Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSBM 500 C4 Originalbetriebsanleitung Seite 56

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SK
Elektrická bezpečnosť:
Prípojná zástrčka elektrické-
ho nástroja sa musí hodiť do
zásuvky. Zástrčka sa nesmie
žiadnym spôsobom zmeniť. Ne-
používajte žiadne adaptérové zástrčky
v spojení s elektrickými nástrojmi s
ochranným uzemnením. Nezmenené
zástrčky a zásuvky zmenšujú riziko
elektrického úderu.
Vyvarujte sa telesnému kon-
taktu s uzemnenými povrchmi
ako sú rúry, vyhrievacie telesá,
sporáky a chladničky. Existuje
zvýšené riziko skrz elektrický úder, keď
je Vaše telo uzemnené.
Nevystavujte elektrický nástroj
dažďu alebo mokrosti. Vniknutie
vody do elektrického nástroja zvyšuje
riziko elektrického úderu.
Nepoužívajte kábel na iný účel,
ako je nosenie alebo zavesenie
elektrického nástroja alebo vy-
tiahnutie zástrčky zo zásuvky.
Udržujte kábel vzdialene od horúčavy,
od oleja, od ostrých hrán alebo od
pohybujúcich sa častí nástrojov.
Poškodené alebo zamotané káble zvy-
šujú riziko elektrického úderu.
Keď pracujete s elektrickým ná-
strojom pod šírym nebom, po-
tom používajte iba predlžovacie
káble, ktoré sú vhodné aj pre
vonkajšiu oblasť. Použitie predlžo-
vacieho kábla vhodného pre vonkajšiu
oblasť, zmenšuje riziko elektrického
úderu.
Keď sa nemožno vyhnúť pre-
vádzke elektrického nástroja
vo vlhkom prostredí, používajte
ochranný vypínač chybového
prúdu. Používanie ochranného vypí-
56
nača chybového prúdu znižuje riziko
elektrického úderu.
• Ak sa prípojné vedenie tohto
nástroja poškodí, musí byť na-
hradené zvláštnym prípojným
vedením, ktoré možno získať od
výrobcu alebo od jeho servisnej
služby zákazníkom.
Bezpečnosť osôb:
Buďte pozorní, dbajte na to, čo
robíte a pustite sa s elektrickým
nástrojom rozumne do práce.
Nepoužívajte elektrický nástroj,
keď ste unavení alebo pod vply-
vom drog, alkoholu alebo lie-
kov. Jediný okamžik nepozornosti pri
používaní elektrického nástroja môže
viesť k vážnym poraneniam.
• Noste osobné ochranné pomôc-
ky a vždy ochranné okuliare.
Nosenie osobných ochranný pomôcok,
ako respirátor proti prachu, protis-
klzová ochranná obuv, prilba alebo
ochrana sluchu, podľa druhu použitia
elektrického náradia, znižuje riziko
poranenia.
• Zabráňte neúmyselnému uve-
deniu do prevádzky. Uistite sa,
či elektrické náradie je vypnu-
té, skôr než sa pripojí na zdroj
prúdu a/alebo akumulátor,
zodvihne alebo prenáša. Ak pri
prenášaní elektrického náradia máte
prst na vypínači alebo je pripojené na
zdroj prúdu, môže to spôsobiť úraz.
Odstráňte nastavovacie náradie
alebo skrutkovače predtým, než
zapnete elektrický nástroj. Ná-
radie alebo kľúč, ktorý sa nachádza v
otáčajúcej sa časti nástroja, môže viesť
k poraneniam.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 C4

Diese Anleitung auch für:

Ian 275325