Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PSBM 500 B3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PSBM 500 B3:

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
HAMMER DRILL PSBM 500 B3
HAMMER DRILL
Translation of the original instructions
ÜTVEFÚRÓ
Az originál használati utasítás fordítása
PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA
Preklad originá lneho návodu na obsluhu
IAN 110671
WIERTARKA UDAROWA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA
Překlad originálního provozního návodu
SCHLAGBOHRMASCHINE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PSBM 500 B3

 • Seite 1 HAMMER DRILL PSBM 500 B3 HAMMER DRILL WIERTARKA UDAROWA Translation of the original instructions Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi ÜTVEFÚRÓ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA Az originál használati utasítás fordítása Překlad originálního provozního návodu PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA SCHLAGBOHRMASCHINE Preklad originá lneho návodu na obsluhu Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Introduction Introduction ......... 4 Congratulations on the purchase of your Intended purpose ......4 new device. With it, you have chosen a General description ...... 5 high quality product. Extent of the delivery ......5 During production, this equipment has Functional description .......
 • Seite 5: General Description

  Overview and over may only use the device under adult supervision. The device is not designed for commercial 1 Changeover switch drilling/ use. impact drilling The manufacturer cannot be held liable for 2 Depth stop damage when the appliance is not used 3 Butterfly screw to adjust the ad- in conformity with its intended purpose or ditional handle and depth stop...
 • Seite 6: Technical Data

  Technical data The stated vibration emission value may also be used for a preliminary exposure Rated input voltage ..230-240 V~, 50 Hz assessment. Idling speed n ....50-3000 min Warning: The vibration emission Power input (power consumption) ...500 W Blow count ....max. 48000 min value may differ during actual use Speed ........
 • Seite 7: Symbols On The Appliance

  Symbols on the appliance Retain all safety directions and in- structions for future use. The term „power tool“ in the warnings Read the manual. refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool. Wear ear protection. Work area safety Keep work area clean and well Wear eye protection.
 • Seite 8 ing or unplugging the power power source and/or battery tool. Keep cord away from pack, picking up or carrying the heat, oil, sharp edges or mov- tool. Carrying power tools with your ing parts. Damaged or entangled finger on the switch or energising pow- er tools that have the switch on invites cords increase the risk of electric shock.
 • Seite 9: Safety Information For Drilling Machines

  Safety information for before making any adjust- ments, changing accessories, or drilling machines storing power tools. Such preven- • Wear ear protection during im- tive safety measures reduce the risk of pact drilling. The exposure to noise starting the power tool accidentaIly. Store idle power tools out of the •...
 • Seite 10: Residual Risks

  Mounting Residual risks Even if properly operating and handling Pull out the power plug before car- this electric tool, some residual risks will rying out any work on the equip- remain. Due to its construction and build, ment. There is a risk of electrocution this electric tool may present the following or of injury from moving parts.
 • Seite 11: Inserting/Replacing The Tool

  5. Drill the hole until the depth stop matches the voltage rating indi- (2) comes in contact with the cated on the device’s type plate. 2. Switching on: Press the on/off component part. switch (8). Inserting/replacing the tool 3. By using the on/off switch (8) you can progressively control the 1.
 • Seite 12: Changeover Drilling/Impact Drilling

  Changeover drilling/impact Cleaning drilling Do not spray the appliance with water and do not im- 1. Wait for the device to shut-down. merse it in water. Electric 2. Drilling and screwing: shock hazard! Set the changeover switch (1) to the “Drill” symbol: 3.
 • Seite 13: Spare Parts/Accessories

  Spare Parts/accessories Spare parts and accessories can be obtained at www.grizzly-service.eu If you do not have internet access, please contact the Service Centre via telephone (see “Service-Center” Page 15). Please have the order number mentioned below ready. Position Position Description Order No.
 • Seite 14: Guarantee

  Guarantee Guarantee Cover The equipment has been carefully pro- Dear Customer, duced in accordance with strict quality This equipment is provided with a 3-year guidelines and conscientiously checked guarantee from the date of purchase. prior to delivery. In case of defects, you have statutory rights against the seller of the product.
 • Seite 15: Repair Service

