Montage En Bediening - Parkside MPKZ 2000 A1 Originalbetriebsanleitung

Multifunktions-kapp-, zug-, gehrungssäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
• Vóór ingebruikneming dienen alle afdekkingen en veilig-
heidsinrichtingen naar behoren te zijn gemonteerd.
• Het zaagblad moet vrij kunnen draaien.
• Bij reeds bewerkt hout op vreemde voorwerpen letten zoals
b.v. nagels of schroeven etc.
• Voordat u de AAN-/UIT-schakelaar bedient moet het zaag-
blad correct gemonteerd zijn. Beweeglijke delen moeten
gemakkelijk bewegen.
• Vóór het aansluiten controleren of de gegevens vermeld op
het kenplaatje overeenstemmen met de gegevens van het
stroomnet.
8.1 Veiligheidsvoorziening beweegbare zaag-
bladbescherming controleren (5)
De zaagbladbescherming biedt bescherming tegen onbe-
doeld contact met het zaagblad en tegen rondvliegende
spanen.
8.1.1 Werking controleren
Klap hiervoor de zaag naar beneden:
• De zaagbladbescherming moet het zaagblad bij het om-
laag zwenken vrijgeven zonder andere delen aan te raken.
• Als de zaag naar de uitgangspositie omhoog wordt
geklapt, moet de zaagbladbescherming automatisch het
zaagblad afdekken.

9. Montage en bediening

9.1 Zaag monteren (afb. 1/2/3/4)
• Klap de vastzetgreep (11) omhoog en trek de vergrende-
lingshendel (35) met uw wijsvinger omhoog om de draaita-
fel (14) te verstellen.
• Verdraai de draaitafel (14) en aanwijzer (12) naar de ge-
wenste hoek van de schaalverdeling (13).
Klap de vastzetgreep (11) omlaag om deze instelling vast
te zetten.
• Duw de machinekop (4) iets naar beneden en trek de veilig-
heidsbout (23) uit de motorhouder. Dit ontgrendelt de zaag
vanuit de onderste positie.
• Draai de machinekop (4) omhoog.
• De kleminrichting (7) kan zowel links als rechts aan de vaste
zaagtafel (15) bevestigd worden. Steek de kleminrichtingen
(7) in de hiervoor bedoelde boorgaten aan de achterkant
van de aanslagrail (16) en borg deze met behulp van de
schroeven met stergreep (7a).
Voor versteksnedes van 0° tot 45° moet de kleminrichting
(7) slechts aan één kant (rechts) worden gemonteerd (zie
afb. 12-13).
• De machinekop (4) kan door de borgschroef (22) los te
draaien, naar links tot max. 45° schuin geplaatst worden.
• Werkstukhouder (8) moeten altijd worden vastgezet en
gebruikt tijdens het werk. Stel het gewenste tafelformaat in
door de stelschroef (9) los te draaien. Draai daarna de stel-
schroef (9) weer vast.
9.2 Spaanopvangzak (afb. 1/5)
De zaag is voorzien van een opvangzak (17) voor spanen.
Let op! De spaanopvangzak mag uitsluitend worden gebruikt
voor het zagen van hout en houtachtige materialen! Bij het
snijden van metaal bestaat het risico dat hete spaanders de
spaanopvangzak ontbranden.
Knijp de uiteinden van de metalen klem van de stofzak samen
en breng de zak aan op de uitlaatopening bij de motor.
De spaanzak (17) kan via de ritssluiting aan de onderkant wor-
den leeggemaakt.
9.2.1 Externe stofafvoerinrichting
• Sluit de zuigslang aan op de stofafzuiging van een werk-
plaatsstofzuiger.
• Het afzuigsysteem moet geschikt zijn voor het te bewerken
materiaal.
Let op! Neem altijd de veiligheids- en waarschuwingsaanwij-
zingen van de gebruikte werkplaatsstofzuiger in acht.
• Gebruik voor het afzuigen van bijzonder schadelijke of kan-
kerverwekkende stofsoorten een speciale afzuiginrichting.
9.3 Fijne instelling van de aanslag voor kapsnede
90° (afb. 1/6/7)
• De aanslagwinkelhaak is niet bij de levering
begrepen.
• De machinekop (4) naar beneden laten zakken en met de
borgpen (23) vastzetten.
• De borgschroef (22) losdraaien.
• De aanslaghoek (A) tussen zaagblad (6) en draaitafel (14)
plaatsen.
• Draai de borgmoer (26a) los.
• De stelschroef (26) zover verstellen, tot de hoek tussen zaag-
blad (6) en draaitafel (14) 90° bedraagt.
• Draai de borgmoer (26a) weer vast.
• Controleer ten slotte de positie van de hoekweergave. Indien
nodig, de naald (19) met een kruiskopschroevendraaier los-
draaien, op de 0°-positie van de hoekschaal (18) zetten en
de borgschroef weer vastdraaien.
9.4 Kapsnede 90° en draaitafel 0° (afb. 1/2/8)
Bij zaagsnedes tot ca. 100 mm kan de trekfunctie van de zaag
met de borgschroef (20) in de achterste positie gefixeerd wor-
den. In deze positie kan de machine voor afkorten worden ge-
bruikt. Mocht de zaagsnede boven 100 mm liggen, dan moet
erop gelet worden, dat de borgschroef (20) los en de machi-
nekop (4) beweegbaar is.
Let op! De verschuifbare aanslagrails (16a) moeten voor
afkortbewerkingen van 90° op de binnenste positie worden
vastgezet.
• Open de vastzetschroeven (16b) van de verschuifbare aan-
slagrails (16a) en schuif de verschuifbare aanslagrails (16a)
naar binnen.
• De verschuifbare aanslagrails (16a) moeten zo worden ver-
grendeld, dat de afstand tussen de aanslagrails (16a) en het
zaagblad (6) maximaal 8 mm bedraagt.
• Controleer vóór de zaagsnede of de aanslagrails (16a) en
het zaagblad (6) niet met elkaar in botsing kunnen komen.
• Draai de vastzetschroeven (16b) weer vast.
• Machinekop (4) naar de bovenste stand brengen.
• Machinekop (4) aan de handgreep (1) naar achteren schui-
ven en, indien nodig, in deze stand fixeren (naargelang de
snijbreedte).
• Het te snijden hout tegen de aanslagrail (16) en op de
draaitafel (14) leggen.
NL/BE
49

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Mpkz 2000wIan 339390_1910

Inhaltsverzeichnis