Herunterladen Diese Seite drucken

Zisťovanie Závad - Parkside PSSPA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Zisťovanie závad
V prípade nehody alebo poruchy zariadenia ihneď vyberte z neho akumulátor!
Nedodržanie by mohlo spôsobiť rezné poranenia.
Problém
Prístroj sa nespustí
Prístroj pracuje pre-
rušovane
Nízky výkon reza-
nia
Pílový list sa rýchlo
otupí
Možná príčina
Batéria (17) nie je vložená
Vybitá batéria (17)
Chybný zapínač/vypínač
(2)
Chybný motor
Interný poškodený kontakt
Chybný zapínač/vypínač
(2)
Pílový list (12/13) nie je vhod-
ný pre obrábaný obrobok
Pílový list (12/13) je tupý
Nesprávna rýchlosť píly
Nepatrný výkon akumulátora
Pílový list (12/13) nie je vhod-
ný pre obrábaný obrobok
používa sa veľ ký tlak
Rýchlosť rezania veľmi vysoká
Odstránenie závady
Vložte batériu (17) (zohľadnite
samostatný návod pre akumulá-
tor a nabíjačku)
Nabite batériu (17) (pozri „Vy-
bratie/vloženie akumulátora")
Oprava v servisnom stredisku
Oprava v servisnom stredisku
Vložte vhodný pílový list
(12/13)
Vložte nový pílový list
(12/13)
Prispôsobte rýchlosť
Nabite akumulátor (17) (zohľad-
nite samostatný návod pre aku-
mulátor a nabíjačku)
Vložte vhodný pílový list
(12/13)
Znížte tlak
Znížte rýchlosť rezania
SK
65

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

329790_2001