Herunterladen Diese Seite drucken

Montážny Návod; Pomocné Držadlo Montáž/ Naklopenie; Hĺbkový Doraz Montáž/Nastavenie; Nástroj Vloženie/Výmena - Parkside PSBM 500 C4 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Montážny návod
Pred začatím akýchkoľvek prác
na prístroji vytiahnite zástrčku zo
zásuvky. Nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Pomocné držadlo montáž/
naklopenie
Zariadenie nikdy nepoužívaj-
te bez pomocného držadla.
Pomáha lepšiemu držaniu a
znižuje nebezpečenstvo pora-
nenia.
1.
Uvoľnite krídlovú skrutku (3) na
pomocnom držadle (5).
2.
Na zariadenie nasuňte pomoc-
né držadlo (5) cez upínadlo
vrtáka (4).
3.
Natočte pomocné držadlo (5)
do požadovanej pracovnej po-
lohy (viď malý obrázok).
4.
Dotiahnite krídlovú skrutku (3).
Pomocné držadlo je vhodné pre
pravákov aj ľavákov.
Hĺbkový doraz montáž/
nastavenie
S hĺbkovým dorazom môžete presne vŕtať
otvory do požadovanej hĺbky x.
1.
Uvoľnite krídlovú skrutku (3) na
pomocnom držadle (5).
2.
Vložte hĺbkový doraz (2) do po-
mocného držadla (5).
3.
Umiestnite hrot hĺbkového do-
razu (2) o požadovanú hĺbku
vŕtania x za hrot vrtáka.
4.
Dotiahnite krídlovú skrutku (3).
5.
Vŕtajte otvor dovtedy, kým sa
hrot hĺbkového dorazu (2) nedo-
týka obrábaného predmetu.
Nástroj vloženie/výmena
1.
Otáčajte upínadlo vrtáka (4)
dovtedy na (RELEASE), aby sa
nástroj mohol vsadiť. Pritom
pevne držte zadné puzdro (4a)
upínadla vrtáka (4) a otáčajte
predné puzdro (4b) proti smeru
otáčania hodinových ručičiek.
2.
Zasuňte nástroj tak hlboko ako
je to možné do upínadla vrtáka
(4).
3.
Otáčajte upínadlo vrtáka (4)
na (GRIP), aby ste nástroj upli.
Pritom pevne držte zadné puz-
dro (4a) upínadla vrtáka (4) a
otáčajte predné puzdro (4b) v
smere otáčania hodinových ruči-
čiek.
4.
Aby ste nástroj znova vybrali,
odkrúcajte upínadlo vrtáka (4)
a nástroj vyberte.
Ak používate skrutkovacie bity,
vždy používajte univerzálny držiak
bitov.

Obsluha

Zariadenie nikdy nepoužívaj-
te bez pomocného držadla.
Pomáha lepšiemu držaniu a
znižuje nebezpečenstvo pora-
nenia.
Dbajte na ochranu proti hluku a
dodržujte miestne predpisy.
SK
59

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 C4

Diese Anleitung auch für:

Ian 275325