Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSBM 500 C4 Originalbetriebsanleitung Seite 32

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SI
telo, obstaja povečano tveganje elek-
tričnega udara.
Električno orodje zavarujte pred
dežjem in vlago. Vstop vode v
električno orodje povečuje nevarnost
električnega udara.
Električnega kabla ne upo-
rabljajte za prenašanje ali obe-
šanje električnega orodja in ne
vlecite vtiča iz vtičnice tako, da
vlečete za kabel. Kabel zavarujte
pred vročino, oljem, ostrimi robovi in
premikajočimi se deli orodja. Poškodo-
van ali zavozlan kabel povečuje nevar-
nost električnega udara.
Če električno orodje uporabljate
na prostem, uporabljajte samo
podaljšek, ki je primeren za delo
na prostem. Uporaba podaljševalne-
ga kabla, ki je primeren za uporabo na
prostem, zmanjšuje nevarnost električ-
nega udara.
Če se ne morete izogniti uporabi
električnega orodja v vlažnem
okolju, uporabite zaščitno stika-
lo okvarnega toka. Uporaba zašči-
tnega stikala okvarnega toka zmanjša
tveganje električnega udara.
• Če se poškoduje priključni kabel
tega orodja, ga je treba zame-
njati s posebnim priključnim ka-
blom, ki je na voljo pri proizva-
jalcu ali njegovi servisni službi.
Varnost oseb
Bodite zbrani in pazite, kaj de-
late. Dela z električnim orodjem
se lotite razumno. Električnega
orodja ne uporabljajte, ko ste
utrujeni ali pod vplivom mamil,
alkohola oziroma zdravil. En sam
trenutek nepazljivosti pri uporabi elek-
tričnega orodja ima lahko za posledico
32
resne telesne poškodbe.
• Uporabljajte osebno zaščitno
opremo in vedno nosite zašči-
tna očala. Uporaba osebne zaščitne
opreme, kot so protiprašna maska,
nedrsljivi delovni čevlji, zaščitna čelada
ali zaščita za sluh, odvisno od vrste
uporabe električnega orodja, zmanjšuje
nevarnost poškodb.
• Preprečite nenameren zagon.
Preden električno orodje priklju-
čite na električno napajanje in/
ali akumulatorsko baterijo, ga
vzamete v roke ali prenašate, se
prepričajte, da je izključeno. Če
orodje prenašate, tako da imate prst na
stikalu, ali ga priključite na električno
napajanje, ko je vključeno, lahko pride
do nesreče.
Pred vklopom z električnega
orodja odstranite nastavitvena
orodja ali vijačni ključ. Orodje ali
ključ, ki se nahaja na vrtečem se delu
orodja, lahko povzročita nezgodo.
Izogibajte se nenormalni telesni
drži. Poskrbite za varno stojišče
in ohranite ravnotežje. Tako boste
lahko v nepričakovani situaciji bolje
obvladali električno orodje.
Uporabljajte primerno obleko.
Ne nosite širokih oblačil ali naki-
ta. Lasje, oblačila in rokavice naj
se ne približujejo premikajočim
se delom orodja. Premikajoči se deli
orodja lahko zagrabijo ohlapno oble-
ko, nakit ali dolge lase.
• Če je mogoče namestiti priprave
za odsesavanje in prestrezanje
prahu, se prepričajte, da so pri-
ključene in pravilno uporablja-
ne. Uporaba priprave za odsesavanje
prahu lahko zmanjša nevarnosti, ki so
posledica prahu.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 C4

Diese Anleitung auch für:

Ian 275325