Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSBM 500 A2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

IMPACT DRILL PSBM 500 A2
IMPACT DRILL
operation and safety Notes
Translation of original operation manual
ÜTVEFÚRÓ
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
SCHLAGBOHRMASCHINE
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 93163
WIERTARKA UDAROWA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
UDARNI VRTALNIK
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSBM 500 A2

 • Seite 1 IMPACT DRILL PSBM 500 A2 IMPACT DRILL WIERTARKA UDAROWA operation and safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi ÜTVEFÚRÓ UDARNI VRTALNIK Kezelési és biztonsági utalások Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Az originál használati utasítás fordítása...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Features ...............................Page 6 Included items .............................Page 6 Technical data .............................Page 6 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Proper Use

  Introduction Impact drill PSBM 500 A2 Included items 1 Impact drill PSBM 500 A2 Introduction 1 Auxiliary handle 1 Depth stop We congratulate you on the purchase of your new 1 Operating instructions device. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product.
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools tool. Distractions can cause you to lose con- emission value specified can also serve as a prelim- inary assessment of the exposure. The vibration level trol of the device. will change according to the application of the elec- trical tool an in some cases may exceed the value Electrical safety specified in these instructions.
 • Seite 8: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools drugs, alcohol or medication. One moment b) D o not use an electrical power tool if its switch is defective. An electrical power of carelessness when using the device can lead to serious injury. tool that can no longer be switched on and off b) Wear personal protective equipment is dangerous and must be repaired.
 • Seite 9: Safety Advice For Hammer-Action Drills

  General safety advice for electrical power tools parts only. This will ensure that your device Using both your hands to hold electrical tools remains safe to use. ensures safer operation of them. I f the inserted tool jams, switch off the electrical power tool immediately.
 • Seite 10: Before First Use

  Before first use / First use Before first use First use Switching on and off DANGER OF INJURY! Switch the device off and pull the plug out of the mains socket before carrying out any work on the When operating the hammer-action drill you can device.
 • Seite 11: Switching Between Drilling / Hammer-Action

  First use / Servicing and cleaning / Service centre / Warranty / Disposal Switching between drilling / Warranty hammer-action The warranty for this appliance is for 3 Note: The hammer-action drilling mode is intended years from the date of purchase. The ap- pliance has been manufactured with care for drilling into brick, concrete and stone only.
 • Seite 12: Declaration Of Conformity / Producer

  EN 60745-2-1:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Description of product: Impact drill PSBM 500 A2 Date of manufacture (DOM): 07–2013 Serial number: IAN 93163 Bochum, 31.07.2013 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifica- tions in the course of further development.
 • Seite 13 Spis zawartości Wstęp Użycie zgodne z przeznaczeniem ....................Strona 14 Wyposażenie ........................... Strona 14 Zakres dostawy ..........................Strona 14 Dane techniczne ..........................Strona 14 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ....................Strona 15 2. Bezpieczeństwo elektryczne ....................... Strona 15 3.
 • Seite 14: Użycie Zgodne Z Przeznaczeniem

  Wstęp Wiertarka udarowa PSBM 500 A2 Zakres dostawy Q 1 Wiertarka udarowa PSBM 500 A2 Wstęp Q 1 Rękojeść dodatkowa 1 Ogranicznik nastawy głębokości Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Tym sa- 1 Instrukcja obsługi mym zdecydowali się Państwo na zakup produktu wysokiej jakości.
 • Seite 15: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Wstęp / Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi którym znajdują się palne ciecze, gazy wykorzystywany również do wstępnego oszacowa- lub pyły. Urządzenia elektryczne wytwarza- nia przerw w działaniu. Poziom drgań będzie się różnił w zależności od zastosowania elektronarzę- ją iskry, które mogą zapalić pył lub pary. c) Podczas użytkowania urządzenia dzia i w niektórych przypadkach może przekroczyć...
 • Seite 16: Bezpieczeństwo Osób

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi włosy, odzież i rękawice z daleka od na dworze zmniejsza ryzyko porażenia prądem poruszających się części. Luźna odzież, elektrycznym. f) Jeśli praca elektronarzędzia w otocze- biżuteria lub długie włosy mogą zostać uchwy- niu wilgotnym jest nie do uniknięcia, cone przez poruszające się...
 • Seite 17: Serwis

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi uszkodzonych części przed użyciem U pewnij się, że szczeliny wentylacyjne urządzenia. Przyczyną wielu wypadków są w trakcie eksploatacji nie są zakryte. źle konserwowane narzędzia elektryczne. Nie wprowadzaj żadnych przedmiotów do f) Utrzymuj narzędzia tnące w stanie szczelin wentylacyjnych.
 • Seite 18: Uwaga Przewody

