Herunterladen Diese Seite drucken

Záruka - Parkside PSBM 500 C4 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SK
Záruka
Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od
dátumu zakúpenia.
Ak je prístroj poškodený, podľa zákona
máte právo ho reklamovať u výrobcu pro-
duktu. Tieto práva vyplývajúce zo zákona
nie sú našou následne opísanou zárukou
obmedzené.
Záručné podmienky
Záručná lehota začína dňom zakúpenia.
Pokladničný doklad ako originál prosím
starostlivo uschovajte. Je potrebný ako dô-
kaz o zakúpení.
Ak sa počas troch rokov od dátumu zakú-
penia tohto produktu vyskytne materiálna
alebo výrobná chyba, produkt - podľa
nášho rozhodnutia - bezplatne opravíme
alebo nahradíme. Predpokladom záruky
je, že v priebehu trojročnej lehoty bude
predložený poškodený prístroj a pokladnič-
ný doklad a stručne opísaná chyba a kedy
sa vyskytla.
Ak sa v rámci našej záruky chyba pokryje,
obdržíte späť opravený alebo nový prístroj.
S opravou alebo výmenou produktu sa ne-
začína nová záručná doba.
Záručná doba a nárok na odstrá-
nenie vady
Záručná doba sa poskytnutím záruky
nepredlžuje. To platí aj pre nahradené
a opravené diely. Prípadné škody a ne-
dostatky vzniknuté už pri zakúpení sa
musia ihneď po vybalení ohlásiť. Opravy
vykonané po uplynutí záručnej doby sú
spoplatnené.
Rozsah záruky
Prístroj bol vyrobený podľa prísnych smer-
níc kvality a pred dodaním bol svedomite
kontrolovaný.
62
Záruka sa týka materiálových alebo vý-
robných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje
na diely produktu, ktoré sú vystavené
normálnemu opotrebeniu a preto sa môžu
považovať za opotrebované diely (napr.
rýchloupínač - upínadlo vrtáka alebo nad-
stavce) alebo na poškodenia na krehkých
dieloch (napr. vypínač).
Táto záruka zaniká, ak bol produkt po-
užívaný poškodený, neodborne alebo
nebola vykonávaná údržba. Pre odborné
používanie produktu je nutné presne do-
držiavať všetky návody uvedené v návode
na obsluhu. Bezpodmienečne sa vyhnite
používaniu, ktoré sa v návode na obsluhu
neodporúča alebo pred ktorým ste boli
vystríhaní.
Produkt je určený len pre súkromné pou-
žitie a nie v oblasti podnikania. Záruka
zaniká pri nesprávnom a neodbornom
používaní, pri násilnom používaní a pri
zásahoch, ktoré neboli vykonané v našej
servisnej pobočke.
Postup v prípade reklamácie
Pre zabezpečenie rýchleho spracovania
vašej žiadosti postupujte prosím podľa na-
sledujúcich pokynov:
Pri všetkých požiadavkách predložte
pokladničný doklad a číslo identifikač-
né (IAN 275325) ako dôkaz o zakúpe-
ní.
Číslo artiklu nájdete na typovom štítku.
Ak sa vyskytnú chyby funkcie alebo
iné nedostatky, kontaktujte najskôr
následne uvedené servisné oddelenie
telefonicky alebo emailom. Následne
obdržíte ďalšie informácie o priebehu
vašej reklamácie.
Produkt evidovaný ako poškodený mô-
žete po dohode s našim zákazníckym
servisom, s priloženým dokladom o za-
kúpení (pokladničný doklad) a s údaj-
mi, v čom chyba spočíva a kedy vznik-

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 C4

Diese Anleitung auch für:

Ian 275325