Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PKS 1500 A2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Kapp- und gehrungssäge

Werbung

Inhaltsverzeichnis
MITRE SAW PKS 1500 A2
GB
MITRE SAW
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
SE
KAP- OCH GERINGSSÅGEN
Instruktioner och säkerhetsanvisningar för
Översättning från originalmanualen
LT
KAMPINIS NUOŽULNAUS PJOVIMO PJŪKLAS
Nurodymai dėl valdymo ir saugumo
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
IAN 290768
FI
KATKAISU- JA JIIRISAHA
Käyttö- ja turvaohjeet
Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta
PL
PILARKA KĄTOWA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
DE
AT
CH
KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
SE
PL
LT

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Anleitungen für Parkside PKS 1500 A2

Inhaltszusammenfassung für Parkside PKS 1500 A2

 • Seite 1 MITRE SAW PKS 1500 A2 MITRE SAW KATKAISU- JA JIIRISAHA Operating and Safety Instructions Käyttö- ja turvaohjeet Translation of Original Operating Manual Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta PILARKA KĄTOWA KAP- OCH GERINGSSÅGEN Instruktioner och säkerhetsanvisningar för Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Översättning från originalmanualen Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Ennen lukemista, selitä sivu kuvilla ja tutustuta yksikön kaikkiin toimintoihin. Fyll på sidan med illustrationerna innan du läser och bekanta dig med alla funktioner på enheten. Przed przeczytaniem proszę...
 • Seite 3 Read and follow the operating and safety instructions before you start working with this power tool! Ennen käyttöönottoa lue käyttöohje ja turvallisuusohjeet ja noudata niitä! Läs och beakta bruksanvisningen och säkerhetsupplysningarna före idrifttagande! Przed uruchomieniem należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa! Prieš...
 • Seite 4 Fig. 1 Fig. 1.2 Fig. 1.3 Fig. 1.3 Fig. 1.1 Fig. 2 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 3...
 • Seite 5 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 7...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Introduction Proper use Important information Additional safety instructions Residual risks Assembly Commissioning Area of application Settings Working instructions Electrical connection Accessories Maintenance Disposal Troubleshooting Guarantee Certificate Declaration of conformity...
 • Seite 7: Introduction

  Dust bag • Improper handling, Stationary saw blade guard • Non-compliance of the operating instructions, PKS 1500 A2 • Repairs by third parties, not by authorized service techni- cians, Scope of delivery • Installation and replacement of non-original spare parts, Mitre saw •...
 • Seite 8: Proper Use

  *S6, continuous operation periodic duty. • Contact with the saw blade in the non-covered saw Identical duty cycles with a period at load followed by a area. period at no load. Running time 10 minutes; duty cycle is • Reaching into the running saw blade (cutting injury). 25% of the running time.
 • Seite 9: Additional Safety Instructions

  Use protective equipment Check the electric tool for potential damage Wear protective goggles. Protective devices and other parts must be carefully in- – – Wear a mask when carrying out dust-creating work. spected to ensure that they are fault-free and function –...
 • Seite 10 Maintenance and repair Do not use any loose reducing rings or bushes for the Pull out the mains plug for any adjustment or repair reducing of holes on saw blades. – tasks. Make sure that fixed reducer rings for securing the The generation of noise is influenced by various insertion tool have the same diameter and have at least –...
 • Seite 11: Residual Risks

  Do not mix old and new batteries or batteries of dif- • Avoid accidental starting of the machine: the operating but- ferent types or manufacturers! Replace an entire set of ton may not be pressed when inserting the plug in an outlet. batteries at the same time.
 • Seite 12: Area Of Application

  Settings TRANSPORT If the machine must be transported, carry it by the handle CROSS-CUTTING (34 - Fig. 4) and place it in the original packaging in which ATTENTION: Before carrying out the following adjust- it was supplied. In the process, make sure that it is correctly positioned in the package (see arrows on the package).
 • Seite 13: Electrical Connection

  Saw blade replacement (Fig. 5) • The motor starts when the start button (1) is pressed. • Slowly bring the saw blade down to the workpiece and • Pull out the mains plug. cut through it with moderate pressure. • Place the saw unit in „cross-cutting“ position •...
 • Seite 14: Accessories

