Herunterladen Diese Seite drucken

Servis; Dovozca - Parkside PAP 20 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrob-
ku neodborným používaním alebo neodbornou
údržbou . Na správne používanie výrobku sa musia
presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode
na obsluhu . Bezpodmienečne sa musí zabrániť po-
užitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu
neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje .
Výrobok je určený len na súkromné použitie a
nie na priemyselné používanie . Záruka zaniká pri
nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri po-
užití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané
naším autorizovaným servisom .
Záručná doba neplatí pri
normálnom opotrebovaní kapacity akumulátora
komerčnom používaní výrobku
poškodení alebo zmene výrobku zákazníkom
nerešpektovaní predpisov týkajúcich sa
bezpečnosti a údržby, chybách obsluhy
škodách v dôsledku elementárnych udalostí
Vybavenie v prípade záruky
Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti
postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
Na všetky otázky majte pripravený pokladničný
doklad a číslo výrobku (napr . IAN 12345) ako
doklad o nákupe .
Číslo výrobku nájdete na typovom štítku na vý-
robku, na gravúre na výrobku, na titulnej stránke
návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako ná-
lepku na zadnej alebo spodnej strane výrobku .
Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným ne-
dostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené ser-
visné oddelenie telefonicky alebo e-mailom .
Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete
potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný
blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k
nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisné-
ho strediska, ktorá Vám bude oznámená .
30 
SK
Na webovej stránke
www .lidl-service .com si môžete
stiahnuť tieto a mnoho ďalších
príručiek, videá o výrobkoch a
inštalačný softvér .
Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na
stránku servisu Lidl (www .lidl-service .com) a pomo-
cou zadania čísla výrobku (IAN) 123456 otvoríte
váš návod na obsluhu .

Servis

VÝSTRAHA!
Opravy vašich prístrojov zverte servisnému
stredisku alebo odbornému elektrikárovi
a pri opravách použite iba originálne
náhradné diely. Tým sa zaistí, že sa zachová
bezpečnosť prístroja .
Výmenu zástrčky alebo sieťového kábla
nechajte vykonať len výrobcom prístroja
alebo jeho zákazníckym servisom. Tým sa
zaistí, že sa zachová bezpečnosť prístroja .
Servis Slovensko
Tel . 0850 232001
E-Mail: kompernass@lidl .sk
IAN 331790_1907

Dovozca

Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je
adresou servisného strediska . Najprv kontaktujte
uvedené servisné stredisko .
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NEMECKO
www .kompernass .com
PAP 20 A1 + PLG 20 A1

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A1

Diese Anleitung auch für:

Plg 20 a1Ian 339097_1910