  Ogólne wskazówki … / Przed uruchomieniem / Uruchomienie urządzenia niebezpieczne. Pył metali lekkich może się za- N astępnie dokręć znowu mocno śrubę skrzy- palić lub eksplodować. dełkową O dczekaj aż narzędzie elektryczne zatrzyma się, zanim je odłożysz. Założo- Stosowanie ogranicznika Q ne narzędzie może zahaczyć...
 • Seite 19: Płynna Regulacja Liczby Obrotów

  Uruchomienie urządzenia / Konserwacja i czyszczenie / Serwis Ustawianie trybu pracy: Włączanie pracy chwilowej: Q wiercenie / wiercenie udarowe W cisnąć WŁĄCZ. / WYŁĄCZ. Wyłączanie pracy chwilowej: Wskazówka: Funkcja wiercenie udarowe nada- Z wolnić WŁĄCZ. / WYŁĄCZ. je się wyłącznie do wiercenia udarowego w cegle, betonie lub w kamieniu.
 • Seite 20: Gwarancja

  Serwis / Gwarancja / Usuwanie do odpadów Usuwanie do odpadów Q bezpieczeństwo urządzenia pozostanie zacho- wane. Opakowanie składa się z materiałów nieszkodliwych dla środowiska, które Gwarancja Q można usuwać w miejscowych firmach recyklingowych. Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. Urządzenie zostało Elektronarzędzi nie można starannie wyprodukowane i poddane wyrzucać...
 • Seite 21: Deklaracja Zgodności / Producent

  EN 60745-2-1:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Określenie produktu: Wiertarka udarowa PSBM 500 A2 Date of manufacture (DOM): 07–2013 Numer seryjny: IAN 93163 Bochum, 31.07.2013 Semi Uguzlu - Menadżer jakości - Zastrzega się zmiany techniczne służące...
 • Seite 23 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat .......................Oldal 24 Felszerelés ............................Oldal 24 A szállítmány tartalma ........................Oldal 24 Műszaki adatok ..........................Oldal 24 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 1. A munkahely biztonsága ......................Oldal 25 2. Elektromos biztonsága ........................Oldal 25 3. Személyek biztonsága ........................Oldal 26 4.
 • Seite 24: Rendeltetésszerű Használat

  Bevezetés Ütvefúró PSBM 500 A2 A szállítmány tartalma Q 1 Ütvefúró PSBM 500 A2 Bevezetés Q 1 Pótfogantyú 1 Mélységütköző Gratulálunk új készülékének vásárlása alkalmából. 1 Használatii utasítás Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mel- lett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A Műszaki adatok...
 • Seite 25: Elektromos Szerszámokra Vonatkozó Általános Biztonsági Tudnivalók

  Bevezetés / Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók porok találhatók. Az elektromos készülé- A megadott rezgés -kibocsátás értéke a veszélyez- tetettség mértékének bevezető becslésére is hasz- kek szikrákat hoznak létre, amelyek a porokat nálható. vagy a gőzöket meggyújthatják. c) Tartsa a gyerekeket és más személye- A rezgésszint az elektromos készülék felhasználásának ket is az elektromos szerszámok hasz- a módjától függően változhat és az értéke egyes...
 • Seite 26: Személyek Biztonsága

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 3. Személyek biztonsága Ezeknek a berendezéseknek az alkalmazása csökkenti a porok általi veszélyeztetéseket. a) Egy elektromos szerszámmal való munka végzése során legyen mindig 4. Az elektromos szerszámokkal figyelmes, ügyeljen arra, amit tesz és való gondos járás és azok járjon el mindig meggondoltan.
 • Seite 27: Szervíz

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók stb. Ennek az utasításnak megfelelő- Viseljen védőszemüveget és porvédő en és úgy, ahogy azokat ennek a spe- álarcot! ciális készüléknek azt előírták. Eközben K erülje el az ólomtartalmún festékbe- vegye figyelembe a munkafeltételeket vonatok, vagy más az egészségre és az elvégzendő...
 • Seite 28: Origináltartozékok / -Kiegészítő Készülékek

  Elektromos szerszámokra vonatkozó … / Az üzembevétel előtt / Üzembevétel Szerszámok behelyezése Q esetén mielőtt egy falba fúr, vagy abba belevág vizsgálja meg a felületet egy vezeték keresővel. Gyorsbefogó tokmány: T artsa meg szorosan a gyorsbefogó tokmány Origináltartozékok / -kiegészítő Q hátsó...
 • Seite 29: A Forgásirány Beállítása