  Service-Center • After consultation with our customer service, a product recorded as defec- Service Great Britain tive can be sent postage paid to the service address communicated to you, Tel.: 0871 5000 720 with the proof of purchase (receipt) (£ 0.10/Min.) and specification of what constitutes E-Mail: grizzly@lidl.co.uk IAN 110671...
 • Seite 16: Wstęp

  Spis tresci Wstęp Wstęp ........16 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Przeznaczenie ......16 Zdecydowali się Państwo na zakup warto- Opis ogólny ....... 17 ściowego produktu. Niniejsze urządzenie Zawartość opakowania ....17 sprawdzono w trakcie produkcji pod kątem Przegląd ........17 jakości, a także dokonano jego kontroli Opis działania ......
 • Seite 17: Opis Ogólny

  Przegląd urządzeń i stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie 1 Przełącznik wiercenie/ nie jest przeznaczone do użytku przez wiercenie udarowe dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia. 2 Ogranicznik głębokości wierce- Młodzież do 16 roku życia może korzy- stać...
 • Seite 18: Dane Techniczne

  Dane techniczne może być wykorzystywana do porównań urządzenia elektrycznego z innymi urzą- Znamionowe napięcie dzeniami. wejścia ....230-240 V~, 50 Hz Podana wartość emisji drgań może też służyć do szacunkowej oceny stopnia eks- Prędkość obrotowa przy pracy jałowej n ......50-3000 min pozycji użytkownika na drgania.
 • Seite 19: Symbole Na Urządzeniu

  Symbole na urządzeniu Ogólne zasady bezpieczeń- stwa dotyczące narzędzi elektrycznych Przeczytaj instrukcję obsługi. OSTRZEŻENIE! Przeczytaj wszystkie zasady i instrukcje bezpieczeństwa. Niedokładne Nosić ochronniki słuchu. przestrzeganie zasad i instrukcji bezpieczeństwa może spowodo- Nośić okulary ochronne. wać porażenie prądem, pożar i/ lub inne ciężkie zranienia. Zachowaj wszystkie zasady bez- Nośić...
 • Seite 20 Bezpieczeństwo elektryczne: ryzyko porażenia prądem. • Jeżeli kabel zasilający tego Wtyczka narzędzia elektryczne- urządzenia jest uszkodzony, • go musi pasować do gniazdka. musi on zostać wymieniony na Wtyczki nie można w żaden specjalny kabel zasilający, do- stępny u producenta lub w jego sposób modyfikować.
 • Seite 21 dzenia należy wyjąć wtyk z Narzędzie lub klucz znajdujący się gniazda sieciowego i/lub wyjąć w obrotowej części urządzenia może akumulator. Ten środek ostrożności spowodować zranienie. Unikaj anormalnych pozycji • zapobiegnie przypadkowemu urucho- ciała. Zapewnij sobie stabilną mieniu elektronarzędzia. Przechowuj nieużywane na- pozycję...
 • Seite 22: Uwagi Dotyczące Bezpieczeństwa Pracy Z Wiertarkami

  Serwis: • Dłonie trzymać z dala od obra- cających się części. Zanim odłoży- Zlecaj naprawy narzędzia elek- • my elektronarzędzie należy odczekać trycznego tylko wykwalifiko- do jego zatrzymania się. Niebezpie- wanemu personelowi i tylko czeństwo zranienia. • Bezpośrednio po obróbce nie do- z użyciem oryginalnych części zamiennych.
 • Seite 23: Instrukcja Montażu

  Ostrzeżenie! To urządzenie elek- Rękojeść dodatkowa nadaje się dla tryczne wytwarza w czasie pracy osób prawo- i leworęcznych. pole elektromagnetyczne. Pole to Montaż i regulacja ogranicz- może w określonych warunkach nika głębokości wpływać na aktywne lub pasywne implantaty medyczne. Aby zmniej- szyć...
 • Seite 24: Obsługa

  Wybór prędkości obrotowej W przypadku stosowania koń- cówek wkrętaka (bity) używać zawsze uniwersalnego uchwytu do Maksymalną prędkość obrotową można bitów. wybrać na pokrętle regulacji obrotów. Włącznik/wyłącznik można uruchamiać Obsługa tylko do wybranej prędkości obrotowej. Nie używać urządzenia bez 1. Odczekać, aż urządzenie się dodatkowej rękojeści.
 • Seite 25: Wskazówki Dotyczące Wykonywania Pracy

  Wskazówki dotyczące wyko- Nie stosuj żadnych środków do nywania pracy czyszczenia ani rozpuszczalników. Możesz w ten sposób nieodwracal- • Używać zawsze pasujące narzędzie. nie uszkodzić urządzenie. • Jeśli pojawi się ryzyko zakleszczenia narzędzia, urządzenie natychmiast • Zawsze utrzymuj szczeliny wentylacyjne wyłączyć.
 • Seite 26: Części Zamienne/Akcesoria

  Części zamienne/Akcesoria Części zamienne i akcesoria można zakupić na www.grizzly-service.eu Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, skontaktuj się telefonicznie z Centrum Serwisowym (patrz strona 27 „Service-Center”). Miej pod ręką wymienione poniżej numery katalogowe. Pos. Pos. Oznaczenie Nr. katalogowe Instrukcja Rysunek samo- obsługi rozwijający 91103360...
 • Seite 27: Serwis Naprawczy

  uszkodzony, nie był zgodnie z przeznacze- miarowa, ekspresowo lub na innych specjalnych warunkach. Prosimy o prze- niem użytkowany i konserwowany. Użytko- wanie zgodnie z przeznaczeniem wiąże się słanie urządzenia wraz ze wszystkimi z przestrzeganiem wszystkich wskazówek częściami wyposażenia otrzymanymi przy zakupie i zadbanie o wystarczają- zawartych w instrukcji obsługi.
 • Seite 28: Bevezető

  Sadržaj Bevezető Bevezető ........28 Gratulálunk az Ön által megvásárolt új Rendeltetés ........ 28 berendezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű Általános leírás ......29 termék mellett döntött. Szállítási terjedelem ....... 29 A jelen készülék minőségét a gyártás Áttekintés ........29 alatt ellenőrizték és alávetették egy végső Működésleírás .......
 • Seite 29: Általános Leírás

  Áttekintés Biztonsági okokból a készüléket gyerekek és 16 évesnél fiatalabb személyek nem használhatják. 16 éven felüli fiatalok a gé- 1 Átkapcsoló fúrás/ pet csak felügyelet alatt használhatják. ütvefúrás Ez a berendezés nem alkalmas ipari hasz- 2 Mélységütköző nálatra. 3 Szárnyas csavar a pótmarkolat A gyártó...
 • Seite 30: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok A megadott lengésemissziós értéket a kitettség bevezető becsléséhez is fel lehet Névleges bemeneti használni. feszültség ....230-240 V~, 50 Hz Figyelmeztetés: Üresjárati fordulatszám n ..50-3000 min Teljesítményfelvétel (teljesítmény) ..500 W A lengésemissziós érték az elektro- Ütésszám ..... max. 48000 min mos szerszám tényleges használata Nyomaték ......max.
 • Seite 31: A Készüléken Található Képjelek

  A készüléken található Általános biztonsági képjelek tudnivalók elektromos szerszámgépekhez FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el A kezelési utasítást el kell olvasni. minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudni- Viseljen fülvédőt. valók és utasítások betartásának el- mulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat. Viseljen védőszemüveget.
 • Seite 32 Elektromos biztonság: alkalmazzon hibaáramvédő kapcsolót. A hibaáramvédő kapcsoló Az elektromos szerszámgép • használata csökkenti az áramütés koc- csatlakozó dugójának passzol- kázatát. nia kell a dugaszoló aljzatba. • Ha e készülék csatlakozó veze- téke megsérül, azt a gyártótól A dugót semmilyen módon sem szabad módosítani.
 • Seite 33 bekapcsolása előtt távolítsa el kozóaljzatból és/vagy távolítsa a beállító szerszámokat vagy a el az akkumulátort mielőtt bár- csavarkulcsokat. A forgó készülék- milyen beállítást végez, tartozé- kokat cserél vagy a készüléket részekben lévő szerszám vagy kulcs elteszi. Ezek az óvintézkedések meg- sérülésekhez vezethet.
 • Seite 34: Biztonsági Figyelmeztetések Fúrógépekhez

  szerinti alkalmazásoktól eltérő célra tör- zetékkel történő érintkezés robbanást ténő használata veszélyes szituációkat okozhat. Vízvezetékek megsértése teremthet. anyagi kárt és áramütést okozhat. • Ne nyúljon a forgó alkatrészek • Gondosan ellenőrizze a vágandó felü- közelébe. Várja meg, amíg az elekt- letet és távolítson el minden drótot vagy egyéb idegen testet.
 • Seite 35: Szerelési Leírás

  Mélységütköző felszerelése/ Figyelem! A jelen elektromos szer- beállítása szám üzem közben elektromágne- ses mezőt gerjeszt. Ez a mező bizo- nyos körülmények között aktív vagy A mélységütköző segítségével meghatáro- passzív módon orvosi implantatu- zott x furatmélységű furatok fúrhatók. mokat befolyásolhat. Annak érde- kében, hogy a komoly vagy halálos 1.
 • Seite 36: Kezelés

  Fordulatszám beállítása Csavarozó bitek használata ese- tén, használjon mindig univerzális bit-tartót. A fordulatszám állítógyűrűn kiválasztható a maximális fordulatszám. A be-/kikapcsoló Kezelés gomb csak az előre beállított fordulatszá- mig nyomható le. Ne használja a készüléket pótmarkolat nélkül. Ez továb- 1. Várja meg, amíg a készülék telje- bi fogást biztosít Önnek és sen leáll.
 • Seite 37: Tisztítás/Karbantartás

  Tárolás a szerszám beszorul. Állítsa a forgási- rányt az ellenkező irányba, és óvato- san forgassa ki az elakadt szerszámot. Tárolás előtt tisztítsa meg a készüléket. • Ne használjon tompa vagy sérült szer- számokat és tartozékokat. Tárolja a készüléket a mellékelt táro- ló...
 • Seite 38: Pótalkatrészek/Tartozékok

  Pótalkatrészek/Tartozékok Pótalkatrészeket és tartozékokat az alábbi honlapon rendelhet: www.grizzly-service.eu Ha nincs internete, úgy telefonon hívja fel szerviz-központunkat (lásd: „Jótállási tájékozta- tó“ 39. oldal). Tartsa készenlétben a megfelelő rendelési számot. Poz. Poz. Megnevezés Cikk-sz Használati Robbantott utasítás ábra 91103360 Set 1 Gyorstokmány 91103361 Set 2...
 • Seite 39: Jótállási Tájékoztató

  IAN 110671 Ütvefúró A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek meg- határozása: PSBM 500 B3 A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: Grizzly Tools GmbH & Co. KG Szerviz Magyarország Stockstädter Straße 20 Tel.: 0640 102785...
 • Seite 40 A jótállás ideje alatt a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződés- től és visszakérheti a vételárat. Ha a forgalmazó, vagy szerviz a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgal- mazó...
 • Seite 41: Úvod

  Obsah Úvod Úvod.......... 41 Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nové- Účel použití ........ 41 ho přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce Obecný popis ......42 kvalitní výrobek. Objem dodávky ......42 Kvalita tohoto přístroje byla kontrolována Přehled ......... 42 během výroby a byla provedena také Popis funkce ........
 • Seite 42: Obecný Popis

