Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSBM 500 C4 Originalbetriebsanleitung Seite 45

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
když jste unaveni anebo pod
vlivem drog, alkoholu anebo
léků. Jediný okamžik nepozornosti při
používání elektrického nástroje může
vést k vážným poraněním.
• Noste osobní ochranné pomůc-
ky a vždy ochranné brýle. Riziko
zranění se snižuje, budete-li nosit osob-
ní ochranné pomůcky, např. pracho-
vou masku, bezpečnostní protiskluzové
boty, ochrannou helmu či ochranu
sluchu, podle druhu a nasazení elek-
trického nástroje.
• Zamezte neúmyslnému uvedení
do provozu. Před zdvižením,
přenesením nebo připojením
nástroje k elektrickému napá-
jení či akumulátoru se ujistěte,
zda je elektrický nástroj vypnu-
tý. Máte-li při přenášení elektrického
nástroje prst na spínači nebo nástroj
připojujete k elektrickému napájení v
zapnutém stavu, může dojít k neho-
dám.
Odstraňte nastavovací nářadí
anebo šroubováky předtím,
než elektrický nástroj zapnete.
Nářadí anebo klíč, který se nachází v
otáčející se části nástroje, může vést k
poraněním.
Vyvarujte se abnormálnímu
držení těla. Postarejte se o bez-
pečný postoj a udržujte vždy
rovnováhu. Tímto můžete v neoče-
kávaných situacích lépe kontrolovat
elektrický nástroj.
Noste vhodný oděv. Nenoste
žádné volné oblečení anebo
šperky. Udržujte vlasy, oděv a
rukavice vzdáleně od pohybují-
cích se částí. Volné oblečení, šperky
anebo dlouhé vlasy mohou být zachy-
cené pohybujícími se částmi.
• Lze-li namontovat zařízení na
odsávání či zachytávání prachu,
dbejte, aby takové zařízení bylo
namontováno a správně pou-
žíváno. Při používání zařízení na
odsávání prachu se snižuje nebezpečí
vznikající v důsledku prachu.
Používání a ošetřování elektrického
nástroje:
Nepřetěžujte tento nástroj. Po-
užijte pro svoji práci elektrické
nářadí, určené pro tento účel. S
vhodným elektrickým nástrojem pra-
cujete v udaném výkonovém rozsahu
lépe a bezpečněji.
Nepoužívejte žádné elektrické
nářadí, jehož spínač je defektní.
Elektrické nářadí, které se již nedá za-
anebo vypnout, je nebezpečné a musí
být opravené.
• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky
nebo vyjměte akumulátor před-
tím, než na přístroji provedete
nastavení, vyměníte díly příslu-
šenství nebo přístroj odložíte.
Pomocí těchto opatření je zabráněno
neúmyslnému spuštění elektrického ná-
stroje.
Uložte nepoužívaný elektrický
nástroj mimo dosahu dětí. Ne-
přenechávejte používání tohoto
nástroje osobám, které s tímto
nástrojem nejsou obeznámené
anebo tyto pokyny nečetly. Elek-
trické nástroje jsou nebezpečné, když
je používají nezkušené osoby.
Ošetřujte pečlivě tento elekt-
rický nástroj. Kontrolujte, jestli
pohyblivé díly bezvadně fungují
a neváznou, jestli jsou části
zlomené anebo natolik poško-
zené, že je funkce elektrické-
ho nástroje narušena. Nechte
CZ
45

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 C4

Diese Anleitung auch für:

Ian 275325