Herunterladen Diese Seite drucken

Namestitev/Nastavitev Omejevalnika Globine; Vstavljanje/Menjava Nastavka; Uporaba; Vklop In Izklop - Parkside PSBM 500 C4 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Namestitev/nastavitev ome-
jevalnika globine
Z omejevalnikom globine lahko izvrtate izvr-
tine s točno določeno globino x.
1. Zrahljajte krilati vijak (3) na do-
datnem ročaju (5).
2. Vstavite omejevalnik globine (2) v
dodaten ročaj (5).
3. Konico omejevalnika globine (5)
namestite toliko za konico svedra,
kot znaša želena globina vrta-
nja x.
4. Trdno zategnite krilati vijak (3).
5. Vrtajte izvrtino, dokler se omeje-
valnik globine (2) ne dotika obde-
lovanca.
Vstavljanje/menjava
nastavka
1. Z vrtenjem razprite (RELEASE)
hitrovpenjalno glavo do te mere
(4), da boste lahko vstavili nasta-
vek. Pri tem trdno držite zadnjo
pušo (4a) hitrovpenjalne glave
(4) in vrtite sprednjo pušo (4b) v
levo.
2. Potisnite nastavek kar se da glo-
boko v hitrovpenjalno glavo (4).
3. Z vrtenjem zaprite (GRIP)
hitrovpenjalno glavo (4), da fiksi-
rate nastavek. Pri tem trdno držite
zadnjo pušo (4a) hitrovpenjalne
glave (4) in vrtite sprednjo pušo
(4b) v desno.
4. Če želite nastavek ponovno
odstraniti, razprite hitrovpenjalno
glavo (4) ter izvlecite nastavek.
Pri uporabi vijačnih nastavkov ved-
no uporabljajte univerzalno držalo
nastavkov.

Uporaba

Orodja ne uporabljajte brez
dodatnega ročaja. Zagota-
vlja vam dodatno oporo in
zmanjšuje nevarnost za po-
škodbe.
Upoštevajte predpise za zaščito
pred hrupom in lokalne predpise.

Vklop in izklop

1. Orodje priključite na električno
omrežje.
Bodite pozorni, da omrežna na-
petost ustreza podatkom na tipski
ploščici.
2. Vklop: Pritisnite stikalo za vklop
in izklop (8).
3. S stikalom za vklop/izklop (8)
lahko brezstopenjsko uravnavate
število vrtljajev.
Rahel pritisk: nizko število vrtlja-
jev
Močan pritisk: visoko število
vrtljajev.
4. Neprekinjeno delovanje: Pritisnite
blokirni gumb (9). Stikalo za
vklop in izklop (8) je blokirano.
5. Izklop: Izpustite stikalo za vklop
in izklop (8).
Med neprekinjenim delovanjem
na hitro pritisnite stikalo za vklop
in izklop (8).
Predizbira števila vrtljajev
Največje število vrtljajev lahko izberete na
nastavitvenem obroču za število vrtljajev.
Stikalo za vklop in izklop nato omogoča
pritisk le do nastavljenega števila vrtljajev.
SI
35

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 C4

Diese Anleitung auch für:

Ian 275325