  Popis funkce Výrobce neručí za škody, jenž byly způso- beny použitím k neurčenému účelu nebo nesprávnou obsluhou. Příklepová ruční elektrická vrtačka je opat- řena dvouobjímkovým rychloupínákem – Obecný popis upínací vložkou pro jednoduchou výměnu nástroje. Díky plynulému nastavení otáček, Obrázky najdete na přední a aretačnímu knoflíku pro nepřetržitý...
 • Seite 43: Bezpečnostní Pokyny

  Piktogramy na přístroji proto bez záruky. Právní nároky, které mo- hou být vzneseny na základě této příručky, nemohou být uplatněny. Pozorně si přečtěte návod k obslu- Uvedená hodnota emisí vibrací byla změřena podle normovaného zkušebního postupu a může se použít ke srovnání jed- Používejte ochrany sluchu.
 • Seite 44 Všechny bezpečnostní pokyny a ko skrze elektrický úder, když je Vaše instrukce uchovejte pro budoucí tělo zemněné. použití. Nevystavujte elektrický nástroj • dešti anebo mokru. Vniknutí vody Pojem „elektrické nářadí“ používaný v bezpečnostních pokynech se vztahuje na do elektrického nástroje zvyšuje riziko elektrické...
 • Seite 45 když jste unaveni anebo pod odsávání či zachytávání prachu, vlivem drog, alkoholu anebo dbejte, aby takové zařízení bylo léků. Jediný okamžik nepozornosti při namontováno a správně pou- žíváno. Při používání zařízení na používání elektrického nástroje může odsávání prachu se snižuje nebezpečí vést k vážným poraněním.
 • Seite 46: Bezpečnostní Pokyny Pro Vrtačky

  poškozené části před použitím může-li dojít k tomu, že použitý nástroje opravit. Příčiny mnohých nástroj zasáhne skrytá napě- ťová vedení nebo vlastní síťový nehod tkví ve špatně udržovaných kabel. Při kontaktu s napěťovým ve- elektrických nástrojích. Udržujte řezné nástroje ostré a dením mohou být kovové...
 • Seite 47: Zbývající Rizika

  Zbývající rizika 1. Uvolněte křídlatý šroub (3) na po- mocné rukojeti (5). I když toto elektrické nářadí obsluhujete v 2. Pomocnou rukojeť (5) přesuňte souladu s předpisy, stále existují zbývající přes rychloupínák – upínací vlož- rizika. V souvislosti s technologií a kon- ku (4) na přístroji.
 • Seite 48: Obsluha

  3. Otočte rychloupínák – upínací Při nepřetržitému chodu stiskněte vložku (4) do polohy (GRIP), čímž krátce zapínač/vypínač (8). nástroj pevně upnete. Pevně při- Volba otáček držte objímku (4a) rychloupíná- ku – upínací vložky (4) a otočte přední objímku (4b) ve směru Pomocí...
 • Seite 49: Pracovní Pokyny

  Pracovní pokyny Údržba • Vždy používejte vhodné nástroje. Přístroj je nevyžaduje údržbu. • Pokud názor uvízne, přístroj ihned vy- Skladování pněte. Směru otáčení nastavte na chod vlevo a uvízlý nástroj opatrně vytáhně- te vytáčením ven. Před uskladněním přístroj vyčistěte. • Nepoužívejte tupé...
 • Seite 50: Náhradní Díly/Příslušenství

  Náhradní díly/příslušenství Náhradní díly a příslušenství obdržíte na stránkách www.grizzly-service.eu Pokud nemáte internet, tak prosím zavolejte na servisní středisko (viz „ Service-Center “ strana 51). Ujistěte se, že budete mít po ruce níže uvedená čísla objednávky. Pol. Pol. Označení Č. artiklu. Návod k Výkres obsluze...
 • Seite 51: Opravna

  Tato záruka neplatí, je-li výrobek poškozen zásilka nebyla odeslána nevyplaceně jako nadměrné zboží, expres nebo z důvodu neodborného používání, nebo pokud u něj nebyla prováděna údržba. jiný, zvláštní druh zásilky. Přístroj za- Pro odborné používání výrobku musí být šlete včetně všech částí příslušenství dodaných při zakoupení...
 • Seite 52: Úvod