  NORMAL SERVICE TASKS • Places where the connection cables have been cut due to being driven over. Normal service tasks can also be performed by untrained • Insulation damage due to being ripped out of the wall outlet. personnel and are all described in the preceding sections •...
 • Seite 15: Troubleshooting

  Troubleshooting Fault Possible cause Remedy Motor does not work. Motor, cable or plug defective, fuses burnt. Arrange for inspection of the machine by a specialist. Never repair the motor yourself. Danger! Check fuses and replace as necessary. The motor starts up slowly Voltage too low, coils damaged, capacitor burnt.
 • Seite 16: Guarantee Certificate

  GUARANTEE CERTIFICATE Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 17 Sisällysluettelo: Sivu: Johdanto Määräystenmukainen käyttö Tärkeitä ohjeita Lisäturvaohjeet Jäännösriskit Asennus Käyttöönotto Käyttöalue Asetukset Työohjeet Sähköliitäntä Lisävarusteet Huolto Hävittäminen Häiriöiden poistaminen Takuutodistus Vaatimustenmukaisuusvakuutus...
 • Seite 18: Johdanto

  Lastusäkki laitteen käytön seurauksena, jos vahinkotapaus liittyy johon- Kiinteä sahanterän suojus kin seuraavista: PKS 1500 A2 • epäasianmukainen käsittely, • käyttöohjeen laiminlyönti, Toimituksen sisältö • ulkopuolisten, valtuuttamattomien henkilöiden toimesta Katkaisu- ja viistesaha tehdyt korjaukset, Lastusäkki...
 • Seite 19: Määräystenmukainen Käyttö

  * Käyttötapa S6, keskeytymätön jaksottainen käyttö. Käyttö • Työkappaleiden ja työkappaleiden osien kimpoaminen koostuu käynnistysajasta, vakiokuormituksen ajasta ja tyh- takaisinpäin. jäkäyntiajasta. Kuormitusjakso on 10 minuuttia, suhteellinen • Sahanterän murtuminen. käynnistysaika on 25% kuormitusjaksosta. • Sahanterän viallisten kovametalliosien sinkoaminen ulos. • Kuulovauriot, jos tarvittavia kuulosuojaimia ei ole käytetty. Työkappaleen on oltava vähintään 3 mm •...
 • Seite 20: Lisäturvaohjeet

  Käytä suojavarustusta Tarkasta sähkötyökalusta, ettei siinä ole vaurioita. Käytä suojalaseja. Ennen kuin sähkötyökalua käytetään edelleen, – – Käytä pölyä nostattavissa töissä hengityssuojainta. on suojalaitteiden ja lievästi vaurioituneiden – Liitä pölynpoistoimulaitteisto osien moitteeton ja määräystemukainen toiminta – Jos pölynpoistoon ja keräyslaitteeseen on liitännät, tarkastettava huolellisesti.
 • Seite 21 Huolto ja kunnossapito Ota huomioon moottorin - sahanterän oikea Irrota virtapistoke aina ennen säätö- ja huoltotöiden pyörimissuunta. – aloitusta. Älä käytä vaihtotyökaluja, joissa on halkeamia. Poista halkeilleet Melunmuodostus johtuu eri tekijöistä, muun muassa vaihtotyökalut käytöstä. Niiden kunnostus ei ole sallittua. – sahanterien koostumuksesta, sahanterän ja sähkö- Puhdista kiinnityspinnat liasta, rasvasta, öljystä...
 • Seite 22: Jäännösriskit

  Turvallisuusohjeita paristojen käsittelystä • Älä kuormita konetta tarpeettomasti: liian voimakas pai- Varmista aina, että paristot asetetaan sisään navat naminen sahattaessa vahingoittaa nopeasti sahanterää, oikeinpäin (+ ja –), mikä näkyy paristoista. mikä johtaa koneen tehon ja leikkaustarkkuuden vähene- Älä oikosulje paristoja. miseen työstössä. Älä...
 • Seite 23: Käyttöönotto

  Käyttöönotto Kielletyt käyttömahdollisuudet Kone ei sovellu seuraaville: Huomioi käyttöohjeessa olevat turvallisuus- • Rautamateriaalit, teräs ja valurauta ja kaikki materiaalila- ohjeet ennen käyttöönottoa. jit, joita ei ole määritetty tässä ohjekirjassa, ennen muuta elintarvikkeet. PAKKAUKSEN POISTAMINEN • Katkaisusaha ilman suojusta. Ota kone pois sitä kuljetuksen aikana suojanneesta laati- •...
 • Seite 24 • Kiristä kiinnitysruuvi (27b) uudelleen. • Siirrettävän vastekiskon (27a) täytyy lukittua niin paljon • Saha vapautetaan ala-asennosta painamalla kevyesti sisimmän kohdan eteen, että vastekiskon (27a) ja sahan- koneen päätä alaspäin ja vetämällä samanaikaisesti terän (5) välinen etäisyys on vähintään 8 mm. varmistuspultti (26) ulos moottorin pitimestä.
 • Seite 25: Sähköliitäntä

  m Sähköliitäntä m Huolto Asennettu sähkömoottori on liitetty käyt- Jos epätavallisia kunnossapito- tai korja- tövalmiiksi. Liitäntä vastaa asiaankuuluvia ustöitä on teetettävä ammattihenkilöllä, on VDE- ja DIN-määräyksiä. Asiakkaan teke- aina käännyttävä suositellun huoltoliikkeen män virtaliitännän sekä käytetyn jatkojoh- puoleen tai otettava yhteyttä suoraan mei- don täytyy vastata näitä...
 • Seite 26: Häiriöiden Poistaminen

  Häiriöiden poistaminen Häiriö Mahdollinen syy Poistaminen Moottori ei toimi Moottori, kaapeli tai pistoke viallinen, Vie kone ammattikorjaajan tarkastettavaksi. Älä koskaan sulakkeet palaneet yritä itse korjata moottoria. Vaara! Tarkasta sulakkeet ja tarvittaessa vaihda ne Moottori käynnistyy hitaasti eikä Jännite liian alhainen, käämit Anna sähkölaitoksen tarkastaa jännite.
 • Seite 27: Takuutodistus

  TAKUUTODISTUS Arvoisa asiakas, teemme tuotteillemme tiukan laaduntarkastuksen. Jos tämän laitteen toiminnoissa kuitenkin havaitaan puutteita, olemme siitä hyvin yllätty- neitä ja pyydämme teitä ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme, jonka osoite on ilmoitettu tässä takuukortissa. Neuvomme teitä mielelläm- me myös puhelimitse alla olevassa palvelunumerossa. Takuuvaatimusten voimaansaattamisen osalta pätevät seuraavat seikat: Näissä...
 • Seite 28 Innehållsförteckning: Sida: Inledning Bestämmelseenlig användning Viktiga upplysningar Ytterligare säkerhetsupplysningar Resterande risker Montering Uppstart Lämplig användning Justering Drift Elektrisk anslutning Tillbehör Underhåll Kassering Felsökning Garantibevis Konformitetsförklaring...
 • Seite 29: Inledning

  Skarv för hölje/bas • felaktig användning, Flispåse • ignorering av bruksanvisningen Sågklingaskydd, fixerat • reparationer genom tredje person, icke auktoriserad spe- PKS 1500 A2 cialister, • montering och byte av icke originalreservdelar, Leveransomfattning • icke bestämmelseenlig användning, Underskärande geringssåg • stopp i den elektriska anläggningen vid ignorering av Flispåse...
 • Seite 30: Bestämmelseenlig Användning

  * driftsätt S6, oavbruten periodisk drift. Driften samman- • Vidröring av sågbladet i icke täckta sågområden. sätts av en starttid, en tid med konstant belastning och • Gripa tag i det löpande sågbladet (skärskador). en tomgångstid. Varaktigheten uppgår till 10 min, den •...
 • Seite 31: Ytterligare Säkerhetsupplysningar

  Använda skyddsutrustning Kontrollera om det finns eventuella skador på el- Bär skyddsglasögon verktyget. – Använd andningsmask vid dammbildande arbeten. Innan el-verktyget används ytterligare måste skyddsa- – – Anslut dammsugningsanordningen nordningar eller lätt skadade delar undersökas nogg- – Om det finns anslutningar till dammsugningen och rant för att funktionen är felfri och bestämmelseenlig.
 • Seite 32 Skötsel och underhåll Använd inte insatsverktyg med repor. Kassera repade Dra ut stickproppen vid alla inställnings- och under- insatsverktyg. Reparation är inte tillåten. – hållsarbeten, Rengör spännytorna från nedsmutsningar, fett, olja och Bullerplågan påverkas av olika faktorer, bland annat vatten. –...
 • Seite 33: Resterande Risker