  Üzembevétel / Karbantartás és tisztítás / Szerviz / Garancia A BE / KI - Kapcsoló nyomása által megnö- S emmiesetre se használjon benzint, vagy maró velheti a fordulatszámot. hatású oldószereket. T árolja a készüléket egy száraz helyiségben. A forgásirány beállítása Q Szerviz Q...
 • Seite 30: Mentesítés

  EN 61000-3-3:2008 A kiszolgált készülék mentesítésének a lehetőségeit a községe, vagy városa illetékes hivatalánál tudhat- Típus / termék megnevezése: ja meg. Ütvefúró PSBM 500 A2 Date of manufacture (DOM): 07–2013 Sorozatszám: IAN 93163 Bochum, 31.07.2013 Semi Uguzlu - Minőség menedzser - Fenntartjuk a jogot a fejlesztés érdekében történő...
 • Seite 31 Kazalo Uvod Namen uporabe ..........................Stran 32 Oprema .............................. Stran 32 Obseg dobave ........................... Stran 32 Tehnični podatki ..........................Stran 32 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ......................Stran 33 2. Električna varnost ........................... Stran 33 3.
 • Seite 32: Namen Uporabe

  Obseg dobave Q Navedeno vrednost emisije nihanja lahko uporabite tudi za uvodno ocene izpostavitve. Nivo nihanja se 1 Udarni vrtalnik PSBM 500 A2 bo spreminjal skladno z uporabo električnega orodja 1 Dodatni ročaj in lahko v nekaterih primerih leži nad vrednostjo,...
 • Seite 33: Splošna Varnostna Navodila Za Električno Orodje

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje 2. Električna varnost navedeno v teh navodilih. Kadar se električno orodje redno uporablja na tak način, bi nihajno obremenitev a) Priključni vtič mora ustrezati električni lahko podcenili. vtičnici. Vtiča v nobenem primeru ne Opozorilo: Za natančno oceno nihajne obreme- smete spreminjati.
 • Seite 34: Skrbno Ravnanje In Uporaba Električnega Orodja

  Splošna varnostna navodila za električno orodje vtič iz vtičnice. Ti previdnosti ukrepi prah, delovni čevlji z zaščito proti drsenju, za- preprečujejo nenameren zagon elek- ščitna čelada ali zaščita sluha, odvisno od na- tričnega orodja. Ti previdnosti ukrepi čina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje nastanka poškodb.
 • Seite 35: Varnostna Opozorila Za Udarne Vrtalne Stroje

  Splošna varnostna navodila za električno orodje / Pred začetkom obratovanja Varnostna opozorila za udar- lahko zadene ob skrito električno ne vrtalne stroje napeljavo ali lastni priključni kabel, električno orodje prijemajte samo na U porabljajte dodatni ročaj, ki je doba- izoliranih površinah za prijemanje. vljen skupaj z napravo.
 • Seite 36: Uporabljanje Omejevalnika Globine

  Pred začetkom obratovanja / Začetek obratovanja Vklop nepretrganega obratovanja: K rilni vijak zavrtite v nasprotno smer urnega kazalca in dodatni ročaj premaknite v žele- P ritisnite stikalo za VKLOP / IZKLOP , držite ga ni položaj. pritisnjenega in pritisnite tipko za fiksiranje N ato krilni vijak zopet pritegnite.
 • Seite 37: Vzdrževanje In Čiščenje

  Začetek … / Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija / Odstranjevanje Vrtanje: zagotovljeno brezplačno pošiljanje vaše- ga izdelka. P reklopno stikalo potisnite na desno na položaj . Garancija velja le za napake pri materialu ali izde- Udarno vrtanje: lavi, ne pa tudi za poškodbe pri transportu, potrošne P reklopno stikalo...
 • Seite 38: Izjava O Skladnosti / Izdelovalec

  EN 60745-2-1:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Tip / Oznaka naprave: Udarni vrtalnik PSBM 500 A2 Date of manufacture (DOM): 07–2013 Serijska številka: IAN 93163 Bochum, 31.07.2013 Semi Uguzlu - Vodja kakovosti - Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
 • Seite 39: Garancijski List

  Garancijski list KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblašče- Handels GmbH, da bo izdelek v garancijskem ni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno zahtevkov iz te garancije.
 • Seite 41 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu......................Strana 42 Vybavení ............................Strana 42 Rozsah dodávky ..........................Strana 42 Technické údaje ..........................Strana 42 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ......................Strana 43 2. Elektrická bezpečnost ........................Strana 43 3.
 • Seite 42: Použití Ke Stanovenému Účelu

