Parkside PAP 20 A1 Bedienungsanleitung

Akku 2 ah
Vorschau ausblenden

Werbung

2Ah BATTERY PAP 20 A1
AKKU 2 Ah
Käyttöohje
AKKU 2 Ah
Bedienungsanleitung
IAN 339115_1910
BATTERI 2 Ah
Bruksanvisning

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAP 20 A1

 • Seite 1 2Ah BATTERY PAP 20 A1 AKKU 2 Ah BATTERI 2 Ah Käyttöohje Bruksanvisning AKKU 2 Ah Bedienungsanleitung IAN 339115_1910...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med appara- tens / maskinens funktioner. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4 20V max. All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1/PLG 20 A2/PLG 20 A3/PDSLG 20 A1 of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 battery pack. 2 Ah 3 Ah 4 Ah...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Vara-akun tilaaminen ....18 Tilaus puhelimitse ......18 │ PAP 20 A1    1...
 • Seite 6: Johdanto

  Tarkoituksenmukainen käyttö Tämä akku sopii: Tätä akkua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Laitteen muu käyttö tai muuttaminen on tarkoituksen- vastaista, ja siihen liittyy huomattava tapaturmariski. Valmistaja ei ota mitään vastuuta tarkoituksenvastai- sesta käytöstä aiheutuneista vahingoista. │ ■ 2    PAP 20 A1...
 • Seite 7: Laitteen Osat

  Akkuvarauksen painike Akkuvarauksen merkkivalo Pikalaturi (ei sisälly toimitukseen) Punainen latauksen merkkivalo Vihreä latauksen merkkivalo Toimitussisältö 1 akku, 2 Ah 1 käyttöohje Tekniset tiedot Akku, 2 Ah PAP 20 A1 Tyyppi LITIUMIONI Nimellisjännite 20 V (tasavirta) Kapasiteetti 2,0 Ah Kennot │...
 • Seite 8 Latauksen kesto noin 60 min Suojausluokka II / (kaksoiseristys) HUOMIO! ► Tällä latauslaitteella voidaan ladata vain seu- raavanlaisia akkuja: PAP 20 A1/PAP 20 A2/ PAP 20 A3. ► Päivitetty luettelo yhteensopivista akuista on nähtävissä osoitteessa www.lidl.de/akku. │ ■ 4   ...
 • Seite 9: Yleiset Turvallisuusohjeet

  Lataa akut ainoastaan valmistajan suosittele- milla latureilla. Akkujen lataaminen muulla kuin niille tarkoitetuilla latureilla saattaa aiheuttaa tulipalon. b) Käytä sähkötyökaluissa ainoastaan niille tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisia ja tulipalovaaran. │ PAP 20 A1    5 ■...
 • Seite 10 Ulos vuotava akkuneste voi aiheuttaa ihoärsytystä ja palovammoja. HUOMIO! RÄJÄHDYSVAARA! Älä koskaan lataa muita kuin uudelleenladattavia akkuja. Suojaa akkua kuumuudelta, esim. pitkäkestoiselta auringonpaisteelta, tulelta, vedeltä ja kosteudelta. On olemassa räjähdysvaara. │ ■ 6    PAP 20 A1...
 • Seite 11: Täydentävät Turvallisuusohjeet

  ■ Noudata kaikkia akun latausta koskevia ohjeita. Älä koskaan lataa akkua tai akkukäyttöistä työkalua käyttöohjeessa ilmoitetun lämpöti- la-alueen ulkopuolella. Vääränlainen lataaminen tai lataaminen sallitun lämpötila-alueen ulkopuolella voi tuhota akun ja lisätä palovaaraa. │ PAP 20 A1    7 ■...
 • Seite 12: Akun Lataaminen (Ks. Kuva A)

  Akku on varastoitava viileässä ja kuivassa tilassa 0 – 50 °C:n lämpötilassa. ♦ Aseta akku pikalaturiin (ks. kuva A). ♦ Työnnä pistoke pistorasiaan. Merkkivalo palaa punaisena. ♦ Vihreä merkkivalo osoittaa, että lataus on päättynyt ja akku on valmis käytettäväksi. │ ■ 8    PAP 20 A1...
 • Seite 13: Akun Varauksen Tarkastaminen

