Herunterladen Diese Seite drucken

Obsluha; Osazení Zásobníku; Nastavení Rázové Síly; Zapínání A Vypínání - Parkside PET 23 VARIO Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Bezpečnost / Obsluha
Pozor! Zabraňte nebezpečí
poranění!
J
Postarejte se o to, aby v žádném případě
lidé nebo zvířata nebyly trefeny sponami
nebo hřebíky!
J
Chraňte své oči! Noste ochranné
brýle. To platí rovněž pro osoby,
které při provozu zařizují opěrné a uchyco-
vací práce.
J
Před uvedením do provozu se ujistěte, že se
přístroj nachází v bezvadném stavu!
J
Zásobník
osaďte jen při vypnutém přístroji!
I
Nastavte spínač Zap / Vyp
Tak se budete bezpečně chovat!
J
Při veškerých pracích dbejte na to, aby se
materiály a obrobky nacházely v bezpečné
poloze! Poučte případně druhou osobu k
zařizování opěrných a uchycovacích prací!
J
Přístroj chraňte před vlhkostí!
J
Nezpracujte navlhčené materiály!
J
Při nepoužívání a delších pracovních pře-
stávkách odpojte síťový připojovací kabel
od sítě!

Obsluha

L
Osazení zásobníku
L
Použijte výhradně spony z jemného drátu (typ 53),
spony s úzkými rameny (typ 55) nebo hřebíky
(typ 47)!
j
Šoupátko zásobníku
zásobníku
a veďte jej nahoru.
T
j
Šoupátko zásobníku
vytáhněte.
j
Odejměte případně nepotřebné spony nebo
hřebíky ze zásobníku
j
Zasuňte potřebné spony nebo hřebíky do
zásobníku
.
T
j
Informace pro správné vložení spon nebo
hřebíků je uvedena na popisu na šoupátku
22
CZ
do polohy „0"!
T
O
přitlačte směrem k
U
úplně ze zásobníku
U
.
T
zásobníku
U
j
Šoupátko zásobníku
do zásobníku
j
Pak přitlačte šoupátko zásobníku
nechejte jej zřetelně zapadnout.
Nastavení rázové síly
L
Tip!
j
Zvolte nejmenší rázovou sílu, jakou potře-
bujete k sešívání.
j
Rázovou sílu můžete plynule nastavit
regulátorem rázové síly
rázová síla) do „7" (maximální rázová síla).
Zapínání a vypínání
L
m Pozor!
J
Jen vypojený přístroj připojte k napájecímu
proudu! Nastavte spínač Zap / Vyp
do polohy „0".
Zapínání
j
Nastavte spínač Zap / Vyp
(viz obr. A).
Vypínání
j
Nastavte spínač Zap / Vyp
m Počet rázů:
Elektrická sponkovačka PET 23 VARIO je zkonstru-
ována na 30 rázů za minutu.
m Krátkodobý provoz:
Elektrickou sponkovačku PET 23 VARIO můžete
používat nepřetržitě 15 minut při maximálním
počtu rázů. Potom nechte přístroj dostatečně
T
vychladnout.
Sešívání
L
j
Přístroj zapněte.
j
Tlačte nos tackeru
.
zasuňte až na doraz
U
.
T
U
od „1" (nejmenší
Y
I
do polohy „I"
I
do polohy „0".
I
na místo, které chcete
R
dolů a

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading