Opbergen; Elektrische Aansluiting; Afvalverwijdering En Recyclage - Parkside MPKZ 2000 A1 Originalbetriebsanleitung

Multifunktions-kapp-, zug-, gehrungssäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
11.1 Algemene onderhoudswerkzaamheden
Veeg van tijd tot tijd met een doek houtkrullen en stof van de
machine af. Gebruik voor de reiniging van de kunststof geen
bijtende middelen.
11.2 Veiligheidsvoorziening beweegbare zaag-
bladbescherming (5) reinigen
Controleer voor ingebruikname altijd de zaagbladbescher-
ming op vervuiling.
Verwijder oud zaagsel en oude houtsplinters met behulp van
een borstel of een vergelijkbaar geschikt gereedschap.
11.3 Tafelinzetstuk vervangen
Gevaar!
Als het tafelinzetstuk (10) beschadigd is, bestaat het risico dat
kleine voorwerpen tussen het tafelinzetstuk en het zaagblad
vast komen te zitten en het zaagblad blokkeren. Vervang
beschadigde tafelinzetstukken onmiddellijk!
1. Draai de schroeven op het tafelinzetstuk los. Verdraai zo no-
dig de draaitafel en kantel de zaagkop om bij de schroeven
te kunnen komen.
2. Verwijder het tafelinzetstuk.
3. Plaats een nieuw tafelinzetstuk.
4. Draai de schroeven op het tafelinzetstuk vast.
11.4 Borstelinspectie (afb. 20)
Controleer de borstels van de koolborstels bij een nieuwe ma-
chine na de eerste 50 bedrijfsuren, of wanneer er nieuwe bor-
stels gemonteerd zijn. Controleer na de eerste controle om de
10 bedrijfsuren.
Wanneer de koolstof tot een lengte van 6 mm versleten is, de
veer of de nevensluitingsdraad verbrand of beschadigd is,
moet u beide borstels vervangen. Wanneer de borstels na het
demonteren als inzetbaar beschouwd worden, kunt u ze weer
inbouwen.
Open beide vergrendelingen linksom (zoals in afbeelding 21
weergegeven) om onderhoud aan de koolborstels te verrich-
ten. Verwijder vervolgens de koolborstels.
Plaats de koolborstels in omgekeerde volgorde terug.
11.5 Service-informatie
U moet er rekening mee houden dat bij dit product de volgen-
de delen onderhevig zijn aan een slijtage door gebruik of een
natuurlijke slijtage, resp. dat de volgende delen nodig zijn als
verbruiksmaterialen.
Slijtstukken*: koolborstels, zaagblad, tafelinzetstukken, spaan-
opvangzakken
* niet verplicht bij de leveringsomvang begrepen!

12. Opbergen

Sla het apparaat en de hulpstukken op een donkere, droge en
vorstvrije plaats en voor kinderen ontoegankelijke plaats op.
De optimale opslagtemperatuur ligt tussen 5 en 30˚C.
Bewaar het elektrisch apparaat in de originele verpakking.
Dek het elektrisch apparaat af om het tegen stof of vocht te
beschermen.
Bewaar de gebruikshandleiding bij het elektrische apparaat.
52
NL/BE

13. Elektrische aansluiting

De geïnstalleerde elektromotor is bedrijfsklaar
aangesloten. De aansluiting voldoet aan de rele-
vante VDE- en DIN-voorschriften. De netaanslui-
ting van de klant en het gebruikte verlengsnoer
moeten eveneens aan deze voorschriften voldoen.
13.1 Belangrijke aanwijzingen
Bij overbelasting van de motor schakelt deze vanzelf uit. Na
een afkoeltijd (deze tijd is verschillend) kan de motor weer
worden ingeschakeld.
13.2 Defecte elektrische aansluitkabel
Bij elektrische aansluitkabels treedt vaak schade aan de iso-
latie op.
Mogelijke oorzaken zijn:
• Versleten plekken, als aansluitkabels door venster- of deur-
openingen worden geleid.
• Knikken door een onvakkundige bevestiging of geleiding
van de aansluitkabel.
• Snijplekken omdat over de aansluitkabel is gereden.
• Beschadigde isolatie omdat de stekker uit het stopcontact
is getrokken.
• Scheuren door veroudering van de isolatie.
Dergelijke defecte elektrische aansluitkabels mogen niet wor-
den gebruikt en zijn levensgevaarlijk als de isolatie is bescha-
digd.
Controleer de elektrische aansluitkabels regelmatig op scha-
de. Let erop dat bij het controleren de aansluitkabel niet op het
elektriciteitsnet is aangesloten.
Elektrische aansluitkabels moeten aan de relevante VDE- en
DIN-voorschriften voldoen. Gebruik uitsluitend snoeren met
dezelfde aanduiding.
Op de aansluitkabel moet de type-aanduiding vermeld staan.
Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet dit wor-
den vervangen door een speciaal uitgevoerd netsnoer, dat ver-
krijgbaar is bij de fabrikant of diens klantenservice.
13.3 Wisselstroommotor
De netspanning moet 220 - 240 VAC zijn.
• Verlengsnoeren moeten tot een lengte van 25 m een door-
snede hebben van 1,5 vierkante millimeter.
Aansluitingen en reparaties van de elektrische uitrusting mo-
gen uitsluitend door een elektromonteur worden uitgevoerd.
Vermeld in geval van vragen de volgende gegevens:
• Stroomtype van de motor
• Gegevens van het typeplaatje van de motor

14. Afvalverwijdering en recyclage

Het toestel bevindt zich in een verpakking om transportschade
te voorkomen. Deze verpakking is een grondstof en bijgevolg
herbruikbaar of kan in de grondstofkringloop teruggebracht
worden
Het toestel en zijn accessoires bestaan uit diverse materialen,
zoals b.v. metaal en kunststof. Ontdoe u van defecte onderde-
len op de inzamelplaats waar u gevaarlijke afvalstoffen mag
afgeven. Informeer u in uw speciaalzaak of bij uw gemeente-
bestuur!

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Produkte für Parkside MPKZ 2000 A1

Diese Anleitung auch für:

Mpkz 2000wIan 339390_1910

Inhaltsverzeichnis