Herunterladen Diese Seite drucken

Zbývající Rizika; Montáž; Demontáž/Montáž Ochranného Krytu; Vyjmutí/Vložení Akumulátoru - Parkside PSSPA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Poškození plynového potrubí může vést
k výbuchu. Proniknutí do vodovodního
potrubí způsobí hmotnou škodu.
• Obrobek zajistěte. Obrobek, který
bude upevněn pomocí upínacích zaří-
zení nebo ve svěráku, bude držet bez-
pečněji než ve Vaší ruce.
• Před odložením elektrického nástroje
počkejte, než se elektrický nástroj úpl-
ně zastaví. Používaný elektrický nástroj
může uvíznout a způsobit ztrátu kontro-
ly nad elektrickým nástrojem.
Zbývající rizika
I když toto elektrické nářadí obsluhujete v
souladu s předpisy, stále existují zbývající
rizika. V souvislosti s technologií a kon-
strukcí tohoto elektrického nářadí se mohou
vyskytovat následující rizika:
a) zranění pořezáním
b) poškození sluchu, pokud není nasaze-
na vhodná ochrana sluchu.
c) poškození zdraví plynoucí z vibrací
ruky a paže, pokud se přístroj používá
delší dobu nebo není náležitě veden a
udržován.
Varování! Toto elektrické nářadí
vytváří během provozu elektromag-
netické pole. Toto pole může za
určitých okolností omezovat aktivní
nebo pasivní lékařské implantáty.
Pro snížení nebezpečí vážného
nebo smrtelného zranění doporuču-
jeme osobám s lékařskými implan-
táty před obsluhou stroje konzul-
tovat implantát se svým lékařem a
výrobcem.
Montáž
Akumulátor vložte teprve
tehdy, až když je akumuláto-
rový nástroj plně připraven k
použití.
Demontáž/montáž
ochranného krytu
Montáž ochranného krytu
1. Zatlačte oba držáky ochranného krytu
(11) do vyhloubenin na krytu přístroje.
Ochranný kryt (11) zaskočí.
Namontovaný ochranný kryt (11)
můžete vyklopit o 90° nahoru.
Demontáž ochranného krytu
2. Odtlačte oba držáky ochranného krytu
(11) mírně od sebe.
3. Stáhněte ochranný kryt (11) směrem
dopředu.
Vyjmutí/vložení
akumulátoru
1. K vyjmutí akumulátoru (17) z přístroje
stiskněte odblokovací tlačítko (16) na
akumulátoru a akumulátor (17) vytáh-
něte.
2. Ke vložení akumulátoru (17) zasuňte
akumulátor (17) podél vodicí lišty do
přístroje. Tento slyšitelně zaklapne.
Akumulátor vložte teprve
tehdy, až když je akumuláto-
rový nástroj plně připraven k
použití.
CZ
43

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

329790_2001