Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Parkside PAP 20 A1 Bedienungsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PAP 20 A1:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

BATTERY PAP 20 A1
AKUMULATOR
Instrukcja obsługi
AKUMULIATORIUS
Naudojimo instrukcija
AKKU
Bedienungsanleitung
IAN 297719

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PAP 20 A1

 • Seite 1 BATTERY PAP 20 A1 AKUMULATOR Instrukcja obsługi AKUMULIATORIUS Naudojimo instrukcija AKKU Bedienungsanleitung IAN 297719...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracja- mi, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildun- gen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4 All Parkside tools of the X20V Team series are com- patible with the PAP 20 A1 / PAP 20 A2 / PAP 20 A3 battery pack. 20V max.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Zamawianie telefoniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 PAP 20 A1  ...
 • Seite 6: Wstęp

  Ten akumulator pasuje do: Ten akumulator nie nadaje się do zastosowań komer- cyjnych . Jakiekolwiek inne użycie lub modyfikacje urządzenia traktowane są jako niezgodne z prze- znaczeniem i niosą za sobą poważne niebezpie- czeństwo wypadku . ■ 2  │   PAP 20 A1...
 • Seite 7: Wyposażenie

  Wskaźnik LED stanu naładowania akumulatora Szybka ładowarka (brak w zestawie) Czerwona dioda kontrolna ładowania Zielona dioda kontrolna ładowania Zakres dostawy 1 akumulator 1 instrukcja obsługi Dane techniczne Akumulator: PAP 20 A1 Typ: LITOWY Napięcie znamionowe: 20 V (prąd stały) Pojemność: 2,0 Ah Ogniwa: PAP 20 A1  ...
 • Seite 8 Znamionowy pobór mocy: 65 W Bezpiecznik (wewnętrzny): 3,15 A T3.15A Wyjście: Napięcie znamionowe: 21,5 V (prąd stały) Prąd znamionowy: 2,4 A Czas ładowania: ok . 60 min Klasa ochrony: II / (podwójna izolacja) ■ 4  │   PAP 20 A1...
 • Seite 9: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

  Używanie ładowarki do ładowania akumulatorów innych niż te, do których jest ona przewidziana, stwarza zagrożenie pożarowe . b) Stosuj zawsze akumulatory przewidziane dla określonego elektronarzędzia. Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń i niebezpieczeństwa pożaru . PAP 20 A1   │  5 ■...
 • Seite 10 . PRZESTROGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU! Nigdy nie ładuj baterii jednorazowych. Chronić akumulator przed wysoką temperaturą, np. przed ciągłym działaniem promieni słonecznych, ognia, wody i wilgoci. Niebezpieczeństwo wybuchu . ■ 6  │   PAP 20 A1...
 • Seite 11: Zaawansowane Wskazówki Bezpieczeństwa

  Przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i nie ładuj akumulatora lub narzę- dzia akumulatorowego poza wskazanym w instrukcji obsługi zakresem temperatur. Niewłaściwe ładowanie lub ładowanie poza dopuszczonym zakresem temperatur może spowodować zniszczenie akumulatora oraz zwiększyć zagrożenie pożarowe . PAP 20 A1   │  7 ■...
 • Seite 12: Ładowanie Akumulatora (Patrz Rys. A)

  (patrz rys . A) . ♦ Włóż wtyk do gniazda zasilania . Dioda kontrol- na LED świeci się w kolorze czerwonym . ♦ Zielona dioda kontrolna sygnalizuje zakoń- czenie ładowania i gotowość akumulatora pracy . ■ 8  │   PAP 20 A1...
 • Seite 13: Sprawdzanie Stanu Naładowania Akumulatora

  LED stanu naładowa- nia akumulatora w następujący sposób: ♦ CZERWONY / POMARAŃCZOWY / ZIELONY = maksymalny poziom naładowania CZERWONY / POMARAŃCZOWY = średni poziom naładowania CZERWONY = słabe naładowanie - naładować akumulator PAP 20 A1   │  9 ■...
 • Seite 14: Konserwacja I Przechowywanie

  . Gwarancja Kompernaß Handels GmbH Szanowny Kliencie, Ten produkt objęty jest 6-miesięczną gwarancją, licząc od daty zakupu . W przypadku stwierdzenia wad tego produktu masz gwarantowane ustawowo prawa, których możesz dochodzić od sprzedawcy . ■ 10  │   PAP 20 A1...
 • Seite 15: Warunki Gwarancji

