Herunterladen Diese Seite drucken

Likvidace; Upozornění K Prohlášení O Shodě Es - Parkside PAP 20 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Likvidace

Obal chrání přístroj před poškozením
při přepravě . Zvolený obalový materiál
odpovídá hlediskům ochrany životního
prostředí a likvidace a je tudíž recyklovatelný .
Navrácení obalu do oběhu zpracování materiálu
šetří suroviny a snižuje produkci odpadů . Již nepo-
třebný obalový materiál zlikvidujte podle místních
platných předpisů .
Nevyhazujte elektrická nářadí do
domovního odpadu!
V souladu s evropskou směrnicí č . 2012/19/EU
musí být opotřebovaná elektrická nářadí shroma-
žďována odděleně a odevzdána k ekologické
recyklaci .
Akumulátory nevyhazujte do
domovního odpadu!
Vadné nebo staré akumulátory se musí recyklovat
podle směrnice č . 2006/66/EC . Akumulátor a/
nebo přístroj odevzdejte do příslušných sběren .
O možnostech likvidace nefunkčního elektrického
nářadí/akumulátorů se informujte u svého obecního
či městského úřadu .
Balení zlikvidujte ekologicky .
Dbejte na označení na různých
obalových materiálech a v případě
potřeby je roztřiďte odděleně .
Obalové materiály jsou označeny
zkratkami (a) a číslicemi (b) s
následujícím významem:
1–7: Plasty,
20–22: Papír a lepenka,
80–98: Kompozitní materiály
PAP 20 A1 + PLG 20 A1
Informace o možnostech likvidace
vysloužilého výrobku Vám podá
správa Vašeho obecního nebo
městského úřadu .
Upozornění k prohlášení
o shodě ES
Tento přístroj splňuje, co se týče shody, základní
požadavky a ostatní relevantní předpisy evropské
směrnice č . 2014/30/EU o elektromagnetické
kompatibilitě a směrnice č . 2014/35/EU o nízkém
napětí .
Kompletní originální prohlášení o shodě lze obdržet
u dovozce .
Směrnice o omezení používání nebezpečných
látek (RoHS)
(2011 / 65 / EU)*
*Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto pro-
hlášení o shodě nese výrobce . Výše popsán před-
mět prohlášení je v souladu s předpisy směrnice
č . 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady
ze dne 8 . června 2011 o omezení používání
určitých nebezpečných látek v elektrických a elek-
tronických zařízeních .
 23
CZ

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A1

Diese Anleitung auch für:

Plg 20 a1Ian 339097_1910