Προβλεπόμενη Χρήση; Υποδείξεις Ασφαλείας - Parkside MPKZ 2000 A1 Originalbetriebsanleitung

Multifunktions-kapp-, zug-, gehrungssäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
5. Προβλεπόμενη χρήση
Το πολλαπλών λειτουργιών πριόνι κάθετης κοπής, περικοπής
και φαλτσοπρίονο χρησιμεύει για κοπή ξύλου, πλαστικών,
αλουμινίου, χαλκού και μετάλλων, ανάλογα με το μέγεθος του
μηχανήματος. Το πριόνι δεν είναι κατάλληλο για κοπή καυσό-
ξυλων.
Προειδοποίηση! Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για την
κοπή υλικών διαφορετικών από αυτά που περιγράφονται στις
οδηγίες χειρισμού.
Προειδοποίηση! Η λάμα πριονιού που συμπεριλαμβάνεται
προορίζεται αποκλειστικά για την κοπή των ακόλουθων υλι-
κών:
Ξύλο, παράγωγα προϊόντα ξύλου (MDF, μοριοσανίδες, κό-
ντρα πλακέ, κόντρα πλακέ με εσωτερική στρώση ξύλου, χάρ-
ντμπορντ κλπ.), ξύλο με καρφιά, πλαστικό, μη σιδηρούχα μέ-
ταλλα και φύλλα μαλακού χάλυβα 3 mm.
Παρατήρηση: Ξύλο το οποίο περιέχει μη γαλβανι-
σμένα καρφιά ή βίδες μπορεί να κοπεί – προσεκτι-
κά– αλλά και με ασφάλεια.
Παρατήρηση: Μη χρησιμοποιήσετε τη λεπίδα πριο-
νιού για την κοπή γαλβανισμένων υλικών ή ξύλου
με ενσωματωμένα γαλβανισμένα καρφιά.
Μη χρησιμοποιείτε τη λεπίδα πριονιού για να κόβετε καυσό-
ξυλα!
Το μηχάνημα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο όπως προ-
βλέπεται. Κάθε περαιτέρω χρήση πέραν αυτής θεωρείται μη
προβλεπόμενη. Για ζημιές ή τραυματισμούς οποιουδήποτε εί-
δους προκαλούμενες από αυτή, την ευθύνη φέρει ο χρήστης/
χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.
Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο λάμες πριονιού που
είναι κατάλληλες για το μηχάνημα. Απαγορεύεται η χρήση δί-
σκων σχισίματος κάθε είδους.
Συστατικό μέρος της ενδεδειγμένης χρήσης αποτελεί και η
τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας, καθώς και των οδηγιών
συναρμολόγησης και των υποδείξεων λειτουργίας που υπάρ-
χουν στις Οδηγίες χειρισμού.
Τα άτομα τα οποία χειρίζονται και συντηρούν το μηχάνημα
πρέπει να είναι εξοικειωμένα με αυτό και να έχουν διδαχθεί
σχετικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους.
Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται όσο το δυνατόν πιο αυστηρά οι
ισχύοντες κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.
Πρέπει να τηρούνται και οι λοιποί κανόνες στους τομείς της
ιατρικής εργασίας και της τεχνικής ασφάλειας.
Οι τροποποιήσεις στο μηχάνημα αποκλείουν κάθε ευθύνη του
κατασκευαστή για όσες ζημιές προκύψουν από αυτές.
Παρά την προβλεπόμενη χρήση μπορεί ορισμένοι υπολειπό-
μενοι παράγοντες κινδύνου να μην μπορούν να εξαλειφθούν
πλήρως. Ανάλογα με την κατασκευή και τη δομή του μηχανή-
ματος μπορεί να προκύψουν τα εξής σημεία:
• Επαφή με τη λάμα πριονιού στην μη καλυμμένη περιοχή της
λάμας.
• Τοποθέτηση του χεριού στην περιοχή της κινούμενης λάμας
πριονιού (τραυματισμός από κόψιμο).
• Ανάδραση με εκτίναξη αντικειμένου εργασίας και μερών αυ-
τού.
58
GR/CY
• Θραύσεις λάμας πριονιού.
• Εκτόξευση ελαττωματικών τμημάτων σκληρού μετάλλου της
λάμας πριονιού.
• Βλάβες της ακοής σε περίπτωση μη χρήσης της απαιτούμε-
νης προστασίας ακοής.
• Επιβλαβείς για την υγεία εκπομπή σκόνης ξύλων σε περί-
πτωση χρήσης σε κλειστούς χώρους.
Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι οι συσκευές μας κανο-
νικά δεν έχουν σχεδιαστεί για εμπορική, βιοτεχνική ή βιομηχα-
νική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη αν η συσκευή
χρησιμοποιηθεί σε εμπορικές, βιοτεχνικές ή βιομηχανικές επι-
χειρήσεις καθώς και σε παρόμοιες δραστηριότητες.
6. Υποδείξεις ασφαλείας
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργα-
λεία
m ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις υποδείξεις
ασφαλείας, τις οδηγίες, τις απεικονίσεις και τα τε-
χνικά χαρακτηριστικά που ανήκουν στο ηλεκτρικό
σας εργαλείο. Από παραλείψεις στην τήρηση των ακόλου-
θων οδηγιών ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/
και σοβαροί τραυματισμοί.
Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδη-
γίες για μελλοντική χρήση.
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις υπο-
δείξεις ασφαλείας αφορά ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουρ-
γούν με ρεύμα δικτύου (με καλώδιο ρεύματος) και ηλεκτρικά
εργαλεία που λειτουργούν με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
(χωρίς καλώδιο ρεύματος).
1. Ασφάλεια χώρου εργασίας
a) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Η ακαταστασία ή οι μη φωτισμένοι χώροι
εργασίας μπορούν να γίνουν αιτίες ατυχημάτων.
b) Μην εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε δυ-
νητικά εκρήξιμο περιβάλλον όπου βρίσκονται
καύσιμα υγρά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά εργα-
λεία παράγουν σπινθήρες οι οποίοι μπορούν να προκα-
λέσουν ανάφλεξη της σκόνης ή των ατμών.
c) Κατά τη χρήση του εργαλείου κρατάτε μακριά
παιδιά και άλλα άτομα. Σε περίπτωση εκτροπής μπο-
ρεί να χάσετε τον έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου.
2. Ηλεκτρική ασφάλεια
a) Το φις ρευματοληψίας του ηλεκτρικού εργαλεί-
ου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Δεν επιτρέ-
πεται κανενός είδους τροποποίηση του φις. Μη
χρησιμοποιείτε φις προσαρμογής με ηλεκτρικά
εργαλεία που διαθέτουν προστασία μέσω γείω-
σης. Τα μη τροποποιημένα φις και οι κατάλληλες πρίζες
μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
b) Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμέ-
νες επιφάνειες όπως σε σωλήνες, θερμαντικά
σώματα, ηλεκτρικές κουζίνες και ψυγεία. Όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος
από ηλεκτροπληξία.

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Mpkz 2000wIan 339390_1910

Inhaltsverzeichnis