Herunterladen Diese Seite drucken

Bezpečnostní Pokyny; Symboly V Návodu; Piktogramy Na Přístroji; Všeobecné Bezpečností Pokyny Pro Elektrické Nářadí - Parkside PSBM 500 C4 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
proto bez záruky. Právní nároky, které mo-
hou být vzneseny na základě této příručky,
nemohou být uplatněny.
Uvedená hodnota emisí vibrací byla
změřena podle normovaného zkušebního
postupu a může se použít ke srovnání jed-
noho elektrického nářadí s jiným.
Uvedená hodnota emisí vibrací se může
použít také k odhadnutí přerušení funkce.
Výstraha:
Hodnota emisí vibrací se může bě-
hem skutečného používání elektric-
kého nářadí lišit od uvedené hodno-
ty, v závislosti na způsobu, kterým
se elektrické nářadí používá.
Existuje nutnost stanovit bezpečnost-
ní opatření pro ochranu obsluhy,
spočívající v odhadnutí přerušení
funkce za podmínek skutečného
používání (přitom je třeba zohlednit
všechny podíly provozního cyklu,
například doby, v nichž je elektrické
nářadí vypnuté, a doby, v nichž je
sice zapnuté, ale běží bez zatížení).
Bezpečnostní pokyny
Dbejte na bezpečnostní pokyny při použí-
vání tohoto nástroje.
Symboly v návodu
Výstražné značky s údaji pro
zabránění škodám na zdraví
anebo věcným škodám.
Příkazové značky (namísto výkřič-
níku je vysvětlován příkaz) s údaji
pro prevenci škod.
Informační značky s informacemi
pro lepší zacházení s nástrojem.
Piktogramy na přístroji
Pozorně si přečtěte návod k
obsluze.
Používejte ochrany sluchu.
Používejte ochrany očí.
Chraňte si dýchací orgány vhodnou
ochranou.
Používejte ochranné rukavice.
Dojde-li k poškození, zamotání či
přeříznutí síťového kabelu, okamži-
tě jej vytáhněte ze zásuvky.
Před jakoukoliv prací na přístroji
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuv-
ky.
Přístroj nevystavujte vlhkosti.
Elektrické přístroje nepatří do do-
mácího odpadu.
Třída ochrany II
Všeobecné bezpečností
pokyny pro elektrické nářadí
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všech-
ny bezpečnostními pokyny
a instrukce. Pochybení při dodr-
žování bezpečnostních pokynů a
instrukcí mohou způsobit úder elek-
trickým proudem, popálení a/nebo
těžká zranění.
CZ
43

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 C4

Diese Anleitung auch für:

Ian 275325