  Rozsah dodávky Q přístrojů. Hodnotu emise vibrací je možné použít k počátečnímu posouzení jejich vyloučení. Hladina 1 Příklepová vrtačka PSBM 500 A2 vibrací se mění podle použití elektrického nástroje 1 Přídavná rukojeť a v některých případech může přesahovat hodnotu 42 CZ...
 • Seite 43: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 2. Elektrická bezpečnost udanou v těchto návodech. Zátěž vibracemi by mohla být podceněna, používá-li se elektrický a) Síťová zástrčka zařízení se musí hodit nástroj pravidelně tímto způsobem. do zásuvky. Zástrčka se nesmí žád- Upozornění: Pro přesný...
 • Seite 44: Pečlivé Zacházení S Elektrickými Nástroji A Jejich Použití

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje b) Noste osobní ochranné vybavení a c) Před nastavením zařízení, výměně vždy ochranné brýle. Nošení osobního dílů příslušenství nebo odstavením zařízení vytáhněte zástrčku ze zásuv- ochranného vybavení, jako je maska proti pra- ky. Toto preventivní opatření brání nechtěné- chu, protiskluzná...
 • Seite 45: Bezpečnostní Pokyny Pro Nárazové Vrtačky

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické … / Před uvedením do provozu Bezpečnostní pokyny Z ařízení musí být neustále v čistotě, pro nárazové vrtačky suché a bez skvrn olejů a maziv. D ržte elektrický nástroj na izolova- P oužívejte přídavné rukojeti dodávané ných plochách k uchopení...
 • Seite 46: Namontování Přídavné Rukojeti

  Před uvedením do provozu / Uvedení do provozu Namontování přídavné rukojeti Q Zapínání mžikového provozu: S tiskněte spínač ZAP / VYP UPOZORNĚNÍ: Z bezpečnostních důvodů se smí Vypínání mžikového provozu: tohoto zařízení použít pouze s přídavnou rukojetí U volněte spínač ZAP / VYP O točte křídlový...
 • Seite 47: Údržba A Čistění

  Uvedení do provozu / Údržba a čistění / Servis / Záruka / Zlikvidování Vrtání: Záruka se vztahuje pouze na chyby materiálu nebo P řepínač nastavte napravo do polohy . výrobní závady, ale ne na škody,vzniklé při přepra- vě, ne na součásti, podléhající rychlému opotřebení Nárazové...
 • Seite 48: Prohlášení O Shodnosti / Výrobce

  EN 60745-2-1:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / název výrobku: Příklepová vrtačka PSBM 500 A2 Date of manufacture (DOM): 07–2013 Sériové číslo: IAN 93163 Bochum, 31.07.2013 Semi Uguzlu - Manager jakosti - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 49 Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určením ......................Strana 50 Vybavenie ............................Strana 50 Obsah zásielky ..........................Strana 50 Technické údaje ..........................Strana 50 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ....................Strana 51 2. Elektrická bezpečnosť ......................... Strana 51 3.
 • Seite 50: Používanie V Súlade S Určením

  Úvod Príklepová vŕtačka PSBM 500 A2 Obsah zásielky Q 1 príklepová vŕtačka PSBM 500 A2 Úvod Q 1 prídavná rukoväť 1 hĺbkový doraz Blahoželáme vám ku kúpe nového výrobku. Rozhodli 1 návod na obsluhu ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obslu- hu je súčasťou tohto výrobku.
 • Seite 51: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje c) Počas používania elektrického nára- porovnávanie prístrojov. Zadaná emisná hodnota dia zamedzte prístup deťom a iným oscilácií môže byť použitá i pre úvodné vyhodnotenie osobám. Odvrátenie pozornosti môže zna- prerušenia. Hladina oscilácií sa mení závisle od použitého elektrického prístroja a v niektorých prí- menať...
 • Seite 52: Bezpečnosť Osôb

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 3. Bezpečnosť osôb 4. Bezpečná manipulácia a použí- vanie elektrických nástrojov a) Buďte vždy opatrní, dávajte pozor na to, čo robíte a k práci s elektrickým a) Prístroj nepreťažujte. Pre svoju prácu náradím pristupujte s rozvahou. Prí- používajte len vhodné...
 • Seite 53: Servis