  Säkerhetsupplysningar för kontakt med • Använd alltid klämmor vid skärning av plastmaterial: batterier delarna, som ska sågas, måste alltid fixeras mellan kläm- Se alltid till att batterierna sätts in med rätt polaritet (+ morna. och -), såsom det anges på batteriet. •...
 • Seite 34: Lämplig Användning

  JUSTERING FÖRFLYTTNING Eftersom den underskärande geringssågen är relativt liten KAPSNITT och lätt kan den transporteras enkelt även av endast en VARNING: Alla justeringsförfaranden som illustreras person. Det räcker att lyfta sågen med handtaget (34 - ill. 4) efter att låsknappen (26 - ill. 4) har låsts i det lägsta läget. nedan måste utföras när maskinens motor är avstängd.
 • Seite 35: Elektrisk Anslutning

  Byta sågbladet (ill. 5) • Efter att sågförloppet har avslutats ska maskinhuvudet åter föras i det översta grundläget och strömställaren (1) • Dra ut strömmen. släppas. • Sätt sågenheten i övre position. Varning! Genom returfjädern slår maskinen automatiskt • Lås upp det rörliga sågbladsskyddet (6) genom att try- uppåt.
 • Seite 36: Tillbehör

  • Skärställen på grund av anslutningsledningen har körts • Om möjligt, bär skyddskläder vid underhåll (olycksföre- över. byggande skyddsglasögon och handskar). • Isolationsskador på grund av att sladden har dragits ut • Vid behov, avlägsna avskurna stycken från både skärom- ur vägguttaget.
 • Seite 37: Felsökning

  Felsökning Problem Trolig anledning Hjälp Motorn går inte. Fel på motorn, strömtillförselskabel Få maskinen kontrollerad av yrkesmässig personal. eller uttag. Säkringarna har gått. Försök inte att reparera maskinen själv eftersom detta kan utgöra fara. Kontrollera säkringarna och byt ut dem vid behov. Motorn startar långsamt Låg nätspänning.
 • Seite 38: Garantibevis

  Garantibevis Bästa kund! som anges i garantibeviset. Vill du hellre ringa hjälper vi dig gärna på nedanstående service-telefonnummer. Följande gäller för åbero- pande av garantianspråk: Dessa garantivillkor reglerar tillkommande garantiåtaganden. Dina lagliga garantirättigheter påverkas inte av denna garanti. Våra garan- tiåtaganden är gratis.
 • Seite 39 Spis treści: Strona: Wprowadzenie Użycie zgodne z przeznaczeniem Ważne wskazówki Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa Ryzyka szczątkowe Uruchamianie Montaż Zakres zastosowania Ustawienia Wskazówki dotyczące pracy Przyłącze elektryczne Wyposażenie Konserwacja Utylizacja Pomoc dotycząca usterek Gwarancja Deklaracja zgodności...
 • Seite 40: Wprowadzenie

  Worek na wióry • nieprawidłowej obsługi, Osłona brzeszczota piły, sztywna • nieprzestrzegania instrukcji obsługi, • napraw przeprowadzanych przez osoby trzecie, PKS 1500 A2 nieautoryzowanych fachowców, Zakres dostawy • montażu i wymiany na nieoryginalne części, Pilarka do cięcia • użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, kątowego i ukośnego...
 • Seite 41: Użycie Zgodne Z Przeznaczeniem

