Herunterladen Diese Seite drucken

Predgovor; Namen Uporabe - Parkside PSBM 500 C4 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SI
Kazalo
Predgovor .................................. 28
Namen uporabe ........................ 28
Splošen opis .............................. 29
Obseg dobave .............................. 29
Opis funkcij ................................... 29
Pregled ......................................... 29
Tehnični podatki ......................... 30
Varnostna opozorila .................. 30
Simboli na orodju .......................... 31
električna orodja ............................ 31
Druga tveganja ................................34
Navodila za montažo................. 34
ročaja .......................................... 34
omejevalnika globine ..................... 35
Uporaba .................................... 35
Vklop in izklop .............................. 35
Nastavitev smeri vrtenja .................. 36
udarnega vrtanja ........................... 36
Navodila za delo........................... 36
Čiščenje/Vzdrževanje ................. 36
Čiščenje........................................ 36
Vzdrževanje .................................. 36
Shranjevanje .............................. 37
Varstvo okolja ........................... 37
Nadomestni deli/Pribor ............. 38
Garancijski list ........................... 39
skladnosti CE ............................. 78
Eksplozijska risba ...................... 81
28

Predgovor

Čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Od-
ločili ste se za visokokakovosten izdelek.
Kakovost naprave je bila preverjena med
postopkom proizvodnje in pri končnem pre-
verjanju, s čimer je zagotovljeno pravilno
delovanje vaše naprave. Kljub temu ni mo-
goče izključiti, da so v posameznih primerih
v napravi ostanki maziv. To ni napaka ali
pomanjkljivost in ni vzrok za skrb.
Izdelku so priložena navodila za
uporabo. Vsebujejo pomembna
navodila glede varnosti uporabe in
odstranitve. Pred uporabo izdelka
se seznanite z navodili za uporabo
in varnostnimi navodili. Izdelek upo-
rabljajte zgolj na opisani način in v
naštete namene.
Navodila skrbno shranite in pri
predaji naprave tretji osebi priložite
tudi vso dokumentacijo.

Namen uporabe

Orodje je namenjeno:
-
udarnemu vrtanju v beton, zid ali ka-
men,
-
vrtanju v les, kovino ali plastiko,
-
privijanju in odvijanju vijakov.
Vsakršna drugačna uporaba, ki v teh navo-
dilih ni izrecno dovoljena, lahko povzroči
škodo na napravi in predstavlja resno ne-
varnost za uporabnika.
Orodje iz varnostnih razlogov ni namenje-
no otrokom in mladostnikom, mlajšim od
16 let. Mladostniki nad 16 let lahko upora-
bljajo napravo le pod nadzorom.
To orodje ni primerno za uporabo v komer-
cialne namene.
Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nasta-
lo zaradi nenamenske ali napačne uporabe
naprave.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 C4

Diese Anleitung auch für:

Ian 275325