Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PAP 20 A1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PAP 20 A1:

Werbung

BATTERY PAP 20 A1
AKUMULÁTOR
Návod na obsluhu
AKKU
Bedienungsanleitung
IAN 291974

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PAP 20 A1

 • Seite 1 BATTERY PAP 20 A1 AKUMULÁTOR Návod na obsluhu AKKU Bedienungsanleitung IAN 291974...
 • Seite 2 Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildun- gen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Návod na obsluhu Strana DE / AT / CH Bedienungsanleitung Seite...
 • Seite 4 All Parkside tools of the X20V Team series are com- patible with the PAP 20 A1 / PAP 20 A2 / PAP 20 A3 battery pack. 20V max.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Telefonická objednávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 PAP 20 A1  ...
 • Seite 6: Úvod

  úrazu . Za škody vzniknuté v dôsledku používania v rozpore s určeným účelom výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť . ■ 2  │   PAP 20 A1...
 • Seite 7: Vybavenie

  LED displeja akumulátora rýchlonabíjačka (nie je súčasťou dodávky) červená LED kontrolka nabíjania zelená LED kontrolka nabíjania Rozsah dodávky 1 akumulátor 1 návod na obsluhu Technické údaje Akumulátor: PAP 20 A1 Typ: LÍTIUM-IÓNOVÝ Dimenzačné napätie: 20 V (jednosmerný prúd) Kapacita: 2,0 Ah Články: PAP 20 A1  ...
 • Seite 8 (striedavý prúd) Dimenzačný príkon: 65 W Poistka (vnútorná): 3,15 A T3.15A VÝSTUP/Output: Dimenzačné napätie: 21,5 V (jednosmerný prúd) Dimenzačný prúd: 2,4 A Doba nabíjania: cca 60 min Trieda ochrany: II / (dvojitá izolácia) ■ 4  │   PAP 20 A1...
 • Seite 9: Všeobecné Bezpečnostné Predpisy

  . b) V elektrických náradiach používajte len akumu- látory, určené na tento účel. Používanie iných akumulátorov môže viesť k úrazom a nebezpe- čenstvu požiaru . PAP 20 A1   │  5 ■...
 • Seite 10 . POZOR! NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU! Nikdy nenabíjajte akumulátory, ktoré nie sú nabíjateľné. Chráňte akumulátor pred sálavým teplom, napr. aj pred dlhšie trvajúcim slnečným žiarením, ohňom, vodou a vlhkosťou. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu . ■ 6  │   PAP 20 A1...
 • Seite 11: Rozšírené Bezpečnostné Pokyny

  Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo prí- pustného rozsahu teplôt môže akumulátor zničiť a zvýšiť nebezpečenstvo požiaru . PAP 20 A1   │  7 ■...
 • Seite 12: Nabitie Akumulátorového

  (pozri obr . A) . ♦ Zastrčte elektrickú zástrčku do zásuvky . LED kontrolka svieti červeno . ♦ Zelená LED kontrolka vám signalizuje, že nabíjanie je ukončené a akumulátorový článok je pripravený na použitie . ■ 8  │   PAP 20 A1...
 • Seite 13: Kontrola Stavu Akumulátora

  (pozri tiež hlavný obrázok) . Stav nabitia alebo zvyšný výkon signalizuje LED displeja akumulátora nasledovne: ♦ ČERVENÁ/ORANŽOVÁ/ZELENÁ = maximálne nabitie ČERVENÁ/ORANŽOVÁ = stredné nabitie ČERVENÁ = nízka kapacita nabitia – nabiť akumulátor PAP 20 A1   │  9 ■...
 • Seite 14: Údržba A Skladovanie

  6 mesiacov záruka . V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vy- plývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku . Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú ob- medzené našou zárukou, uvedenou nižšie . ■ 10  │   PAP 20 A1...
 • Seite 15 Záručná doba sa záručným plnením nepredĺži . To platí aj pre vymenené a opravené diely . Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení . Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku . PAP 20 A1   │  11 ■...
 • Seite 16 . Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie . Záruka zaniká pri nespráv- nom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané naším autorizovaným servisom . ■ 12  │   PAP 20 A1...
 • Seite 17 Vám bude oznámená . Na webových stránkach www .lidl-service .com si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručok, videá o výrobkoch a softvéry . PAP 20 A1   │  13 ■...
 • Seite 18: Servis

  Dovozca Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska . Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NEMECKO www .kompernass .com ■ 14  │   PAP 20 A1...
 • Seite 19: Likvidácia

  č . 2006/66/EC . Akumulátorový článok a prístroj odovzdajte v ponúkaných zberných zariadeniach . O možnostiach likvidácie opotrebovaných elektric- kých nástrojov sa, prosím, informujte na obecnej alebo mestskej správe . PAP 20 A1   │  15 ■...
 • Seite 20: Upozornenia K Es Vyhláseniu O Zhode

