Herunterladen Diese Seite drucken

Bezpečnosť; Špecifické Bezpečnostné Upozornenia V Súvislosti S Prístrojom - Parkside PET 23 VARIO Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Typ spiniek /
klincov
11,4 mm
12
L
14
18
10 mm
Typ 53
6 mm
12
14
L
16
18
4 mm
19
Typ 55
L
23
Typ 47
ktorý typ spiniek / klincov a aké nastavenie sily
úderu v závislosti od podkladu je optimálne!
Bezpečnosť
L
Špecifické bezpečnostné upozor-
nenia v súvislosti s prístrojom
J
Zabezpečte, aby prístroj používali iba osoby
nad 18 rokov, a to v súlade s návodom na
obsluhu!
J
Prístroj držte mimo dosah detí.
Prístroj uschovajte v suchej,
uzamknutej miestnosti, bez
možnosti prístupu pre deti.
Zabránenie ohrozeniu života v dôsledku
zásahu elektrickým prúdom:
Odporúčané nastavenie sily úderu pre:
Tvrdé drevo
Mäkké drevo (napr.
(napr. dub alebo
smrek alebo borovica)
buk)
5 - 6
1 - 4
6
2 - 5
6 - 7
4 - 6
5 - 6
3 - 5
5 - 6
3 - 5
6 - 7
5
7
5
7
6
7
6
Upínacia doska /
doska MDF
4 - 6
5 - 6
6 - 7
2 - 5
3 - 5
4 - 5
4 - 6
5 - 7
6 - 7
J
Pravidelne kontrolujte stav prístroja,
sieťový kábel a sieťovú zástrčku.
Prístroje s takto poškodenými
dielmi ďalej nepoužívajte. Prístroj nikdy
neotvárajte. Prácami, spojenými s opravou
alebo výmenou, poverte vždy servisné pra-
covisko alebo odborného elektrikára. Poško-
dené prístroje, sieťový kábel alebo sieťová
zástrčka znamenajú ohrozenie života v
dôsledku zásahu elektrickým prúdom.
J
Pred zapojením prístroja do siete sa pre-
svedčte, či sieťový prúd zodpovedá pred-
pisom, t.j. či má hodnotu 230 V ~ 50 Hz a či
je vybavený poistkou max. 16 A! V opačnom
prípade hrozí životné nebezpečenstvo v
dôsledku zásahu elektrickým prúdom!
J
V prípade poruchy, odstraňovania chyby, pri
údržbe a čistení odpojte sieťový prívod
zo siete!
J
Prístroj uvádzajte do prevádzky výlučne
vtedy, ak sieťový prívod
Poškodené káble znamenajú životné nebez-
pečenstvo v dôsledku zásahu elektrickým
prúdom! Opravami sieťového prívodu
poverte výlučne odborníka alebo príslušné
Úvod / Bezpečnosť
Preglejka
(napr. latová
preglejka)
5 - 6
6
6 - 7
2 - 5
3 - 5
4 - 5
4 - 6
5 - 7
6 - 7
O
nie je poškodený!
O
O
SK
27

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading