Herunterladen Diese Seite drucken

Ártalmatlanítás; Ek Megfelelőségi Nyilatkozatra Vonatkozó Tudnivalók - Parkside PAP 20 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Ártalmatlanítás
A csomagolás védi a készüléket a
sérülésektől a szállítás során . A csomago-
lóanyagokat környezetbarát és hulladék
ártalmatlanítási szempontok szerint választottuk ki
és ezért újrahasznosíthatók .
Nyersanyagot takarít meg és csökkenti a hulla-
dékmennyiséget, ha a csomagolást visszajuttatja
a nyersanyag-körforgásba . A feleslegessé vált
csomagolóanyagokat a hatályos helyi előírások-
nak megfelelően ártalmatlanítsa .
Ne dobjon elektromos kéziszerszá­
mot a háztartási hulladékba!
A 2012/19/EU európai irányelv értelmében a
használt elektromos kéziszerszámokat elkülönítve
kell gyűjteni és környezetbarát módon kell újra-
hasznosítani .
Ne dobjon akkumulátort a háztartá­
si hulladékba!
A hibás vagy elhasználódott akkumulátorokat a
2006/66/EC irányelv szerint újra kell hasznosíta-
ni . Az akkumulátor-telepet és/vagy a készüléket a
rendelkezésre álló gyűjtőhelyeken adhatja vissza .
Az elhasznált elektromos kéziszerszámok/akkumu-
látor-telepek ártalmatlanítási lehetőségeiről tájéko-
zódjon települése vagy városa önkormányzatánál .
PAP 20 A1 + PLG 20 A1
Ártalmatlanítsa a csomagolást
környezetbarát módon .
Vegye figyelembe a különböző
csomagolóanyagokon lévő jelzéseket
és adott esetben válassza külön
azokat . A csomagolóanyagok
rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b)
vannak megjelölve, az alábbi
jelentéssel:
1–7: műanyagok,
20–22: papír és karton,
80–98: kompozit anyagok
Az elhasználódott termék ártalmatlaní-
tásának lehetőségeiről tájékozódjon
települése vagy városa önkormányza-
tánál .
EK megfelelőségi nyilatkozat-
ra vonatkozó tudnivalók
Ez a készülék megfelel az elektromágneses ösz-
szeférhetőségre vonatkozó 2014/30/EU európai
irányelv, valamint a kisfeszültségű villamos berende-
zésekre vonatkozó 2014/35/EU irányelv alapvető
követelményeinek és más vonatkozó előírásoknak .
A teljes eredeti megfelelőségi nyilatkozat a gyártó-
nál szerezhető be .
RoHS irányelv
(2011/65/EU)*
*A kiállított megfelelőségi nyilatkozat tekintetében
kizárólag a gyártó felel . A nyilatkozat fenti tárgya
megfelel az Európa Parlament és Tanács 2011 .
június 8-i, egyes veszélyes anyagok elektromos és
elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvnek .
 7
HU 

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A1

Diese Anleitung auch für:

Plg 20 a1Ian 339097_1910