Μεταφορά (Εικ. 2/3); Συντήρηση - Parkside MPKZ 2000 A1 Originalbetriebsanleitung

Multifunktions-kapp-, zug-, gehrungssäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
• Ρυθμίστε την περιστρεφόμενη βάση (14) στην επιθυμητή γω-
νία (βλέπε σχετικά και το σημείο 9.5).
• Γυρίστε τη λαβή συγκράτησης (11) προς τα κάτω για να
ακινητοποιήσετε την περιστρεφόμενη βάση (14) (εικ. 3+4).
• Λασκάρετε τη βίδα ακινητοποίησης (22).
• Με τη χειρολαβή (1), ρυθμίστε την κλίση της κεφαλής του ερ-
γαλείου (4) προς τα αριστερά στην επιθυμητή γωνία (βλέπε
σχετικά και το σημείο 9.7).
• Σφίξτε ξανά τη βίδα ακινητοποίησης (22).
• Εκτελέστε την κοπή όπως περιγράφεται στο σημείο 9.4.
9.9 Περιορισμός βάθους κοπής (εικ. 14)
• Με τη βίδα (24) μπορεί να ρυθμιστεί αδιαβάθμητα το βά-
θος κοπής. Για τον σκοπό αυτόν λασκάρετε το ραβδωτό πα-
ξιμάδι (24a) στη βίδα. Ρυθμίστε το επιθυμητό βάθος κοπής
βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας τη βίδα (24). Κατόπιν σφίξτε
πάλι το ραβδωτό παξιμάδι (24a) στη βίδα (24).
• Ελέγξτε τη ρύθμιση με μια δοκιμαστική κοπή.
9.10 Αντικατάσταση της λάμας πριονιού
(εικ. 2, 15-17)
Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα!
Ειδοποίηση!
Φοράτε γάντια για την αλλαγή της λάμας πριονιού!
Κίνδυνος τραυματισμού!
• Ανεβάστε την κεφαλή του εργαλείου (4) και ακινητοποιήστε
τη με τον πείρο ασφάλισης (23).
• Με το ένα χέρι τοποθετήστε το κλειδί Άλεν (C) στη βίδα φλά-
ντζας (28).
• Πιέστε σταθερά την ασφάλιση άξονα πριονιού (30) και πε-
ριστρέψτε τη βίδα φλάντζας (28) αργά δεξιόστροφα. Μετά
από το πολύ μία στροφή ασφαλίζει η ασφάλιση άξονα πρι-
ονιού (30).
• Τώρα χρησιμοποιώντας λίγο περισσότερη δύναμη λασκάρε-
τε τη βίδα φλάντζας (28) δεξιόστροφα.
• Ξεβιδώστε τελείως τη βίδα φλάντζας (28) και αφαιρέστε την
εξωτερική φλάντζα (29).
• Γυρίστε πάνω το προστατευτικό λάμας πριονιού (5).
• Αφαιρέστε τη λάμα πριονιού (6) από την εσωτερική φλάντζα
(31) και τραβήξτε την προς τα κάτω.
• Καθαρίστε προσεκτικά τη βίδα φλάντζας, (28), την εξωτερι-
κή φλάντζα (29) και την εσωτερική φλάντζα (31).
• Εισάγετε τη νέα λάμα πριονιού (6) με αντίστροφη σειρά ενερ-
γειών και σφίξτε την.
• Ειδοποίηση! Οι λοξοτμήσεις κοπής των δοντιών δηλ. η
κατεύθυνση περιστροφής της λάμας πριονιού (6), πρέπει
να συμφωνεί με την κατεύθυνση του βέλους πάνω στο πε-
ρίβλημα.
• Πριν από την περαιτέρω εργασία, ελέγξτε τη λειτουργικότητα
των προστατευτικών διατάξεων.
• Ειδοποίηση! Μετά από κάθε αλλαγή λάμας πριονιού
ελέγξτε αν η λάμα πριονιού (6) τόσο σε κατακόρυφη θέση
όσο και σε κλίση 45° κινείται ελεύθερα μέσα στο ένθετο βά-
σης (10, εικ. 1).
• Ειδοποίηση! Η αλλαγή και ευθυγράμμιση της λάμας πρι-
ονιού (6) πρέπει να γίνει κανονικά.
66
GR/CY
9.11 Λειτουργία του λέιζερ / LED (εικ. 18)
Λειτουργία
Πατήστε τον διακόπτη ενερ-
γοποίησης/ απενεργοποίη-
OFF
9.12 Ρύθμιση του λέιζερ (εικ. 19)
Σε περίπτωση που το λέιζερ (32) δεν δείχνει πια τη σωστή
γραμμή κοπής, μπορείτε να το ρυθμίσετε. Λασκάρετε τις σταυ-
ρόβιδες (E) και ρυθμίστε το λέιζερ με πλευρική μετακίνηση έτσι
ώστε η ακτίνα λέιζερ να συναντά τα δόντια κοπής της λάμας
πριονιού (6).
Σφίξτε πάλι με το χέρι τις δύο βίδες (E).
9.13 Τροποποίηση του αριθμού στροφών (εικ. 18)
Το πριόνι διαθέτει 2 περιοχές αριθμού στροφών:
• Για να χρησιμοποιήσετε το πριόνι με αριθμό στροφών 3200
min
(μέταλλο) θέστε τον διακόπτη επιλογής ταχύτητας (34)
-1
στη θέση I.
• Για να χρησιμοποιήσετε το πριόνι με αριθμό στροφών 4500
min
(ξύλο) θέστε τον διακόπτη επιλογής ταχύτητας (34)
-1
στη θέση II.
10. Μεταφορά (εικ. 2/3)
• Σφίξτε τη λαβή συγκράτησης (11) για να ασφαλίσετε την
περιστρεφόμενη βάση (14).
• Πιέστε την κεφαλή του εργαλείου (4) προς τα κάτω και ακινη-
τοποιήστε την με τον πείρο ασφάλισης (23). Το πριόνι έχει
τώρα ασφαλίσει στην κάτω θέση.
• Ακινητοποιήστε τη λειτουργία έλξης του πριονιού με τη βίδα
ακινητοποίησης για οδηγό έλξης (20) στην πιο πίσω θέση.
• Μεταφέρετε το μηχάνημα κρατώντας το από τη σταθερή
βάση πριονιού (15).
• Για το νέο στήσιμο του μηχανήματος, προχωρήστε όπως πε-
ριγράφεται στο κεφάλαιο 8.
11. Συντήρηση
m Προσοχή! Πριν από κάθε ρύθμιση, σέρβις ή επισκευή,
αποσυνδέετε το φις από την πρίζα ρεύματος δικτύου!
11.1 Γενικά μέτρα συντήρησης
Σκουπίζετε περιστασιακά με ένα πανί ρινίσματα και σκόνη από
το εργαλείο. Για τον καθαρισμό των πλαστικών, μην χρησιμο-
ποιείτε καυστικά υλικά.
σης Λέιζερ/LED (33)
1x
1x
1x.
1x

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Mpkz 2000wIan 339390_1910

Inhaltsverzeichnis