Herunterladen Diese Seite drucken

Bezpečnostní Pokyny Pro Vrtačky - Parkside PSBM 500 C4 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CZ
poškozené části před použitím
nástroje opravit. Příčiny mnohých
nehod tkví ve špatně udržovaných
elektrických nástrojích.
Udržujte řezné nástroje ostré a
čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástro-
je s ostrými řeznými hranami se méně
zaseknou a lépe se vedou.
Používejte tento elektrický ná-
stroj, jeho příslušenství, vložné
nástroje atd. v souladu s těmito
instrukcemi. Zohledněte přitom
pracovní podmínky a činnost,
která se má vykonávat. Používá-
ní elektrického nástroje pro jiné účely,
než pro které je určený, může vést k
nebezpečným situacím.
Prohlídněte pečlivě plochu, která se má
řezat a odstraňte všechny dráty a ostat-
ní cizí tělesa.
Servis:
Svoje elektrické nářadí nechte
opravit pouze kvalifikovaným
odborným personálem a jenom
pomocí originálních náhradních
dílů. Tímto se zajistí to, že bezpečnost
elektrického nářadí zůstává zachová-
na.
Bezpečnostní pokyny pro
vrtačky
• Při příklepovém vrtání noste
ochranu sluchu. Kvůli hluku může
dojít ke ztrátě sluchu.
• S přístrojem používejte dodá-
vané pomocné rukojeti. Ztratíte-li
nad přístrojem kontrolu, může dojít ke
zraněním.
• Při práci držte přístroj na izo-
lovaných úchopných plochách,
46
může-li dojít k tomu, že použitý
nástroj zasáhne skrytá napě-
ťová vedení nebo vlastní síťový
kabel. Při kontaktu s napěťovým ve-
dením mohou být kovové součásti pří-
stroje vystaveny elektrickému proudu, a
může proto dojít k úrazu el. proudem.
• Používejte vhodná vyhledávací
zařízení, pomocí nichž vyhledá-
te skryté napájecí kabely, nebo
konzultuje místní energetickou
společnost. Při kontaktu s elek-
trickým vedením může dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo požáru, u
plynového vedení pak k explozi. Při
poškození vodovodního vedení může
dojít k poškození majetku nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Ruce udržujte v bezpečné vzdá-
lenosti od otáčejících se součás-
tí. Před odložením nástroje po-
čkejte, než se elektrický nástroj
úplně zastaví. Hrozí nebezpečí
poranění.
• Nástroje ani obrobku se nedo-
týkejte bezprostředně po prove-
dení prací. Součásti mohou být ještě
horké, a může proto dojít k popáleni-
nám.
• Elektrický nástroj ihned vypně-
te, jakmile dojde k zablokování
nástroje kvůli přetížení či zkrou-
cení obrobku. Ztratíte-li nad přístro-
jem kontrolu, může dojít ke zraněním.
• Pohyblivé obrobky zajistěte
pomocí upínacích přípravků. Bu-
dete-li obrobek přidržovat rukou, může
obrobek vyklouznout a ohrozit vaši
bezpečnost.
Zapojte přístroj do zásuvky s proudo-
vým chráničem (diferenciální proudová
ochrana) s reakčním proudem nepřesa-
hující 30 mA.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 C4

Diese Anleitung auch für:

Ian 275325