  (ks. myös iso kuva). Akun varaus tai jäljellä oleva kapasiteetti näyte- tään akkuvarauksen merkkivalolla seuraavasti: PUNAINEN/ORANSSI/VIHREÄ = akku täynnä PUNAINEN/ORANSSI = akku puoliksi täynnä PUNAINEN = heikko lataus – lataa akku │ PAP 20 A1    9 ■...
 • Seite 14: Huolto Ja Varastointi

  Kompernass Handels GmbH:n takuu Hyvä asiakas, Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Jos havaitset tuotteessa puutteita, sinulla on on oikeus vaatia tuotteen myyjältä lakisääteistä korvausta. Seuraava takuu ei rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi ostajana. │ ■ 10    PAP 20 A1...
 • Seite 15 Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisesti jo oston yhteydessä havaittavista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava heti, kun tuote on purettu pakkauk- sesta. Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia. │ PAP 20 A1    11 ■...
 • Seite 16 Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön, ei kaupallisiin tarkoituksiin. Laitteen vääränlainen tai asiaton käsittely, väkivallan käyttö ja muut kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen. │ ■ 12    PAP 20 A1...
 • Seite 17 ■ Voit lähettää viallisena pitämäsi tuotteen yhdessä ostokuitin kanssa maksutta sinulle ilmoitettuun huolto-osoitteeseen. Liitä mukaan selvitys viasta ja siitä, milloin se on ilmennyt. │ PAP 20 A1    13 ■...
 • Seite 18: Huolto

  Huolto Huolto Suomi Tel.: 09 4245 3024 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 339115_1910 Maahantuoja Huomaa, että seuraava osoite ei ole huolto-osoite. Ota ensin yhteyttä mainittuun huoltopisteeseen. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM SAKSA www.kompernass.com │ ■ 14    PAP 20 A1...
 • Seite 19: Hävittäminen

  Älä hävitä akkuja kotitalousjätteen seassa! Vialliset tai loppuun kuluneet akut on kierrätettävä direktiivin 2006/66/EC määräysten mukaan. Vie akku ja/tai laite niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Käytöstä poistettujen sähkötyökalujen/akkujen hävitysmahdollisuuksista voit kysyä asuinseutusi viranomaisilta. │ PAP 20 A1    15 ■...
 • Seite 20 Pakkausmateriaalit on merkitty lyhenteillä (a) ja numeroilla (b), joiden merkitys on seuraava: 1–7: muovit, 20–22: paperi ja pahvi, 80–98: komposiittimateriaalit. Elinkaarensa loppuun tulleen tuotteen kierrätyksestä ja hävittämisestä saat tietoja kunnan jätehuollosta vastaavalta viranomaiselta. │ ■ 16    PAP 20 A1...
 • Seite 21: Ey-Vaatimustenmukaisuus Vakuutusta Koskevia Ohjeita

  * Tämän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimisesta vastaa yksinomaan valmistaja. Yllä kuvattu vakuutuksen kohde täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston 8. kesäkuuta 2011 antaman direktiivin 2011/65/EU määräykset tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. │ PAP 20 A1    17 ■...
 • Seite 22: Vara-Akun Tilaaminen

  Ota meihin siinä tapauk- sessa yhteyttä puhelimitse. Tilaus puhelimitse Huolto Suomi Tel.: 09 4245 3024 Jotta tilauksen tekeminen sujuisi nopeammin, pidä laitteen tuotenumero (esim. IAN 339115) lähetty- villäsi. Tuotenumero löytyy laitteen tyyppikilvestä tai tämän ohjeen kansilehdeltä. │ ■ 18    PAP 20 A1...
 • Seite 23 Beställning av reservbatteri ..35 Beställning per telefon ....36 │ PAP 20 A1    19...
 • Seite 24: Inledning

  Batteriet får inte användas yrkesmässigt. Alla övriga användningssätt och förändringar på produkten ligger utanför gränserna för den föreskrivna använd- ningen och innebär avsevärda risker. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning. │ ■ 20    PAP 20 A1...
 • Seite 25: Utrustning