  6-miesięcznego okresu . Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt . Wykona- nie naprawy lub wymiana produktu nie rozpoczyna biegu nowego okresu gwarancji . PAP 20 A1   │  11 ■...
 • Seite 16: Okres Gwarancji I Ustawowe Roszczenia Gwarancyjne

  Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli pro- dukt został uszkodzony, nie używano go prawidłowo lub nie serwisowano należycie . Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie produktu, należy ściśle przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag opisanych w instrukcjach obsługi . ■ 12  │   PAP 20 A1...
 • Seite 17 (u dołu po lewej) lub na naklejce z tyłu bądź na spodzie urządzenia . ■ W przypadku wystąpienia błędów w działaniu lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowiednim działem serwisu telefonicznie lub pocztą e-mail . PAP 20 A1   │  13 ■...
 • Seite 18: Serwis

  śniej adres serwisu . Na stronie www .lidl-service .com możesz pobrać tę i wiele innych instrukcji, filmów o produktach oraz oprogramowanie . Serwis Serwis Polska Tel .: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl .pl IAN 297719 ■ 14  │   PAP 20 A1...
 • Seite 19: Importer

  środowiska i można poddać je procesowi recyklingu . Oddanie opakowania do punktu zbiórki surowców wtórnych pozwoli zaoszczędzić surowce naturalne i zmniejszyć ilość odpadów . Zbędne materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami . PAP 20 A1   │  15 ■...
 • Seite 20 2006/66/EC . Akumulatory i / lub urządzenie na- leży oddać we właściwym punkcie zbiórki odpadów . W celu uzyskania informacji na temat możliwości utylizacji zużytych narzędzi elektrycznych / akumu- latorów należy skontaktować się z lokalnym urzę- dem gminy lub miasta . ■ 16  │   PAP 20 A1...
 • Seite 21: Wskazówki Dotyczące Deklaracji Zgodności We

  * Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie niniejszej deklaracji zgodności ponosi producent . Opisany powyżej przedmiot oświadczenia spełnia wymagania przepisów dyrektywy 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stosowania określonych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elek- trycznych i elektronicznych . PAP 20 A1   │  17 ■...
 • Seite 22: Zamawianie Dodatkowego Akumulatora

  Aby zamówić zapasowy akumulator za pośrednic- twem sklepu z akcesoriami: ■ wejdź w przeglądarce internetowej na stronę www .kompernass .com . ■ Kliknij po prawej stronie na dole odpowiednią flagę, aby wybrać swój kraj i język . ■ 18  │   PAP 20 A1...
 • Seite 23 Promocja jest ograniczona do jednego akumu- latora na klienta / urządzenie oraz do jednego miesiąca po zakończeniu okresu promocyjnego . Po tym czasie akumulator będzie można w dal- szym ciągu zamówić jako część zamienną na innych warunkach . PAP 20 A1   │  19 ■...
 • Seite 24: Zamawianie Telefoniczne

  Aby zapewnić szybką realizację zamówienia, prosimy przygotować sobie numer katalogowy przy- pisany do urządzenia (np . IAN 297719) . Numer katalogowy znajduje się na tabliczce znamionowej lub na stronie tytułowej niniejszej instrukcji . ■ 20  │   PAP 20 A1...
 • Seite 25 Užsakymas telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 PAP 20 A1  ...
 • Seite 26: Įžanga

  . Bet koks kitoks prietaiso naudojimas ar keitimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį ir gali kelti didelį pavojų . Gamintojas neprisiima jokios atsa- komybės už žalą, atsiradusią naudojant prietaisą ne pagal paskirtį . ■ 22  │   PAP 20 A1...
 • Seite 27: Dalys

  Akumuliatoriaus LED indikatoriai Spartusis kroviklis (tiekiamame rinkinyje nėra) Raudona kontrolinė LED lemputė Žalia kontrolinė LED lemputė Tiekiamas rinkinys 1 akumuliatorius 1 naudojimo instrukcija Techniniai duomenys Akumuliatorius: PAP 20 A1 Tipas: LIČIO JONŲ Vardinė įtampa: 20 V (nuolatinė srovė) Talpa: 2,0 Ah Elementų...
 • Seite 28 (kintamoji srovė) Vardinė galia: 65 W Saugiklis (viduje): 3,15 A T3.15A IŠĖJIMAS / „Output“: Vardinė įtampa: 21,5 V (nuolatinė srovė) Vardinė srovė: 2,4 A Įkrovimo trukmė: apie 60 min . Apsaugos klasė: II / (dviguba izoliacija) ■ 24  │   PAP 20 A1...
 • Seite 29: Bendrieji Saugos Nurodymai

