Herunterladen Diese Seite drucken

Čistenie; Údržba; Uskladnenie; Odstránenie/Ochrana Životného Prostredia - Parkside PSBM 500 C4 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Čistenie
Prístroj sa nesmie vystriekať
vodou, ani sa ponárať do
vody. Hrozí nebezpečenstvo
elektrického úderu!
Nepoužívajte žiadne čistiace pro-
striedky alebo rozpúšťadlá. Mohli
by ste tak nenapraviteľne poškodiť
prístroj.
Vetracie otvory (
a rukoväte prístroja udržiavajte vždy
čisté. K tomu použite vlhkú handričku
alebo kefu.
Údržba
Prístroj si nevyžaduje údržbu.
Náhradné diely/Príslušenstvo
Náhradné diely a príslušenstvo nájdete na strane
Ak nemáte Internet, kontaktujte sa telefonicky na Service-Center (viď „Service-Center"
strana 63). Dodržiavajte nižšie uvedené objednávacie čísla.
Pol.
Pol.
Návod na
Výkres náhrad-
obsluhu
ných dielov
4
Set 1
5
Set 2
2
26
12), kryt motora
www.grizzly-service.eu
Označenie
Rýchloupínač - upínadlo vrtáka
Pomocné držadlo
Hĺbkový doraz

Uskladnenie

Pred odložením zariadenie vyčistite.
Zariadenie odkladajte do dodané-
ho kufríka (13) suché a mimo dosa-
hu detí.
Odstránenie/Ochrana
životného prostredia
Prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v
súlade s požiadavkami na ochranu život-
ného prostredia do recyklačnej zberne.
Elektrické prístroje nepatria do do-
mového odpadu.
Prístroj odovzdajte do recyklačnej zberne.
Použité umelohmotné a kovové časti sa
môžu podľa druhu materiálu roztriediť a
tak odovzdať do recyklačnej zberne. V prí-
pade otázok sa obráťte na naše servisné
stredisko. Likvidáciu vašich chybných za-
slaných prístrojov uskutočníme bezplatne.
SK
Č. Artiklu
91103364
91103361
91103363
61

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 C4

Diese Anleitung auch für:

Ian 275325