  Knapp för visning av laddningsnivå Batterilampa Snabbladdare (ingår ej) Röd laddningslampa Grön laddningslampa Leveransens innehåll 1 batteri 2 Ah 1 bruksanvisning Tekniska data Batteri 2 Ah PAP 20 A1 LITIUMJON Nominell spänning 20 V (likström) Kapacitet 2,0 Ah Celler │...
 • Seite 26 II / (dubbel isolering) AKTA! ► Den här laddaren kan bara användas för att ladda upp följande typer av batterier: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3. ► En aktuell lista över kompatibla batterier finns på www.lidl.de/akku. │ ■ 22 ...
 • Seite 27: Allmänna Säkerhets Anvisningar

  Håll batterier som inte används på avstånd från gem, mynt, nycklar, spik, skruvar och andra små metallföremål som kan överbrygga kontakterna. En kortslutning mellan batteriets kontakter kan leda till brännskador eller eldsvåda. │ PAP 20 A1    23 ■...
 • Seite 28: Kompletterande Säkerhetsanvisningar

  ■ Utsätt inte batterier för eld eller för höga tempera- turer. Eld eller temperaturer över 130 °C (265 °F) kan orsaka en explosion. │ ■ 24    PAP 20 A1...
 • Seite 29: Ladda Batteripaket (Se Bild A)

  Den optimala laddningsnivån ligger mellan 50 och 80%. Batteriet ska förvaras svalt och torrt vid en omgivningstemperatur på 0 °C till 50 °C. ♦ Stick in batteripaketet i snabbladdaren (se bild A). │ PAP 20 A1    25 ■...
 • Seite 30: Kontrollera Batteriets Laddningsnivå

  (se även den stora bilden). Batteriets laddningsstatus resp. restkapacitet visas av batterilampan på följande sätt: RÖD/ORANGE/GRÖN = maximal laddningsnivå RÖD/ORANGE = medelhög laddningsnivå RÖD = låg laddningsnivå – ladda batteriet │ ■ 26    PAP 20 A1...
 • Seite 31: Skötsel Och Förvaring

  För den här produkten lämnar vi 3 års garanti från och med inköpsdatum. Om det skulle vara något fel på produkten finns en lagstadgad reklamationsrätt från återförsäljaren. Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte av den garanti som beskrivs i följande avsnitt. │ PAP 20 A1    27 ■...
 • Seite 32 Det gäller även för utbytta och reparerade delar. Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp. När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer. │ ■ 28    PAP 20 A1...
 • Seite 33 Garantitiden gäller inte vid: ■ normal minskning av batteriets kapacitet ■ yrkesmässig användning av produkten ■ skador eller förändringar på produkten, som orsakas av kunden själv │ PAP 20 A1    29 ■...
 • Seite 34 (kassakvittot) och en beskriv- ning av felet samt när det uppstod skickas in porto- fritt till den angivna serviceadressen. Denna och många andra handböcker, produktfilmer och installationsmjukva- ror kan laddas ned på www.lidl-service.com. │ ■ 30    PAP 20 A1...
 • Seite 35: Service

  Tel.: 09 4245 3024 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 339115_1910 Importör Observera att följande adress inte är någon service- adress. Kontakta först det serviceställe som anges. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM TYSKLAND www.kompernass.com │ PAP 20 A1    31 ■...
 • Seite 36: Kassering

  återvinnas enligt direktiv 2006/66/EC. Lämna in batteripaketet och/ eller produkten till rätt typ av återvinning. Fråga på din kommun- eller stadsdelsförvaltning om möjligheterna att kassera uttjänta elektriska apparater på ett miljövänligt sätt. │ ■ 32    PAP 20 A1...
 • Seite 37 Förpackningsmaterialen är märkta med förkortningar (a) och siffror (b) som har följande betydelse: 1–7: Plast, 20–22: Papper och kartong, 80–98: Komposit. Kontakta kommunen för närmare information om avfallshantering av den förbrukade produkten. │ PAP 20 A1    33 ■...
 • Seite 38: Information Om Försäkran Om Eg-Överensstämmelse

  överensstämmelse. Det föremål som be- skrivs ovan i denna försäkran uppfyller kraven i föreskrif- terna för direktiv 2011/65/EU från Europaparlamentet och Europarådet från den 8 juni 2011 angående begränsad användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. │ ■ 34    PAP 20 A1...
 • Seite 39: Beställning Av Reservbatteri

