypněte. zkoušen. Uschovejte si prosím pokladní lístek Přístroj je bezúdržbový.
 • Seite 32: Servis

  44867 BOCHUM Typové označení stroje: GERMANY Kombinovaná fréza PSFS 250 A1 www.kompernass.com Rok výroby: 08 - 2015 Sériové číslo: IAN 270700 Bochum, 22.6.2015 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny. PSFS 250 A1...
 • Seite 33 PSFS 250 A1...
 • Seite 34 Obsah Úvod ............32 Používanie v súlade s určením .
 • Seite 35: Úvod

  KOMBINOVANÁ FRÉZA otočná závora otvorený kľúč PSFS 250 A1 kruhová / paralelná rezná predsádka Úvod upínací tŕň brúsneho pásu Srdečne vám gratulujeme ku kúpe tohto brúsny pás nového zariadenia. Touto kúpou ste sa drážkovacia fréza (HSS) rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou tohto viacúčelová...
 • Seite 36: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Náradie

  Všeobecné bezpečnostné UPOZORNENIE pokyny pre elektrické ► Vibračná hladina uvedená v týchto inštrukciách bola meraná v súlade s postupom merania náradie uvedeným v norme EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie zariadení. Uvedená VÝSTRAHA! hodnota emisií vibrácií sa môže tiež použiť ► Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny na predbežné...
 • Seite 37: Bezpečnosť Osôb

  c) Chráňte elektrické náradia pred dažďom d) Skôr než zapnete elektrické náradie, odstráňte a vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického ná- nastavovacie náradie alebo kľúč na skrutky. radia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Náradie alebo kľúč, ktorý sa nachádza na otáčajúcej sa časti zariadenia, môže spôsobiť d) Nepoužívajte kábel na iné...
 • Seite 38: Servis

  e) Elektrické náradie starostlivo udržiavajte. Doplňujúce bezpečnostné pokyny Skontrolujte, či pohyblivé diely fungujú správ- pre horné frézy ne, a nie sú zaseknuté, či niektoré diely nie ■ Nástroj držte len za izolovanú rukoväť, pre- sú zlomené alebo poškodené tak, že je ob- tože fréza môže zachytiť...
 • Seite 39: Zapnutie / Vypnutie

  UPOZORNENIE VÝSTRAHA! ► Na rezanie obkladačiek a / alebo opraco- ► Nástroj držte vždy za plastový kryt a pri vanie plechov / ľahkých kovov používajte, práci s ním vždy noste ochranné okuliare. prosím, vhodné príslušenstvo zo špecializova- Zapnutie / vypnutie ných obchodov.
 • Seite 40: Otočenie Rukoväte

  Rezanie kruhov UPOZORNENIE ► Vodiaci otvor sa nastaví v závislosti od poža- dovaného výsledku zvnútra alebo zvonku na kruhovom okraji: Zvnútra pre dieru – zvonku pre kotúč. Rádius môže byť stanovený od ca. 5 do 16 cm. ♦ Na obrobku nakreslite kruh. Otočenie rukoväte ♦...
 • Seite 41: Používanie Nástroja V Nepretržitej Prevádzke

  Používanie nástroja v nepretržitej Záruka prevádzke Na toto zariadenie máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. Zariadenie bolo starostli- Zablokovanie spínača ZAP / VYP vo vyrobené a pred dodaním dôkladne pre- ♦ Stlačte spínač ZAP / VYP skúšané. Pokladničný blok si uschovajte ako doklad o zakúpení.
 • Seite 42: Servis

  Typové označenie stroja: 44867 BOCHUM Kombinovaná fréza PSFS 250 A1 GERMANY Rok výroby: 08 ‒ 2015 www.kompernass.com Sériové číslo: IAN 270700 Bochum, 22. 6. 2015 Semi Uguzlu - Manažér kvality - Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené. PSFS 250 A1...
 • Seite 43 PSFS 250 A1...
 • Seite 44 Inhaltsverzeichnis Einleitung ............42 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .
 • Seite 45: Einleitung

  Kombi-Fräser Kreis- / Parallelschneidevorsatz Schleifbandspanndorn PSFS 250 A1 Schleifband Einleitung Nutfräser (HSS) Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres Mehrzweckfräser (HSS) neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein Adapter (Absaugstutzen) hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Lieferumfang Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch 1 Kombi-Fräser PSFS 250 A1 und Entsorgung.
 • Seite 46: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Allgemeine HINWEIS Sicherheitshinweise ► Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in für Elektrowerkzeuge EN 60745 genormten Messverfahren gemes- sen worden und kann für den Gerätevergleich WARNUNG! verwendet werden. Der angegebene Schwin- ► Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und gungsemissionswert kann auch zu einer Anweisungen.
 • Seite 47: Sicherheit Von Personen

  c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau- Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein benschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der Schlages. sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
 • Seite 48: Service

  e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. spannungsführenden Leitung kann auch metal- Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwand- lene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen. frei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die ■...
 • Seite 49: Ein- / Ausschalten

  Ein- / ausschalten Schleifbänder montieren Einschalten: ♦ Schieben Sie das Schleifband von oben auf den Schleifbandspanndorn . Ziehen Sie die ♦ Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter Schraube am Schleifbandspanndorn fest, um Ausschalten: das Schleifband zu fixieren. ♦ Lassen Sie den EIN- / AUS-Schalter los.
 • Seite 50: Handgriff Schwenken

  ♦ Markieren Sie die Kreismitte und bohren Sie ein Handgriff schwenken Loch in diese (Tauchschnitt). HINWEIS ♦ Bohren Sie ein Führungsloch am Kreisrand ► Es ist nicht erlaubt, den Handgriff während der (Tauchschnitt) (Durchmesser Führungsloch 3 mm). Inbetriebnahme zu drehen. Ziehen Sie den ♦...
 • Seite 51: Wartung Und Reinigung

  Wartung und Reinigung Garantie Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig Schalten Sie vor allen Arbeiten am produziert und vor Anlieferung gewissenhaft Gerät das Gerät aus. geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon Das Gerät ist wartungsfrei.
 • Seite 52: Service

  Service Schweiz Kombi-Fräser PSFS 250 A1 Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) Herstellungsjahr: 08 - 2015 E-Mail: kompernass@lidl.ch Seriennummer: IAN 270700 IAN 270700 Erreichbarkeit Hotline: Bochum, 22.06.2015 Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur...
 • Seite 53 PSFS 250 A1...
 • Seite 54 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Információk állása Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 06 / 2015 · Ident.-No.: PSFS250A1-062015-1 IAN 270700...

Diese Anleitung auch für:

Psfs 250 a1

Inhaltsverzeichnis