  Obsah Úvod Úvod.......... 52 Gratulujeme Vám k zakúpeniu Vášho Použitie ........52 nového prístroja. Tým ste sa rozhodli pre Všeobecný popis ......53 kvalitný produkt. Objem dodávky ......53 Tento prístroj bol počas výroby testovaný Popis funkcie ......... 53 na kvalitu a podrobený výstupnej kontrole. Prehľad .........
 • Seite 53: Všeobecný Popis

  Prehľad Z bezpečnostných dôvodov nie je zaria- denie určené pre deti a mladistvých do 16 rokov. Mladiství nad 16 rokov môžu pou- Prepínač vŕtanie/ žívať prístroj len pod dozorom. príklepové vŕtanie Tento prístroj nie je vhodný na komerčné Hĺbkový doraz používanie.
 • Seite 54: Technické Údaje

  Technické údaje jedného elektrického prístroja s druhým. Uvedená emisná hodnota vibrácií môže Menovité vstupné byť použitá aj na úvodné posúdenie vysa- napätie ....230-240 V~, 50 Hz denia prístroja. Počet otáčok vo Výstraha: voľnobehu ........50-3000 min Emisná hodnota vibrácií sa môže Vymeriavací...
 • Seite 55: Symboly V Návode

  Symboly v návode Všetky bezpečnostné pokyny a nariadenia si uschovajte pre bu- dúcnosť. Prečítajte si návod na obsluhu. Pojem „elektrický nástroj“ použitý v bez- pečnostných pokynoch sa vzťahuje na elektrické nástroje napájané zo siete (so Noste ochranu sluchu. sieťovým káblom) a na elektrické nástroje napájané...
 • Seite 56 sporáky a chladničky. Existuje keď ste unavení alebo pod vply- vom drog, alkoholu alebo lie- zvýšené riziko skrz elektrický úder, keď kov. Jediný okamžik nepozornosti pri je Vaše telo uzemnené. Nevystavujte elektrický nástroj • používaní elektrického nástroja môže dažďu alebo mokrosti. Vniknutie viesť...
 • Seite 57: Bezpečnostné Pokyny Pre Vŕtačky

  pripojené a či sa správne pou- a čisté. Starostlivo ošetrované rezné žívajú. Používanie odsávania prachu nástroje s ostrými reznými hranami sa môže znížiť ohrozenie prachom. menej zaseknú a lepšie sa vedú. Používajte tento elektrický ná- • Používanie a ošetrovanie elektric- stroj, jeho príslušenstvo, vložné...
 • Seite 58: Zvyškové Riziká

  dom. d) poškodenie zdravia, ktoré sú výsled- • Pre vyhľadávanie skrytých kom vibrácií pôsobiacich na ruku/ rozvodných vedení používajte rameno, ak sa prístroj používa dlhšiu vhodné vyhľadávacie prístroje, dobu, alebo ak sa nesprávne vedie a alebo sa informujte v miestnej udržiava.
 • Seite 59: Hĺbkový Doraz Montáž/Nastavenie

  Obsluha Pomocné držadlo je vhodné pre pra- vákov aj ľavákov. Zariadenie nikdy nepoužívaj- Hĺbkový doraz montáž/ te bez pomocného držadla. nastavenie Pomáha lepšiemu držaniu a znižuje nebezpečenstvo pora- nenia. S hĺbkovým dorazom môžete presne vŕtať otvory do požadovanej hĺbky x. Dbajte na ochranu proti hluku a Uvoľnite krídlovú...
 • Seite 60: Nastavenie Smeru Otáčania

