Herunterladen Diese Seite drucken

Likvidácia; Upozornenia K Es Vyhláseniu O Zhode - Parkside PAP 20 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Likvidácia
Obal chráni prístroj pred poškodením,
spôsobeným pri preprave . Obalové
materiály sú zvolené z hľadiska ekologic-
kej a technickej likvidácie, a preto ich
možno recyklovať .
Recykláciou obalov sa šetria suroviny a znižujú sa
náklady za odpad . Nepotrebné obalové materiály
zlikvidujte podľa miestne platných predpisov .
Elektrické náradie neodhadzujte do
komunálneho odpadu!
V súlade s európskou smernicou č . 2012/19/EU
sa opotrebované elektrické nástroje musia zberať
oddelene a odovzdať za účelom ekologickej
recyklácie .
Akumulátory neodhadzujte do
domáceho odpadu!
Chybné alebo použité akumulátory sa musia
recyklovať podľa smernice č . 2006/66/EC .
Akumulátor a prístroj odovzdajte v miestnych
zberných zariadeniach .
O možnostiach likvidácie opotrebovaných elektric-
kých nástrojov sa, prosím, informujte na obecnej
alebo mestskej správe .
PAP 20 A1 + PLG 20 A1
Obal zlikvidujte ekologicky .
Zohľadnite označenie na rozličných
obalových materiáloch a tieto prípadne
zvlášť vytrieďte . Obalové materiály sú
označené skratkami (a) a číslicami (b) s
nasledujúcim významom:
1–7: Plasty,
20–22: Papier a lepenka,
80–98: Kompozitné materiály
Informácie o možnostiach likvidácie
vyslúženého výrobku získate od svojej
obecnej alebo mestskej samosprávy .
Upozornenia k ES vyhláseniu
o zhode
Tento prístroj vzhľadom na zhodu zodpovedá
základným požiadavkám a iným relevantným
predpisom európskej smernice č . 2014/30/EU
o elektromagnetickej kompatibilite, ako aj smernice
o nízkom napätí 2014/35/EU .
Originál kompletného vyhlásenia o zhode je
k dispozícii u dovozcu .
Smernica RoHS
(2011 / 65 / EU)*
*Výhradnú zodpovednosť za vydanie tohto
vyhlásenia o zhode nesie výrobca . Vyššie opísaný
predmet vyhlásenia je v súlade s predpismi smernice
č . 2011/65/EU
Európskeho parlamentu a Rady z 8 . júna 2011
o obmedzení používania určitých nebezpečných
látok v elektrických a elektronických zariadeniach .
 31
SK

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A1

Diese Anleitung auch für:

Plg 20 a1Ian 339097_1910