Parkside PAP 20 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
2 Ah BATTERY PAP 20 A1 & CHARGER PLG 20 A1
ACUMULATOR 2 Ah + ÎNCĂRCĂTOR
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΜΠΑΤΑΡΊΑ 2 Ah ΚΑΊ ΦΟΡΤΊΣΤΉΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IAN 346158_2004
АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ 2 Ah +
ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
AKKU 2 Ah + LADEGERÄT
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAP 20 A1

 • Seite 1 2 Ah BATTERY PAP 20 A1 & CHARGER PLG 20 A1 ACUMULATOR 2 Ah + ÎNCĂRCĂTOR АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ 2 Ah + ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Превод на оригиналното ръководство за експлоатация ΜΠΑΤΑΡΊΑ 2 Ah ΚΑΊ ΦΟΡΤΊΣΤΉΣ AKKU 2 Ah + LADEGERÄT Μετάφραση...
 • Seite 2 Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της...
 • Seite 4 20V max. All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1/PLG 20 A2/PLG 20 A3/PDSLG 20 A1 of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 battery pack. 2 Ah 3 Ah 4 Ah...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Comandă telefonică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   │  1 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 6: Introducere

  Siguranţă (internă) 3,15 A T3.15A IEȘIRE/Output Tensiune nominală 21,5 V (curent continuu) Curent nominal 2,4 A Durată de încărcare cca 60 min . Clasa de protecţie II / (izolare dublă) ■ 2  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 7: Indicaţii Generale De Siguranţă

  În cazul unui contact accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, consultaţi suplimentar un medic. Lichidul scurs din acumulator poate provoca iritaţii la nivelul pielii sau arsuri .   │  3 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 8: Indicaţii De Siguranţă Pentru Încărcătoare

  încărcare și faptul că setul de ► Acest încărcător poate încărca numai acumulatori este pregătit de utilizare . următoarele tipuri de baterii: PAP 20 A1/ ATENŢIE! PAP 20 A2/PAP 20 A3 . ♦ Dacă ledul roșu de control clipește, atunci...
 • Seite 9: Verificarea Nivelului Acumulatorului

  Nu realizaţi niciodată lucrări de întreţinere la acumulatorii deterioraţi. Orice fel de lucrări de întreţinere la acumulatori trebuie efectuate numai de către producător sau centrele sale de service autorizate .   │  5 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 10 Cu ajutorul acestui cod QR puteţi accesa direct pa- gina Lidl de service (www .lidl-service .com) și puteţi deschide instrucţiunile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 346158_2004 . ■ 6  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 11: Service-Ul

  . 44867 BOCHUM Informaţii privind posibilităţile de eliminare pentru GERMANIA sculele electrice/setul de acumulatori scoase din uz pot fi obţinute de la administraţia locală . www .kompernass .com   │  7 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 12: Indicaţii Privind Declaraţia De Conformitate Ce

  Directivei 2011/65/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice și electronice . ■ 8  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 13 Поръчка по телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18   │  9 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 14: Въведение

  Това зарядно устройство е предназначено Номинално напрежение 230–240 V ∼, 50 Hz единствено за зареждане на акумулаторни ба- (променлив ток) терии от серията PARKSIDE PAP 20 A1/A2/A3 . Номинална консумация 65 W Тази акумулаторна батерия е подходяща за: Предпазител (вътрешен) 3,15 A T3.15A...
 • Seite 15: Употреба И Обслужване На Акумулаторния Инструмент

  Никога не зареждайте непрезареждащи зически, сетивни или умствени се батерии. възможности или без опит и зна- ния, ако са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасната употреба на уре-   │  11 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 16: Преди Пускането В Експлоатация

  е прегрял да се предотвратят евентуални опасности . и не може да се зареди . ♦ Ако червеният и зеленият контролен светодиод мигат едновременно, акумулаторният пакет е повреден . ■ 12  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 17: Проверка На Състоянието На Акумулаторната Батерия

  X 20 V Team получавате 3 години гаранция от Всякакво техническо обслужване на акумула- датата на закупуване . торни батерии трябва да се извършва само от производителя или упълномощени сервизи .   │  13 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 18 гаранцията отпада . като експресен товар или като друг специа- лен товар . Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка . ■ 14  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 19: Сервизно Обслужване

  2 . значимостта на несъответствието; Е-мейл:kompernass@lidl .bg 3 . възможността да се предложи на потреби- IAN 346158_2004 теля друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него .   │  15 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 20 по ал . 1 не е обвързано с никакъв друг срок него сума; 2 . намаляване на цената . за предявяване на иск, различен от срока по ал . 1 . ■ 16  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 21: Предаване За Отпадъци

  и/или уреда в предлагащите тази услуга съби- рателни пунктове . Осведомете се от съответните общински или градски власти относно възможностите за преда- ване за отпадъци на излезли от употреба елек- трически инструменти/акумулаторни пакети .   │  17 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 22: Указания Относно Ео Декларацията За Съответствие

  шата поръчка, при всякакви запитвания имайте готовност да съобщите артикулния номер (напр . IAN 346158) на уреда . Артикулният номер е посочен на фабричната табелка или на заглавния лист на това ръководство . ■ 18  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 23 Τηλεφωνική παραγγελία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 GR │ CY   │  19 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 24: Εισαγωγή

  Πλήκτρο κατάστασης συσσωρευτή τισμούς . Φυλάτε τις υποδείξεις ασφαλείας LED ένδειξης συσσωρευτή και τις οδηγίες, ώστε να μπορείτε να ανα­ τρέξετε σε αυτές ανά πάσα στιγμή. ■ 20  │   GR │ CY PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 25: Χρήση Και Χειρισμός Του Επαναφορτιζόμενου Εργαλείου

  και π.χ. από συνεχή ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, σμός και η συντήρηση από το χρή- νερό και υγρασία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης . στη δεν επιτρέπεται να διεξάγονται από παιδιά, χωρίς επίβλεψη . GR │ CY   │  21 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 26: Πριν Από Την Έναρξη Λειτουργίας

  βρίσκεται κάτω των 10°C ή άνω των 40°C . Εάν απαιτείται αποθήκευση ενός συσσωρευτή φόρτιση μόνο των ακόλουθων μπαταριών: λιθίου-ιόντων για μεγάλο χρονικό διάστημα, PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 . πρέπει να ελέγχεται τακτικά η κατάσταση ► Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα συμβατό- φόρτισής...
 • Seite 27: Έλεγχος Κατάστασης Συσσωρευτή

  Για τις συστοιχίες συσσωρευτών της σειράς X 12 κατασκευαστή ή τα εξουσιοδοτημένα σημεία V και X 20 V Team παρέχεται εγγύηση 3 ετών από εξυπηρέτησης πελατών . την ημερομηνία αγοράς . GR │ CY   │  23 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 28 ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης . προϊόντος από τον πελάτη ■ σε περίπτωση μη τήρησης των προδιαγραφών ασφάλειας και συντήρησης, καθώς και σφαλμάτων χειρισμού ■ σε περίπτωση ζημιών λόγω φυσικών φαινομένων ■ 24  │   GR │ CY PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 29: Σέρβις

  Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες απόρριψης των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών εργαλείων/της συ- ΓΕΡΜΑΝΙΑ στοιχίας συσσωρευτών από την αρμόδια υπηρεσία www .kompernass .com της κοινότητας ή της πόλης σας . GR │ CY   │  25 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 30: Υποδείξεις Για Τη Δήλωση Συμμόρφωσης Εκ

  τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2011/65/ΕU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τον περιορισμό της χρή- σης συγκεκριμένων επικίνδυνων υλικών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές . ■ 26  │   GR │ CY PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 31 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 DE │ AT │ CH   │  27 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 32: Einleitung

  Dritte mit aus . 1 Akku-Schnellladegerät Bestimmungsgemäßer Gebrauch 1 Betriebsanleitung Dieses Ladegerät ist ausschließlich zum Aufladen Technische Daten von Akkus der PARKSIDE PAP 20 A1/A2/A3 Serie bestimmt . Akku 2 Ah PAP 20 A1 Dieser Akku ist passend zu: LITHIUM-IONEN Bemessungsspannung 20 V (Gleichstrom) Kapazität...
 • Seite 33: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen . DE │ AT │ CH   │  29 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 34: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Ladevorgang abgeschlossen und der ♦ Dieses Ladegerät kann nur die folgenden Akku-Pack einsatzbereit ist . Batterien laden: PAP 20 A1/PAP 20 A2/ PAP 20 A3 . ♦ Eine aktuelle Liste der Akkukompatibilität finden Sie unter www .Lidl .de/Akku .
 • Seite 35: Akkuzustand Prüfen

  Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind den Hersteller oder bevollmächtigte Kunden- kostenpflichtig . dienststeIlen erfolgen . DE │ AT │ CH   │  31 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 36 Eingabe der Artikelnummer (IAN) durch den Kunden 346158_2004 Ihre Bedienungsanleitung öffnen . ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs- vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse ■ 32  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 37: Service

  Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com DE │ AT │ CH   │  33 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 38: Hinweise Zur Eg- Konformitätserklärung

  . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem schränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten . ■ 34  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 39 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 10 / 2020 Ident.-No.: PAP20A1+PLG20A1-092020-1 IAN 346158_2004...

Diese Anleitung auch für:

Plg 20 a1

Inhaltsverzeichnis