  Nastavenie smeru otáčania Pred začatím akýchkoľvek prác na prístroji vytiahnite zástrčku zo S prepínačom smeru otáčania môžete meniť zásuvky. Nebezpečenstvo zásahu smer otáčania zariadenia. elektrickým prúdom. Počkajte na zastavenie zariade- Nasledovné čistenie a údržbárske práce nia. vykonávajte pravidelne. Tým sa zaručí dlhé Prepínač...
 • Seite 61: Odstránenie/Ochrana Životného Prostredia

  Odstránenie/Ochrana životného prostredia Prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia do recyklačnej zberne. Elektrické prístroje nepatria do domového odpadu. Prístroj odovzdajte do recyklačnej zberne. Použité umelohmotné a kovové časti sa môžu podľa druhu materiálu roztriediť a tak odovzdať do recyklačnej zberne. V prípade otá- zok sa obráťte na naše servisné...
 • Seite 62: Záruka

  Záruka Záruka sa týka materiálových alebo vý- robných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje Vážená zákazníčka, vážený zákazník, na diely produktu, ktoré sú vystavené Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od normálnemu opotrebeniu a preto sa môžu považovať za opotrebované diely (napr. dátumu zakúpenia.
 • Seite 63: Servisná Oprava

  Service-Center mi, v čom chyba spočíva a kedy vznik- la, zaslať bez poštovného na adresu Servis Slovensko servisu, ktorá vám bude oznámená. Pre zabránenie dodatočných nákladov Tel.: 0850 232001 a problémov pri prevzatí použite len E-Mail: grizzly@lidl.sk IAN 110671 tú adresu, ktorá vám bude oznámená. Nezasielajte prístroj ako nadmerný...
 • Seite 64: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........64 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Verwendung ......64 Sie haben sich damit für ein hochwertiges Allgemeine Beschreibung ..65 Gerät entschieden. Dieses Gerät wurde Lieferumfang........65 während der Produktion auf Qualität ge- Funktionsbeschreibung ....65 prüft und einer Endkontrolle unterzogen.
 • Seite 65: Allgemeine Beschreibung

  Funktionsbeschreibung Jede andere Verwendung, die in dieser Anleitung nicht ausdrücklich zugelassen wird, kann zu Schäden am Gerät führen Die Schlagbohrmaschine besitzt ein zwei- und eine ernsthafte Gefahr für den Benut- hülsiges Schnellspann-Bohrfutter für den zer darstellen. einfachen Werkzeugwechsel. Die stufenlo- Aus Sicherheitsgründen ist das Gerät nicht se Drehzahlsteuerung, der Arretierknopf für für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren...
 • Seite 66: Technische Daten

  Technische Daten Der angegebene Schwingungsemissions- wert ist nach einem genormten Prüfver- Nenneingangsspannung ..230-240 V~, fahren gemessen worden und kann zum 50 Hz Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Der an- Leerlaufdrehzahl n .....50-3000 min Leistungsaufnahme gegebene Schwingungsemissionswert kann (Anschlussleistung) .......
 • Seite 67: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Symbole in der Betriebsanleitung Beim Gebrauch der Maschine sind die Si- Gefahrenzeichen mit Anga- cherheitshinweise zu beachten. ben zur Verhütung von Per- Bildzeichen auf dem Gerät sonen- oder Sachschäden. Betriebsanleitung lesen. Gebotszeichen (anstelle des Aus- rufungszeichens ist das Gebot er- läutert) mit Angaben zur Verhütung Tragen Sie einen Gehörschutz.
 • Seite 68 fährdeter Umgebung, in der sich dose zu ziehen. Halten Sie das brennbare Flüssigkeiten, Gase Kabel fern von Hitze, Öl, schar- oder Stäube befinden. fen Kanten oder sich bewegen- den Geräteteilen. Beschädigte oder Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, verwickelte Kabel erhöhen das Risiko die den Staub oder die Dämpfe ent- zünden können.
 • Seite 69 len. Lockere Kleidung, Schmuck oder Ein Moment der Unachtsamkeit beim lange Haare können von sich bewe- Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen. genden Teilen erfasst werden. Tragen Sie persönliche • Wenn Staubabsaug- und -auf- • Schutzausrüstung und immer fangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern eine Schutzbrille.
 • Seite 70: Sicherheitshinweise Für Bohrmaschinen