  Eftersom vi bara har ett begränsat antal av den här artikeln kan den snabbt bli slutsåld. OBSERVERA ► I vissa länder går det inte att beställa reservdelar online. Kontakta i så fall vår Service Hotline. │ PAP 20 A1    35 ■...
 • Seite 40: Beställning Per Telefon

  Tel.: 09 4245 3024 För snabb hantering av din beställning ber vi dig att ha produktens artikelnummer (t.ex. IAN 339115) i beredskap vid alla förfrågningar. Artikelnumret står på typskylten eller på titelsidan i den här anvisningen. │ ■ 36    PAP 20 A1...
 • Seite 41 Ersatz-Akku Bestellung ... . .55 Telefonische Bestellung ....56 DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    37 ■...
 • Seite 42: Einleitung

  Jede andere Verwendung oder Verände- rung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestim- mungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. │ DE │ AT │ CH ■ 38    PAP 20 A1...
 • Seite 43: Ausstattung

  Taste Akkuzustand Akku-Display-LED Schnell-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) Rote Ladekontroll-LED Grüne Ladekontroll-LED Lieferumfang 1 Akku 2 Ah 1 Betriebsanleitung Technische Daten Akku 2 Ah PAP 20 A1 LITHIUM-IONEN Bemessungsspannung 20 V (Gleichstrom) Kapazität 2,0 Ah Zellen DE │ AT │ CH │...
 • Seite 44 60 min Schutzklasse II / (Doppelisolierung) ACHTUNG! ► Dieses Ladegerät kann nur die folgenden Batterien laden: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3. ► Eine aktuelle Liste der Akkukompatibilität finden Sie unter www.lidl.de/akku. │ DE │ AT │ CH ■...
 • Seite 45: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird. b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    41 ■...
 • Seite 46 VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonnen- einstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsgefahr. │ DE │ AT │ CH ■ 42    PAP 20 A1...
 • Seite 47: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zu- gelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    43 ■...
 • Seite 48: Akku-Pack Laden (Siehe Abb. A)

  ♦ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Die Kontroll-LED leuchtet rot. ♦ Die grüne Kontroll-LED signalisiert Ihnen, dass der Ladevorgang abgeschlossen und der Akku- Pack einsatzbereit ist. │ DE │ AT │ CH ■ 44    PAP 20 A1...
 • Seite 49: Akkuzustand Prüfen

  Der Zustand bzw. die Restleistung wird in der Akku-Display-LED wie folgt angezeigt: ROT/ORANGE /GRÜN = maximale Ladung ROT/ORANGE = mittlere Ladung ROT = schwache Ladung – Akku aufladen DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    45 ■...
 • Seite 50: Wartung Und Lagerung

  Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. │ DE │ AT │ CH ■ 46    PAP 20 A1...
 • Seite 51 Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vor handene Schä- den und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    47 ■...
 • Seite 52 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuch- licher und unsachgemäßer Behandlung, Gewalt- anwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. │ DE │ AT │ CH ■ 48    PAP 20 A1...
 • Seite 53 Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes. ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfol- gend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    49 ■...
 • Seite 54 Handbücher, Produktvideos und Installationssoft- ware herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. │ DE │ AT │ CH ■ 50    PAP 20 A1...
 • Seite 55: Service

  IAN 339115_1910 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    51 ■...
 • Seite 56: Entsorgung

  Geben Sie Akku-Pack und/oder das Gerät über die an gebotenen Sammeleinrich- tungen zurück. Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente Elektro werkzeuge/Akku-Pack informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. │ DE │ AT │ CH ■ 52    PAP 20 A1...
 • Seite 57 Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    53 ■...
 • Seite 58: Hinweise Zur Eg- Konformitätserklärung

  Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elek tronikgeräten. │ DE │ AT │ CH ■ 54    PAP 20 A1...
 • Seite 59: Ersatz-Akku Bestellung

  Zeit ausverkauft sein. HINWEIS ► Die Bestellung von Ersatzteilen kann in einigen Ländern nicht online vorgenommen werden. Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte die Service- Hotline. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    55 ■...
 • Seite 60: Telefonische Bestellung

  Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z. B. IAN 339115) des Gerätes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung. │ DE │ AT │ CH ■ 56    PAP 20 A1...
 • Seite 61 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tietojen tila · Informationsstatus · Stand der Informationen: 03 / 2020 · Ident.-No.: PAP20A1-012020-1 IAN 339115_1910...