  Zastrzega się zmiany techniczne! Wszelkie modyfikacje urządzenia powodują wyklu- * Rodzaj pracy S6, praca okresowa długotrwała. czenie odpowiedzialności producenta za powstałe Eksploatacja składa się z czasu rozruchu, z czasu w ich następstwie szkody. pracy pod stałym obciążeniem i z czasu biegu jało- Pomimo użytkowania zgodnego z przeznaczeniem wego.
 • Seite 42 Przechowywać urządzenie w pewnym miejscu Przestrzegać zasad konserwacji i wskazówek – Nieużywane urządzenia powinny być przecho- dotyczących wymiany części. – wywane w suchym, zamkniętym i niedostęp- Regularnie kontrolować wtyczkę i kabel, a – nym dla dzieci pomieszczeniu. w razie stwierdzenia uszkodzenia naprawę Nie przeciążać...
 • Seite 43: Dodatkowe Wskazówki Bezpieczeństwa

  UWAGA! Wady narzędzia elektrycznego, urządzeń – Używanie innych narzędzi roboczych i innego ochronnych i nasadki narzędzia zgłaszać – osprzętu może powodować zagrożenie obrażeniami. osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo Naprawę narzędzia elektrycznego należy zle- natychmiast po ich zauważeniu. cać wykwalifikowanemu elektrykowi Bezpieczna praca Urządzenie to odpowiada ujednoliconym –...
 • Seite 44 Przestrzegać kierunku obrotu silnika / brzeszczota • Uwaga! W razie postępowania niezgodnego z piły. niniejszą instrukcją obsługi może dojść do nie- Nie używać narzędzi roboczych posiadających bezpiecznego wystawienia na działanie promie- pęknięcia. Narzędzia posiadające pęknięcia niowania. należy odłożyć. Ich naprawa jest niedozwolona. •...
 • Seite 45: Ryzyka Szczątkowe

  Akumulatory usunąć z urządzenia, jeżeli nie USUWANIE OPAKOWANIA będzie ono używane przez jakiś czas, poza Maszynę wyjąć z kartonu, zabezpieczającego ją w przypadkami awaryjnymi! trakcie transportu, nie uszkadzając go. Może być Akumulatorów, w których doszło do wylania on przydatny w przypadku ponownego, długiego elektrolitu NIGDY nie dotykać...
 • Seite 46: Montaż

  Montaż Ustawienia OSTRZEŻENIE! Dla własnego bezpieczeństwa TRYB CIĘCIA KĄTOWEGO wtyczkę włożyć do gniazdka dopiero po zakoń- UWAGA: Zanim zostaną przeprowadzone następu- czeniu wszystkich czynności montażowych oraz jące ustawienia należy sprawdzić, czy silnik maszy- po przeczytaniu i zrozumieniu wskazówek bez- ny jest wyłączony. pieczeństwa oraz instrukcji obsługi.
 • Seite 47 Cięcie ukośne pod kątem 0°- 45° oraz stół obro- • Po lekkim naciśnięciu głowicy maszyny w dół i jednoczesnym wyciągnięciu sworznia zabezpie- towy na 0°- 45° czającego (26) z uchwytu silnika, piła zostaje od- Za pomocą piły ukośnej można wykonywać cięcia blokowana z dolnej pozycji.
 • Seite 48: Przyłącze Elektryczne

  Wymiana akumulatorów lasera (rys. 6) Stosować wyłącznie przewody elektryczne z ozna- • Zdjąć pokrywę akumulatorów lasera (30). Usu- czeniem H 07 RN. nąć 2 akumulatory. Odpowiednia informacja znajduje się na oznacze- • Akumulatory zastąpić akumulatorami tego sa- niu typu, umieszczonym na przewodzie. mego typu.
 • Seite 49: Utylizacja

  • Pilarka do cięcia kątowego nie musi być smarowana, ponieważ jest wykorzystywana do cięcia suchych po- wierzchni; wszystkie ruchome elementy maszyny smarują się samoczynnie. • Podczas wykonywania prac związanych z utrzymaniem w dobrym stanie należy zawsze nosić środki ochrony oso- bistej (okulary ochronne i rękawice).
 • Seite 50: Gwarancja

  Gwarancja Drodzy Klienci, Wszystkie nasze produkty przechodzą przez rygorystyczną kontrolę jakości, aby zapewnić, że dotrą do Państwa w idealnym stanie. W mało prawdopodobnej sytuacji wystąpienia usterki w Państwa urządzeniu, proszę skontaktować się z naszym działem serwisu pod adresem podanym w niniejszej karcie gwarancyjnej. Oczywiście, jeśli wolelibyście Pań- stwo do nas zadzwonić, jesteśmy również...
 • Seite 51 Turinys: Puslapis: Įžanga Naudojimas pagal paskirtį Svarbūs nurodymai Papildomi saugos nurodymai Citi riski Iedarbināšana Montāža Atbilstoša izmantošana REGULĒŠANA Ekspluatācija Elektrosavienojums Piederumi Apkope Utilizavimas PROBLĒMU NOVĒRŠANA Garantinis dokumentas Atitikties deklaracija...
 • Seite 52: Įžanga

