Herunterladen Diese Seite drucken

Inleiding; Veiligheidsinstructies - Parkside ZKGS 2100 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Zug-kapp-gehrungssäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Anleitung_ZKGS_2100_4300685:_

1. Inleiding

Let op!
Bij het gebruik van gereedschappen dienen
enkele veiligheidsmaatregelen te worden
nageleefd om lichamelijk gevaar en schade te
voorkomen. Lees daarom deze
handleiding/veiligheidsinstructies zorgvuldig
door. Bewaar deze goed zodat u de informatie
op elk moment kunt terugvinden. Mocht u dit
gereedschap aan andere personen doorgeven,
gelieve dan deze
handleiding/veiligheidsinstructies mee te
geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor
ongevallen of schade die te wijten zijn aan niet-
naleving van deze handleiding en van de

veiligheidsinstructies.

2. Veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING!
Lees alle veiligheidsinstructies en
aanwijzingen.
Nalatigheden bij de inachtneming van de
veiligheidsinstructies en aanwijzingen kunnen
elektrische schok, brand en/of zware letsels tot
gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en
aanwijzingen voor de toekomst.
2.1 Verklaring van de symbolen op het
gereedschap
Gebruiksaanwijzing in acht nemen!
Let op! Lichamelijk gevaar! Niet in het
draaiende zaagblad grijpen!
Als stof vrijkomt
ademhalingsbescherming dragen!
Gehoorbeschermer dragen!
Veiligheidsbril dragen!
Beschermende handschoenen dragen
25.11.2008
8:18 Uhr
Seite 25
2.2 Algemene veiligheidsinstructies voor
elektrisch materieel
Let op! Bij gebruik van elektrische
gereedschappen dienen de volgende
veiligheidsvoorschriften te worden
opgevolgd ter bescherming tegen
elektrische schok, lichamelijk gevaar en
brandrisico. Lees deze voorschriften en leef
ze na alvorens het toestel te gebruiken.
1.Houdhet werkgebied op orde.
– Een wanordelijke werkomgeving leidt tot
ongelukken.
2.Houdtrekening met
omgevingsinvloeden.
– Laat elektrische gereedschappen niet in
de regen liggen. Gebruik elektrische
gereedschappen niet in een vochtige of
natte omgeving. Zorg voor een goede
verlichting. Gebruik elektrische
gereedschappen niet in de buurt van
brabdbare vloeistoffen of gassen.
3.Voorkom een elektrische schok.
– Vermijd lichaamskontakt met geaarde
objekten, zoals metalen buizen, radiatoren.
C. V. kachels, koelkasten enz.
4.Houdtkinderen uit de buurt.
– Laat andere personen niet aan
gereedschap of snoer komen, houdtze weg
van het werkgebied.
5.Bewaar uw gereedschappen op een
veilige plaats
– Niet gebruikte gereedschappen moeten in
een droge gesloten ruimte buiten bereik van
kinderen worden bewaard.
6.Overbelast het gereedschap niet.
– Men werkt beter en veiliger binnen het
aangegeven vermogensbereik.
7.Gebruik het juiste gereedschap.
– Gebruik geen machines met een te laag
vermogen of voorzetapparatuur voor een te
zware belasting.
Gebruik de machines niet voor een doel of
karwei, waarvoor zij niet bestremd zijn, bijv.
gebruik geen handcirkelzaag voor het
omzagen van bomen of snoeien van
takken.
8.Draag geschikte werkkleding.
– Draag geen slobberende kleding of
NL
25

Werbung

Kapitel

loading

  Andere Handbücher für Parkside ZKGS 2100

Diese Anleitung auch für:

43.006.85