Herunterladen Diese Seite drucken

Simboli Na Orodju; Splošni Varnostni Predpisi Za Električna Orodja - Parkside PSBM 500 C4 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Simboli na orodju

Preberite navodila za uporabo.
Nosite zaščito za sluh.
Nosite zaščitna očala.
Uporabljajte zaščito za dihala.
Nosite zaščitne rokavice.
Če je priključni kabel poškodovan,
zapleten ali prerezan, takoj izvlecite
vtič iz vtičnice.
Preden se lotite dela z orodjem,
izvlecite vtič iz vtičnice.
Orodja ne izpostavljajte vlagi.
Električnih orodij ne odvrzite med
hišne odpadke.
Razred zaščite II
Splošni varnostni predpisi za
električna orodja
OPOZORILO! Preberite vsa
varnostva opozorila in na-
vodila. Neupoštevanje varnostnih
navodil in opozoril lahko povzroči
električni udar, požar in/ali težke
poškodbe.
Varnostna navodila in opozorila
shranite za prihodnjo uporabo.
Pojem ,,električno orodje", uporabljen v var-
nostnih navodilih, se nanaša na električna
orodja s priklopom na omrežje (s priključ-
nim kablom) in na akumulatorska električna
orodja (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
Poskrbite, da bo vaše delov-
no mesto vedno čisto in dobro
osvetljeno. Nered ali neosvetljena
delovna področja lahko povzročijo ne-
zgode.
Električnega orodja ne upo-
rabljajte v okolju, kjer obstaja
nevarnost eksplozije in v kate-
rem se nahajajo gorljive tekoči-
ne, plini ali prah. Električna orodja
povzročajo iskrenje, zato se gorljiv
prah ali pare lahko vnamejo.
Ne dovolite otrokom in drugim
osebam, da bi se med delom
približale električnemu orodju.
Druge osebe lahko odvrnejo vašo po-
zornost in izgubili boste nadzor nad
orodjem.
Električna varnost
Priključni vtič električnega orod-
ja mora ustrezati vtičnici. V no-
benem primeru vtiča ne smete
spreminjati. Uporaba adapter-
skih vtičev v kombinaciji z za-
ščitno ozemljenimi električnimi
orodji ni dovoljena. Nespremenjen
vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta
nevarnost električnega udara.
Izogibajte se telesnemu stiku z
ozemljenimi površinami, na pri-
mer s cevmi, grelci, štedilniki in
hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše
SI
31

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 C4

Diese Anleitung auch für:

Ian 275325