  Sicherheitshinweise für gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Bohrmaschinen Personen benutzt werden. Pflegen Sie Elektrowerkzeuge • mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, Tragen Sie einen Gehörschutz • ob bewegliche Teile einwandfrei beim Schlagbohren. Die Einwir- funktionieren und nicht klem- kung von Lärm kann Gehörverlust be- men, ob Teile gebrochen oder wirken.
 • Seite 71: Restrisiken

  letzungen verursachen. nischen Implantats zu konsultieren, Schalten Sie das Elektrowerk- • bevor die Maschine bedient wird. zeug sofort aus, wenn der Werk- Montage zeugeinsatz wegen Überlastung oder Verkantung des Werkstü- ckes blockiert. Der Verlust der Kontrol- Ziehen Sie vor allen Arbeiten an le kann zu Verletzungen führen.
 • Seite 72: Werkzeug Einsetzen/Wechseln

  Bedienung 3. Platzieren Sie die Spitze des Tiefenanschlags (2) um die ge- wünschte Bohrtiefe x hinter der Verwenden Sie das Gerät Spitze des Bohrers. nicht ohne Zusatzhandgriff. Er gibt Ihnen zusätzlichen Halt 4. Ziehen Sie die Flügelschraube (3) fest an. und vermindert die Verlet- 5.
 • Seite 73: Drehrichtung Einstellen

  Reinigung/Wartung 2. Stellen Sie die ge- wünschte Drehzahl am Drehzahleinstell- Lassen Sie Instandsetzungsarbeiten ring (7) ein. und Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrie- Drehrichtung einstellen ben sind, von unserem Service- Center durchführen. Verwenden Sie Mit dem Drehrichtungsschalter können Sie nur Originalteile.
 • Seite 74: Lagerung

  Lagerung Entsorgung/Umwelt- schutz Reinigen Sie das Gerät vor der Aufbewah- rung. Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- ckung einer umweltgerechten Wiederver- Bewahren Sie das Gerät im mitge- wertung zu. lieferten Aufbewahrungskoffer (13) trocken und außerhalb der Reich- Elektrogeräte gehören nicht in den weite von Kindern auf.
 • Seite 75: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 76: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 110671 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 77: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Tłumaczenie ory- original EC declarati- ginalnej deklaracji zgodności WE on of conformity Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja We hereby confirm that the PSBM 500 B3 series Wiertarka udarowa impact drill seriia produkcyjna PSBM 500 B3 Serial no. Numer seryjny 201505000001 - 201505217608 201505000001 - 201505217608 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw...
 • Seite 78: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  CE Ezennel igazoljuk, hogy a Potvrzujeme tímto, že Ütvefúró, příklepová vrtačka gyártási sorozat PSBM 500 B3 konstrukční řady PSBM 500 B3 Sorozatszám Pořadové číslo 201505000001 - 201505217608 201505000001 - 201505217608 évtől kezdve a következő vonatkozó EU odpovídá...
 • Seite 79: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  CE Týmto potvrdzujeme, že Hiermit bestätigen wir, dass die príklepová vŕtačka Schlagbohrmaschine Baureihe PSBM 500 B3 konštrukčnej rady PSBM 500 B3 Poradové číslo Seriennummer 201505000001 - 201505217608 201505000001 - 201505217608 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerni- folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ciam EÚ...
 • Seite 81: Exploded Drawing

  Exploded Drawing • Rysunek samorozwijający Robbantott ábra • Rozvinuté náčrtky Výkres náhradných dielov • Explosionszeichnung PSBM 500 B3 informative, pouczający, informatív, informační, informatívny, informativ 20150612-rev02-gs...
 • Seite 84 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Last Information Update · Stan informacji Információk állása · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 05 / 2015 Ident.-No.: 72036609052015-PL/HU/CZ/SK IAN 110671...

Diese Anleitung auch für:

110671

Inhaltsverzeichnis