Doelmatig Gebruik; Veiligheidswaarschuwingen - Parkside MPKZ 2000 A1 Originalbetriebsanleitung

Multifunktions-kapp-, zug-, gehrungssäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

5. Doelmatig gebruik

De multifunctionele kap-, trek- en verstekzaag wordt gebruikt
om hout, kunststof, aluminium, koper en metaal te zagen,
afhankelijk van de machinegrootte. De zaag is niet geschikt
voor het snijden van brandhout.
Waarschuwing! Gebruik het apparaat uitsluitend voor
het zagen van materialen die in de gebruikshandleiding zijn
gespecificeerd.
Waarschuwing! Het meegeleverde zaagblad is uitsluitend
bestemd voor het zagen van de volgende materialen:
Hout, houtproducten (MDF, spaanplaat, multiplex, meubel-
plaat, hardboard enz.), hout met spijkers, kunststof, non-ferro-
metalen en platen tot 3 mm.
Opmerking: Hout met niet-gegalvaniseerde spijkers of
schroeven kan ook worden gezaagd, mits dit voorzichtig
gebeurt.
Opmerking: Gebruik het zaagblad niet om gegalvaniseerd
materiaal of hout met verzonken gegalvaniseerde spijkers mee
te zagen.
Gebruik het zaagblad niet om brandhout mee te zagen!
De machine mag enkel na diens toestemming worden
gebruikt. Elk verdergaand gebruik is niet reglementair. Voor
daaruit voortvloeiende schade of letsels, van welke aard
dan ook, is de gebruiker/bediener aansprakelijk en niet de
fabrikant.
Alleen de voor de machine gepaste zaagbladen mogen
worden gebruikt. Het gebruik van snijschijven van welke soort
dan ook is verboden.
Het naleven van de veiligheidsvoorschriften alsmede van de
montage-instructies en aanwijzingen aangaande de werking
vermeld in deze handleiding maakt eveneens deel uit van het
reglementaire gebruik.
Personen, die de machine bedienen en onderhouden, moeten
hiermee vertrouwd en van mogelijke gevaren op de hoogte
zijn.
Bovendien moeten de geldende voorschriften ter voorkoming
van ongevallen strikt worden opgevolgd.
Andere algemene regels op het gebied van de arbeidsge-
neeskunde en veiligheid dienen in acht te worden genomen.
Veranderingen aan de machine sluiten een aansprakelijkheid
van de fabrikant en daaruit voortvloeiende schade helemaal
uit.
Ondanks een doelmatig gebruik kunnen bepaalde resterende
risicofactoren niet volledig uit de weg worden geruimd. Ten
gevolge van de constructie en opbouw van de machine kun-
nen zich de volgende punten voordoen:
• Raken van het zaagblad in het niet afgedekte zaaggebied.
• Grijpen in het draaiende zaagblad (snijwonden).
• Terugstoot van werkstukken en werkstukdelen.
• Zaagbladbreuken.
• Wegslingeren van defecte hardmetalen stukken van het
zaagblad.
• Gehoorschade bij niet-gebruik van de nodige gehoorbe-
schermer.
44
NL/BE
• Bij gebruik in gesloten vertrekken komt houtstof vrij dat
schadelijk is voor de gezondheid.
Houd er rekening mee dat onze toestellen overeenkomstig
hun bestemming niet voor commercieel, ambachtelijk of
industrieel gebruik ontworpen zijn. Wij zijn niet aansprakelijk
als de machine in industriële of ambachtelijke bedrijven of in
soortgelijke activiteiten wordt gebruikt.

6. Veiligheidswaarschuwingen

Algemene veiligheidsvoorschriften voor elektri-
sche apparaten
m WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidsvoor-
schriften, aanwijzingen, afbeeldingen en techni-
sche gegevens die bij dit elektrisch apparaat zijn
meegeleverd. Het niet naleven van de onderstaande aan-
wijzingen kunnen elektrische schok, brand en/of ernstige ver-
wondingen veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en -aanwij-
zingen voor toekomstig gebruik.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "Elektrisch
gereedschap" is van toepassing op netgevoed elektrisch ge-
reedschap (met netsnoer) of op accugevoed elektrisch gereed-
schap (zonder netsnoer).
1. Veiligheid op de werkplek
a) Houd uw werkomgeving schoon en goed ver-
licht. Rommel of slecht verlichte werkplaatsen kunnen lei-
den tot ongevallen.
b) Werk met het elektrisch gereedschap niet in
een explosiegevaarlijke omgeving, waarin
zich brandbare vloeistoffen, gas of stof bevin-
den. Door elektrisch gereedschap ontstane vonken, die
het stof of de dampen kunnen ontsteken.
c) Houd kinderen en andere personen tijdens het
gebruik uit de buurt van het elektrische gereed-
schap. Bij afbuiging kunt u de controle over het elektri-
sche apparaat verliezen.
2. Elektrische veiligheid
a) De aansluitstekker van het elektrische gereed-
schap moet in het stopcontact passen. De stek-
ker mag op geen enkele wijze worden gewij-
zigd. Gebruik geen adapterstekker samen met
geaard elektrisch gereedschap. Ongewijzigde
stekkers en passende stopcontacten verminderen het risico
op elektrische schok.
b) Let op dat uw lichaam geen contact maakt met
geaarde onderdelen zoals bijv. buizen, radia-
toren, elektrische haarden, koelkasten. Er be-
staat een verhoogd risico op een elektrische schok als uw
lichaam geaard is.
c) Houd elektrisch gereedschap uit de buurt van
regen of vocht. Het indringen van water in een elek-
trisch apparaat vergroot het risico op een elektrische schok.

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Mpkz 2000wIan 339390_1910

Inhaltsverzeichnis