  Tam tikro tipo akumuliato- riams skirtą kroviklį naudojant kitokiems akumulia- toriams įkrauti gali kilti gaisras . b) Elektriniuose įrankiuose naudokite tik jiems numatytus akumuliatorius. Naudojant kitokius akumuliatorius kyla pavojus susižaloti arba sukelti gaisrą . PAP 20 A1   │  25 ■...
 • Seite 30 . ATSARGIAI! SPROGIMO PAVOJUS! Niekada nebandykite įkrauti neįkrau- namųjų baterijų. Saugokite akumuliatorių nuo karščio, taip pat, pavyzdžiui, nuo nuolatinių tiesioginių saulės spindulių, ugnies, vandens ir drėgmės. Kyla sprogimo pavojus . ■ 26  │   PAP 20 A1...
 • Seite 31: Papildomi Saugos Nurodymai

  Vadovaukitės visais įkrovimo nurodymais ir nie- kada nekraukite akumuliatoriaus ar akumulia- torinio įrankio, jei temperatūra nėra naudojimo instrukcijoje nurodytame diapazone. Kraunant netinkamai arba neatsižvelgiant į lei- džiamąjį temperatūros diapazoną, akumuliatorius gali sugesti, taip pat padidėja gaisro pavojus . PAP 20 A1   │  27 ■...
 • Seite 32: Akumuliatoriaus Bloko Įkrovimas (Žr. A Paveikslėlį)

  (žr . A pav .) . ♦ Tinklo kištuką įkiškite į elektros lizdą . Kontrolinė LED lemputė šviečia raudonai . ♦ Žalia kontrolinė LED lemputė rodo, kad akumu- liatoriaus blokas įkrautas ir parengtas naudoti . ■ 28  │   PAP 20 A1...
 • Seite 33: Akumuliatoriaus Įkrovos Lygio Patikra

  (žr . ir pagrindinį paveikslėlį) . Įkrovos lygį ir (arba) likutinę galią akumuliatoriaus LED indikatoriai parodo taip: ♦ RAUDONAS / ORANŽINIS / ŽALIAS = didžiausia įkrova RAUDONAS / ORANŽINIS = vidutinė įkrova RAUDONAS = maža įkrova – akumuliatorių būtina įkrauti PAP 20 A1   │  29 ■...
 • Seite 34: Techninė Priežiūra Ir Laikymas

  Šiam prietaisui nuo įsigijimo datos suteikiama 6 mėnesių garantija . Išryškėjus šio gaminio trūkumams, gaminio pardavėjas užtikrina jums teisės aktais regla- mentuojamas teises . Toliau išdėstytos garantijos tei- kimo sąlygos šių jūsų teisės aktais reglamentuojamų teisių neapriboja . ■ 30  │   PAP 20 A1...
 • Seite 35 . Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei sutaisytoms dalims . Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį . Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remonto darbus imamas mokestis . PAP 20 A1   │  31 ■...
 • Seite 36 įspėjama . Gaminys skirtas tik buitinio, o ne komercinio naudoji- mo reikmėms . Garantija netaikoma piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo atvejais, jei naudojama jėga ir jei remontuoja ne mūsų įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba . ■ 32  │   PAP 20 A1...
 • Seite 37 (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu . Svetainėje www .lidl-service .com galite atsisiųsti šį ir daugiau žinynų, gaminių vaizdo įrašų ir programinės įrangos . PAP 20 A1   │  33 ■...
 • Seite 38: Priežiūra

  IAN 297719 Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas . Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM VOKIETIJA www .kompernass .com ■ 34  │   PAP 20 A1...
 • Seite 39: Šalinimas

  Sugedę arba panaudoti akumuliatoriai pagal Direkty- vą 2006/66/EC turi būti perdirbami . Akumuliatoriaus bloką ir (arba) įrankį nugabenkite į rekomenduojamą surinkimo vietą . Informacijos apie nenaudojamų elektrinių įrankių / akumuliatoriaus bloko šalinimą teiraukitės savivaldy- bės ar miesto administracijoje . PAP 20 A1   │  35 ■...
 • Seite 40: Informacija Apie Eb Atitikties Deklaraciją

  . Pirmiau aprašytas deklaracijoje nuro- dytas gaminys atitinka 2011 m . birželio 8 d . Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/EU dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo . ■ 36  │   PAP 20 A1...
 • Seite 41: Atsarginio Akumuliatoriaus Užsakymas