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 5. Servis E lektrické náradie držte pri prácach pevne oboma rukami a zabezpečte a) Prístroje nechajte opraviť v servisnom stabilnú polohu. Elektrické náradie sa dá stredisku alebo odborníkom z oblasti dvoma rukami viesť istejšie. elektrotechniky, ktorí používajú na E lektrické...
 • Seite 54: Pred Uvedením Do Prevádzky

  Pred uvedením do prevádzky / Uvedenie do prevádzky Pred uvedením do prevádzky Uvedenie do prevádzky Q Q Zapnutie a vypnutie Q NEBEZPEČENSTVO PO- RANENIA! Pred akoukoľvek prácou s prístrojom vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo siete. Pri prevádzke príklepovej vŕtačky si môžete vybrať medzi momentovou a trvalou prevádzkou.
 • Seite 55: Prepínanie Medzi Vŕtaním A Vŕtaním S Príklepom

  Uvedenie do prevádzky / Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota / Likvidácia Prepínanie medzi vŕtaním Záruśná lehota Q Q a vŕtaním s príklepom Na tento prístroj máte trojročnú záruku od Poznámka: Funkcia vŕtania s príklepom je vhod- dátumu nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený...
 • Seite 56: Vyhlásenie O Zhode / Výrobca

  EN 60745-2-1:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / označenie výrobku: Príklepová vŕtačka PSBM 500 A2 Date of manufacture (DOM): 07–2013 Sériové číslo: IAN 93163 Bochum, 31.07.2013 Semi Uguzlu - manažér kvality - Vyhradzujeme si právo technických zmien v rámci ďalšieho vývoja.
 • Seite 57 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 58 Ausstattung ............................Seite 58 Lieferumfang ............................Seite 58 Technische Daten ..........................Seite 58 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 59 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 59 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 60 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 60 5.
 • Seite 58: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Einleitung Schlagbohrmaschine PSBM 500 A2 Lieferumfang 1 Schlagbohrmaschine PSBM 500 A2 Einleitung 1 Zusatz-Handgriff 1 Tiefenanschlag Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Bedienungsanleitung Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Technische Daten Teil dieses Produkts.
 • Seite 59: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge c) Halten Sie Kinder und andere Personen emissionswert kann auch zu einer einleitenden Ein- während der Benutzung des Elektro- schätzung der Aussetzung verwendet werden. werkzeugs fern. Bei Ablenkung können Der Schwingungspegel wird sich entsprechend dem Einsatz des Elektrowerkzeugs verändern und kann Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
 • Seite 60: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 3. Sicherheit von Personen g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein- richtungen montiert werden können, a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie vergewissern Sie sich, dass diese darauf, was Sie tun und gehen Sie mit angeschlossen sind und richtig ver- Vernunft an die Arbeit mit einem Elekt- wendet werden.
 • Seite 61: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge GIFTIGE STäUBE! Das Bear- werkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklem- men sich weniger und sind leichter zu führen. beiten von schädlichen / giftigen Stäuben stellt g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, eine Gesundheitsgefährdung für die Bedienper- Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. son oder in der Nähe befindliche Personen dar.
 • Seite 62: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Allgemeine Sicherheitshinweise … / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme Werkzeuge einsetzen arbeiten. Prüfen Sie ggf. mit einem Leitungssucher, bevor Sie in eine Wand bohren bzw. aufschlitzen. Schnellspannbohrfutter: H alten Sie die hintere Hülse des Schnell- Originalzubehör / -zusatzgeräte spannbohrfutters fest und drehen Sie die vordere Hülse , bis das Werkzeug eingesetzt Benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzge-...
 • Seite 63: Drehrichtung Einstellen

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie D urch Drücken des EIN- / AUS - Schalters E s dürfen keine Flüssigkeiten in das Innere der erhöhen Sie die Drehzahl. Maschine gelangen. Verwenden Sie zum Reinigen ein Tuch. R einigen Sie die Maschine nach Abschluss der Drehrichtung einstellen Arbeit.
 • Seite 64: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver- nicht eingeschränkt. wertung zugeführt werden. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Teile.
 • Seite 65: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-1/A11:2010 EN 60745-2-1:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Bezeichnung des Produktes: Schlagbohrmaschine PSBM 500 A2 Herstellungsjahr: 07–2013 Seriennummer: IAN 93163 Bochum, 31.07.2013 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 66 KOMPERNASS HANDELS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · stan informacji · Információk állása · stanje informacij · stav informací · stav informácií · stand der Informationen: 07 / 2013 Ident.-No.: PsBm500a2072013-4 IAN 93163...