  . Vyššie opísaný predmet vyhlásenia je v súlade s predpismi smernice č . 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8 . júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach . ■ 16  │   PAP 20 A1...
 • Seite 21: Objednanie Náhradného Akumulátora

  Pri objednávaní náhradného akumulátora v elektro- nickom obchode s príslušenstvom: ■ Otvorte vo vašom internetovom prehliadači adresu www .kompernass .com . ■ Kvôli výberu želanej krajiny a jazyka kliknite vpravo dole na príslušnú vlajku . PAP 20 A1   │  17 ■...
 • Seite 22 Akcia je obmedzená na jeden akumulátor na zákazníka/prístroj, takisto len na dobu jedného mesiaca po skončení akcie . Následne si ná- hradné akumulátory budete môcť objednať ako náhradný diel za iných podmienok . ■ 18  │   PAP 20 A1...
 • Seite 23: Telefonická Objednávka

  Na zaistenie rýchleho spracovania vašej objednávky si pripravte, prosím, pre všetky otázky číslo tovaru (napr . IAN 291974), pridelené prístroju . Číslo tova- ru nájdete na typovom štítku alebo na titulnej strane tohto návodu . PAP 20 A1   │  19 ■...
 • Seite 24 ■ 20  │   PAP 20 A1...
 • Seite 25 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 PAP 20 A1 DE │...
 • Seite 26: Einleitung

  Einsatz bestimmt . Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestim- mungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren . Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstande- ne Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung . ■ 22  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 27: Ausstattung

  Taste Akkuzustand Akku-Display-LED Schnell-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) Rote Ladekontroll-LED Grüne Ladekontroll-LED Lieferumfang 1 Akku 1 Betriebsanleitung Technische Daten Akku: PAP 20 A1 Typ: LITHIUM-IONEN Bemessungsspannung: 20 V (Gleichstrom) Kapazität: 2,0 Ah Zellen: PAP 20 A1 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 28 (Wechselstrom) Bemessungsaufnahme: 65 W Sicherung (innen): 3,15 A T3.15A AUSGANG / Output: Bemessungsspannung: 21,5 V (Gleichstrom) Bemessungsstrom: 2,4 A Ladedauer: ca . 60 min Schutzklasse: II / (Doppelisolierung) ■ 24  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 29: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Akkus verwendet wird . b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  25 ■...
 • Seite 30 Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrah- lung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsgefahr . ■ 26  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 31: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  27 ■...
 • Seite 32: Akku-Pack Laden (Siehe Abb . A)

  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose . Die Kontroll-LED leuchtet rot . ♦ Die grüne Kontroll-LED signalisiert Ihnen, dass der Ladevorgang abgeschlossen und der Akku- Pack einsatzbereit ist . ■ 28  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 33: Akkuzustand Prüfen

  Der Zustand bzw . die Restleistung wird in der Akku- Display-LED wie folgt angezeigt: ♦ ROT / ORANGE / GRÜN = maximale Ladung ROT / ORANGE = mittlere Ladung ROT = schwache Ladung – Akku aufladen PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  29 ■...
 • Seite 34: Wartung Und Lagerung

  Kaufdatum . Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu . Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt . ■ 30  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 35 . Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schä- den und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  31...
 • Seite 36 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt . Bei missbräuch- licher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltan- wendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie . ■ 32  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 37 Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden . Auf www .lidl-service .com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvide- os und Software herunterladen . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  33...
 • Seite 38: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com ■ 34  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 39: Entsorgung

  Akku-Pack und / oder das Gerät über die angebote- nen Sammeleinrichtungen zurück . Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente Elek- trowerkzeuge / Akku-Pack informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  35...
 • Seite 40: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8 . Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektro- nikgeräten . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 41: Ersatz-Akku Bestellung

  Rufen Sie mit Ihrem Internetbrowser die Seite www .kompernass .com auf . ■ Klicken Sie rechts unten auf die entsprechende Flagge, um das gewünschte Land und die Spra- che auszuwählen . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  37 ■...
 • Seite 42 Die Aktion ist begrenzt auf einen Akku pro Kunde / Gerät, sowie auf eine Laufzeit von zwei Mona- ten nach dem Aktionszeitraum . Danach kann der Ersatzakku als Ersatzteil zu anderen Konditionen weiterhin bestellt werden . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 43: Telefonische Bestellung

  Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z .B . IAN 291974) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 44 ■ 40  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 45 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Stav informácií · Stand der Informationen: 08 / 2017 Ident.-No.: PAP20A1-082017-1 IAN 291974...

Inhaltsverzeichnis