  . Užsakymas internetu Atsarginio akumuliatoriaus užsakymas priedų parduotuvėje ■ Interneto naršykle atverkite puslapį www .kompernass .com . ■ Spustelėkite atitinkamą vėliavėlę dešinėje apačioje ir pasirinkite norimą šalį bei kalbą . PAP 20 A1   │  37 ■...
 • Seite 42 . ■ Akcijos metu vienas klientas gali įsigyti vieną akumuliatorių vienam įrankiui; pasiūlymas galioja du mėnesius pasibaigus akcijai . Vėliau atsarginį akumuliatorių kaip atsarginę dalį ir toliau galėsite užsisakyti kitomis sąlygomis . ■ 38  │   PAP 20 A1...
 • Seite 43: Užsakymas Telefonu

  Kad galėtume greitai apdoroti Jūsų užsakymą, kreip- damiesi bet kokiu klausimu dėl gaminio žinokite ga- minio numerį (pvz ., IAN 297719) . Gaminio numerį rasite duomenų lentelėje arba ant šios naudojimo instrukcijos viršelio . PAP 20 A1   │  39 ■...
 • Seite 44 ■ 40  │   PAP 20 A1...
 • Seite 45 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 PAP 20 A1 DE │...
 • Seite 46: Einleitung

  Einsatz bestimmt . Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestim- mungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren . Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstande- ne Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung . ■ 42  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 47: Ausstattung

  Taste Akkuzustand Akku-Display-LED Schnell-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) Rote Ladekontroll-LED Grüne Ladekontroll-LED Lieferumfang 1 Akku 1 Betriebsanleitung Technische Daten Akku: PAP 20 A1 Typ: LITHIUM-IONEN Bemessungsspannung: 20 V (Gleichstrom) Kapazität: 2,0 Ah Zellen: PAP 20 A1 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 48 (Wechselstrom) Bemessungsaufnahme: 65 W Sicherung (innen): 3,15 A T3.15A AUSGANG / Output: Bemessungsspannung: 21,5 V (Gleichstrom) Bemessungsstrom: 2,4 A Ladedauer: ca . 60 min Schutzklasse: II / (Doppelisolierung) ■ 44  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 49: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Akkus verwendet wird . b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  45 ■...
 • Seite 50 Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrah- lung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsgefahr . ■ 46  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 51: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  47 ■...
 • Seite 52: Akku-Pack Laden (Siehe Abb. A)

  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose . Die Kontroll-LED leuchtet rot . ♦ Die grüne Kontroll-LED signalisiert Ihnen, dass der Ladevorgang abgeschlossen und der Akku- Pack einsatzbereit ist . ■ 48  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 53: Akkuzustand Prüfen

  Der Zustand bzw . die Restleistung wird in der Akku- Display-LED wie folgt angezeigt: ♦ ROT / ORANGE / GRÜN = maximale Ladung ROT / ORANGE = mittlere Ladung ROT = schwache Ladung – Akku aufladen PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  49 ■...
 • Seite 54: Wartung Und Lagerung

  Kaufdatum . Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu . Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt . ■ 50  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 55: Garantiebedingungen

  . Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schä- den und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  51...
 • Seite 56 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt . Bei missbräuch- licher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltan- wendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie . ■ 52  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 57: Abwicklung Im Garantiefall

  Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden . Auf www .lidl-service .com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvide- os und Software herunterladen . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  53...
 • Seite 58: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com ■ 54  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 59: Entsorgung

  Akku-Pack und / oder das Gerät über die angebote- nen Sammeleinrichtungen zurück . Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente Elek- trowerkzeuge / Akku-Pack informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  55...
 • Seite 60: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8 . Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektro- nikgeräten . ■ 56  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 61: Ersatz-Akku Bestellung

  Rufen Sie mit Ihrem Internetbrowser die Seite www .kompernass .com auf . ■ Klicken Sie rechts unten auf die entsprechende Flagge, um das gewünschte Land und die Spra- che auszuwählen . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  57 ■...
 • Seite 62 Die Aktion ist begrenzt auf einen Akku pro Kunde / Gerät, sowie auf eine Laufzeit von zwei Mona- ten nach dem Aktionszeitraum . Danach kann der Ersatzakku als Ersatzteil zu anderen Konditionen weiterhin bestellt werden . ■ 58  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 63: Telefonische Bestellung

  Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z .B . IAN 297719) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 64 ■ 60  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 65 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Informacijos data Stand der Informationen: 01 / 2018 Ident.-No.: PAP20A1-012018-1 IAN 297719...

Inhaltsverzeichnis