  Maiss skaidām jumiem, kas radušies ierīcei vai saistībā ar šo ierīci Zāģa asmens aizsargs, fiksēts šādos gadījumos: • nepareiza apiešanās; PKS 1500 A2 • lietošanas instrukciju neievērošana; Piegādes apjoms • trešo personu, nepilnvarotu, neprasmīgu darbi- Kampinis nuožulnaus nieku veikti remonti;...
 • Seite 53: Naudojimas Pagal Paskirtį

  * Darbo režimas S6, nepertraukiamas periodinis Atlikus įrenginio modifikacijas, už su tuo susijusią režimas. Režimą sudaro paleidimo laikas, laikas žalą gamintojas neatsako. su nuolatine apkrova ir laikas tuščiąja eiga. Ciklo Nors ir naudojant pagal paskirtį, galimi tam tikri lie- trukmė yra 10 min., santykinė įjungimo trukmė – 25 kamosios rizikos veiksniai.
 • Seite 54 Neperkraukite elektrinio įrankio. Ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo. Nurodytame galios diapazone dirbsite geriau Veikiant pjūklo geležtei, niekada nešalinkite – – ir saugiau. atplaišų, skiedrų arba įstrigusių medžio dalių. Naudokite tinkamą elektrinį įrankį. Kai nenaudojate elektrinio įrankio, prieš – Sunkiems darbams nenaudokite mažos galios atlikdami jo techninę...
 • Seite 55: Papildomi Saugos Nurodymai

  Papildomi saugos nurodymai Atkreipkite dėmesį į tai, kad transportuojant – apatinė pjūklo geležtės dalis būtų uždengta, Saugos priemonės pavyzdžiui apsauginiu įtaisu. Įspėjimas! Nenaudokite pažeistų arba defor- Atkreipkite dėmesį į tai, kad naudotumėte – – muotų pjūklo geležčių. tokius skečiamuosius diskus ir suklio žiedus, Pakeiskite susidėvėjusį...
 • Seite 56: Citi Riski

  Prieš naudodami įstatomus įrankius įsitikinkite, Pažeistos arba išeikvotos baterijos perdirba- kad visi apsauginiai įtaisai tinkamai pritvirtinti. mos pagal 2006/66/EC direktyvą. Grąžinkite Prieš naudodami įsitikinkite, kad Jūsų naudoja- baterijas ir (arba) įrenginį pasiūlytame surinki- mas įstatomas įrankis atitinka šiam elektriniam mo punkte. Apie utilizavimo galimybes galite įrankiui keliamus reikalavimus ir yra tinkamai sužinoti savo bendruomenėje arba miesto pritvirtintas.
 • Seite 57: Iedarbināšana

  • Izmantojot neatbilstošu vai bojātu strāvas kabeli, PADĖTIES NUSTATYMAS / DARBO VIETA var gūt elektrības izraisītus savainojumus. Padėkite įrenginį ant darbastalio arba ant plokščio • Pat, ja visi drošības pasākumi ir veikti, joprojām cokolio, kad prietaisas stovėtų kuo stabiliau. pastāv daži riski, kas uzreiz nav pamanāmi. Atkreipkite dėmesį...
 • Seite 58: Atbilstoša Izmantošana

  Ekspluatācija • Atkreipkite dėmesį į tai, kad ruošinių atrama (15) taip pat prakišama pro abi ąsas (19) apačioje. • Po to vėl tvirtai priveržkite varžtą su kryžmine Pēc visu minēto procedūru un darbību veikšanas var išdroža (14). sākt griešanu. • Šį procesą taip pat pakartokite kitoje pusėje. UZMANĪBU! Rokas vienmēr turiet nost no grieša- nas laukuma un nemēģiniet tam tuvoties, iekārtai Lanko montavimas (1.1–1.2 pav.)
 • Seite 59: Elektrosavienojums

  • Atsukite slankiojo atraminio bėgelio (27a) fiksavi- • Izņemiet skrūvi (28) un zāģa asmens uzmalu (29). mo varžtą (27b) su šešiakampiu raktu ir nustum- • Uzmanīgi noņemiet zāģa asmeni (ar zāģa zo- kite slankųjį atraminį bėgelį (27a) į išorę. biem var gūt savainojumus). •...
 • Seite 60: Piederumi

  Regulāri pārbaudiet elektrības savienojuma kabeļus, • Ja nepieciešams, savāciet atgriezumus no vai nav radušies bojājumi. Pirms pārbaudes pārlieci- griešanas zonas, darba virsmas un atbalsta nieties, vai kabelis ir atvienots no strāvas. pamatnes. Elektrības savienojumu kabeļiem ir jāatbilst noteiku- • Notīrīšanai ieteicams izmantot aspiratoru vai miem, kas ir spēkā...
 • Seite 61: Problēmu Novēršana

  PROBLĒMU NOVĒRŠANA Problēma Iespējamie cēloņi Palīdzība Motors nedarbojas. Bojāts motors, elektrības padeves Lieciet, lai iekārtu pārbauda kvalificēts kabelis vai kontaktdakša. Izdeguši darbinieks. Nemēģiniet iekārtu salabot drošinātāji. pats, jo tas var būt bīstami. Pārbaudiet drošinātājus un nomainiet tos, ja nepieciešams. Ieslēdzot ierīci, motors darbojas Zems elektrības padeves Lūdziet, lai elektroapgādes uzņēmums lēni un nesasniedz vajadzīgo...
 • Seite 62: Garantinis Dokumentas

  Garantinis dokumentas Gerbiamas kliente, mūsų gaminiams taikoma griežta kokybės kontrolė. Jeigu šis prietaisas kada nors visgi sugestų, labai dėl to apgai- lestaujame ir prašome kreiptis į mūsų aptarnavimo servisą šiame garantiniame rašte nurodytu adresu. Mielai į Jūsų klausimus atsakysime ir telefonu skambinant žemiau nurodytu aptarnavimo serviso numeriu. Garantinių reikalavimų pareiškimui galioja tokia tvarka: •...
 • Seite 63 Inhaltsverzeichnis: Seite: Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung Wichtige Hinweise Zusätzliche Sicherheitshinweise Restrisiken Inbetriebnahme Montage Einsatzbereich Einstellungen Arbeitshinweise Elektrischer Anschluss Zubehör Wartung Entsorgung Störungsabhilfe Garantieurkunde Konformitätserklärung DE/AT/CH...
 • Seite 64: Einleitung

  Gerät oder durch dieses Gerät entstehen bei: Sägeblattschutz starr • Unsachgemäßer Behandlung, • Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, PKS 1500 A2 • Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fach kräfte, Lieferumfang • Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatz teilen, Kapp- und Gehrungssäge •...
 • Seite 65: Bestimmungsgemäße Verwendung

  * Betriebsart S6, ununterbrochener periodischer Betrieb. Darüber hinaus sind die geltenden Unfallverhütungsvor- Der Betrieb setzt sich aus einer Anlaufzeit, einer Zeit mit schriften genauestens einzuhalten. Sonstige allgemeine konstanter Belastung, und einer Leerlaufzeit zusammen. Regeln in arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Die Spieldauer beträgt 10 min, die relative Einschaltdauer Bereichen sind zu beachten.
 • Seite 66 Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge sicher auf Befolgen Sie die Hinweise zur Schmierung und zum – Unbenutzte Elektrowerkzeuge sollten an einem Werkzeugwechsel. – trockenen, hochgelegenen oder abgeschlossenen Kontrollieren Sie regelmäßig die Anschlussleitung – Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, abgelegt des Elektrowerkzeugs und lassen Sie diese bei werden.
 • Seite 67: Zusätzliche Sicherheitshinweise

  ACHTUNG! Sicheres Arbeiten Der Gebrauch anderer Einsatzwerkzeuge und Verwenden Sie nur Sägeblätter, deren höchstzuläs- – – anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für sige Drehzahl nicht geringer ist als die maximale Sie bedeuten. Spindeldrehzahl der Tischreissäge und die für den Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug durch eine Elektrofach- zu schneidenden Werkstoff geeignet sind.
 • Seite 68 Verwenden Sie keine losen Reduzierringe oder -buch- • Reparaturen am Laser dürfen nur vom Hersteller des sen zum Reduzieren von Bohrungen bei Kreissägeblät- Lasers oder einem autorisierten Vertreter vorgenommen tern. werden. Achten Sie darauf, dass fixierte Reduzierringe zum Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien Sichern des Einsatzwerkzeuges den gleichen Durch- messer und mindestens 1/3 des Schnittdurchmessers haben.
 • Seite 69: Restrisiken

  Restrisiken POSITIONIERUNG/ARBEITSPLATZ Positionieren Sie die Maschine auf eine Arbeitsbank oder Die Maschine ist nach dem Stand der Tech- auf einen flachen Sockel, damit das Gerät so stabil wie nik und den an erkannten sicherheitstechni- möglich steht. Achten Sie darauf, dass die Maschine, wenn schen Regeln gebaut.
 • Seite 70: Einsatzbereich

  Montage der Werkstückauflagen (Fig. 1.1 - 1.2) Neigen des Säge-Aggregats (Fig. 3) • Lösen Sie die Kreuzschlitzschraube (14) und führen Das Sägeaggregat kann bis zu einem Winkel von 45° die Werkstückauflage durch die vorgesehene Bohrung geneigt werden. seitlich am feststehenden Sägetischs. Lösen Sie die Feststellschraube (23) auf der Rückseite der •...
 • Seite 71: Elektrischer Anschluss

  Achtung! Durch die Rückholfeder schlägt die Maschine • Mit dem Handgriff (2) den Maschinenkopf nach links, automatisch nach oben. Handgriff (2) nach Schnittende auf das gewünschte Winkelmaß neigen. nicht loslassen, sondern Maschinenkopf langsam und unter • Feststellschraube (23) wieder festziehen. leichtem Gegendruck nach oben bewegen.
 • Seite 72: Zubehör

  Wartung Wichtige Hinweise Bei Überlastung des Motors schaltet dieser selbständig ab. Falls Fachpersonal für außergewöhnliche Nach einer Abkühlzeit (zeitlich unterschiedlich) lässt sich Instandhaltungs ar bei ten oder Reparaturen der Motor wieder einschalten. beigezogen werden muß, wenden Sie sich Schadhafte Elektro-Anschlussleitung immer an eine empfohlene Servicestelle oder direkt an uns.
 • Seite 73: Störungsabhilfe

  Störungsabhilfe Störung Mögliche Ursache Abhilfe Motor funktioniert nicht. Motor, Kabel oder Stecker defekt, Maschine vom Fachmann überprüfen lassen. Sicherungen durchgebrannt. Nie Motor selbst reparieren. Gefahr! Sicherungen kontrollieren, evtl. auswechseln. Der Motor geht lang- Spannung zu niedrig, Wicklungen Spannung durch Elektrizitätswerk kontrollieren lassen. Motor sam an und erreicht die beschädigt, Kondensator durch einen Fachmann kontrollieren lassen.
 • Seite 74: Garantieurkunde

  Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedau- ern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 75 DE/AT/CH...
 • Seite 76: Declaration Of Conformity

  UE i normami standarder for følgende artikkel izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in normami za декларира съответното съответствие съгласно artikel Дирек-тива на ЕС и норми за артикул Mitre Saw - PKS 1500 A2 (Parkside) 89/686/EC_96/58/EC 2014/29/EU 2006/42/EC 2014/35/EU Annex IV...
 • Seite 79 Nur für EU-Länder. Kun for EU-lande. Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Elværktøj må ikke bortskaffes som allmindeligt affald! Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU em bortskaffelse af Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektro- elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal werkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwer- brugt elværktoj indsamles separat og bortskaffes på...
 • Seite 80 SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen Last Information Update · Päivämäärä tietoa · Datum av information Stan informacji · Informacijos pobudis · Stand der Informationen Update: 07 / 2017 · Ident.-No.: 290768_ 3901220976 IAN 290768...

Inhaltsverzeichnis