Herunterladen Diese Seite drucken

Použitie; Všeobecný Popis; Objem Dodávky; Popis Funkcie - Parkside PSBM 500 C4 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Použitie
Zariadenie je určené:
-
pre príklepové vŕtanie do betónu, muri-
va alebo kameňov,
-
pre vŕtanie do dreva, kovu alebo plas-
tov,
-
pre zaskrutkovanie a vyskrutkovanie
skrutiek.
Akékoľvek iné použitie, ktoré v tomto ná-
vode na obsluhu nie je výslovne povolené,
môže mať za následok poškodenie prístro-
ja a predstavovať vážne nebezpečenstvo
pre užívateľa.
Z bezpečnostných dôvodov nie je zaria-
denie určené pre deti a mladistvých do 16
rokov. Mladiství nad 16 rokov môžu pou-
žívať prístroj len pod dozorom.
Tento prístroj nie je vhodný na komerčné
používanie.
Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré boli
spôsobené používaním nezodpovedajúcim
účelu použitia alebo nesprávnou obsluhou.
Pri komerčnom použití zanikne záruka.
Všeobecný popis
Obrázky nájdete na prednej a
zadnej výklopnej strane.
Objem dodávky
Vybaľte nástroj a skontrolujte, či je kom-
pletný. Baliaci materiál zlikvidujte podľa
predpisov.
-
Príklepová vŕtačka
-
Pomocné držadlo
-
Hĺbkový doraz
-
Kufrík
-
Návod na obsluhu
Zobrazené nástroje ako vrták a skrutkovač
nie sú v balení.

Popis funkcie

Príklepová vŕtačka má dvojpuzdrový rých-
loupínač - upínadlo vrtáka pre jednoduchú
výmenu nástroja. Plynulé ovládanie otá-
čok, aretačné tlačidlo pre trvalý chod ako
aj otáčanie doprava/doľava umožňujú
pohodlnú prácu.
Informácie o funkcii jednotlivých obslu-
hovacích prvkov nájdete v nasledujúcich
popisoch.
Prehľad
1
Prepínač vŕtanie/
príklepové vŕtanie
2
Hĺbkový doraz
3
Krídlová skrutka pre prestavenie
pomocného držadla a hĺbkové-
ho dorazu
4
Rýchloupínač - upínadlo vrtáka
4a Zadné puzdro
4b Predné puzdro
5
Pomocné držadlo
6
Prepínač smeru otáčania
7
Regulátor otáčok
8
Vypínač zap/vyp
9
Aretačné tlačidlo pre trvalý
chod (nie je vidieť)
10
Držadlo
11
Sieťová šnúra
12
Vetracie otvory
13
Kufrík
SK
53

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 C4

Diese Anleitung auch für:

Ian 275325