Herunterladen Diese Seite drucken

Obsługa; Ładowanie Magazynka - Parkside PET 23 VARIO Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Bezpieczeństwo / Obsługa
kabel sieciowy lub wtyk sieciowy oznaczają
zagrożenie życia wskutek porażenia prądem
elektrycznym!
J
Przed podłączeniem urządzenia do prądu sieci
należy upewnić się, że prąd sieciowy przepi-
sowo pochodzi z sieci 230 V ~ 50 Hz, która jest
wyposażona w bezpiecznik maksimum 16 A!
W przeciwnym razie istnieje zagrożenie życia
wskutek porażenia prądem elektrycznym!
J
W przypadku zakłócenia, usuwania usterek,
konserwacji i czyszczenia urządzenia należy
odłączyć przewód przyłączeniowy sieci
prądu sieci!
J
Proszę uruchamiać urządzenie wyłącznie z
nieuszkodzonym przewodem sieciowym
Uszkodzone kable sieciowe oznaczają za-
grożenie życia wskutek porażenia prądem
elektrycznym!
Wykonanie robót związanych z naprawą
przewodu przyłączeniowego sieci
zlecić fachowcowi lub kompetentnemu
punktowi serwisowemu.
J
Przewód przyłączeniowy sieci
zawsze prowadzić od uchwytu
J
Nie należy stosować urządzenia do mocowania
przewodów elektrycznych.
Uwaga! Należy unikać
niebezpieczeństwa obrażeń ciała!
J
Należy zadbać o to, żeby w żadnym wypadku
ludzie lub zwierzęta nie zostały trafione
zszywkami lub gwoździami!
J
Chronić oczy! Należy nosić okulary
ochronne. Dotyczy to również osoby,
która w czasie pracy urządzenia wykonuje
roboty związane z podpieraniem i przytrzy-
mywaniem.
J
Przed każdym uruchomieniem należy upewnić
się, że urządzenie znajduje się w nienagan-
nym stanie!
J
Magazynek
należy ładować tylko przy
T
wyłączonym urządzeniu!
Włącznik / wyłącznik
położeniu „0"!
14
PL
od
O
O
należy
O
należy
O
do tyłu!
Q
należy ustawić w
I
Sposób prawidłowego
postępowania:
J
Przy wszelkich robotach należy zwracać uwa-
gę na to, żeby materiały i przedmioty obra-
biane znajdowały się w pozycji zabezpie-
czonej. Należy ewentualnie polecić drugiej
osobie wykonanie robót związanych z pod-
pieraniem i przytrzymywaniem!
J
Chronić urządzenie przed wilgocią!
J
Nie obrabiać żadnych zwilżonych materia-
łów!
J
W przypadku dłuższego nieużywania urzą-
dzenia lub przy dłuższych przerwach w pracy
!
należy odłączyć przewód przyłączeniowy
sieci
od prądu sieci!
O
Obsługa
L
Ładowanie magazynka
L
Należy stosować wyłącznie zszywki z drutu cien-
kiego (typ 53), zszywki o wąskim grzbiecie (typ 55)
albo gwoździe (typ 47)!
j
Nacisnąć suwak magazynka
magazynka
T
j
Wyciągnąć suwak magazynka
z magazynka
j
Wyjąć ewentualnie niepotrzebne zszywki
lub gwoździe z magazynka
j
Wsunąć wymagane zszywki lub gwoździe do
magazynka
T
j
Informacje dotyczące prawidłowego zakła-
dania zszywek lub gwoździ są podane w opi-
sie naniesionym na suwaku magazynka
j
Wsunąć suwak magazynka
magazynka
T
j
Na zakończenie nacisnąć suwak magazynka
w dół i pozwolić, żeby on wyraźnie wzębił
się zapadkowo.
w kierunku
U
i przesunąć go do góry.
całkowicie
U
.
T
.
T
.
do oporu do
U
.
.
U
U

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading