Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFS 710 B1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Säbelsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SABRE SAW PFS 710 B1
SABRE SAW
operation and safety Notes
Translation of original operation manual
SABELSÅG
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
SCIE SABRE
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
Traduction du mode d'emploi d'origine
SÄBELSÄGE
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IaN 106629
PUUKKOSAHA
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
BAJONETSAV
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
ALLESZAAG
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PFS 710 B1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 710 B1

 • Seite 1 SABRE SAW PFS 710 B1 SABRE SAW PUUKKOSAHA operation and safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös SABELSÅG BAJONETSAV Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Features and equipment ........................Page 6 Included items .............................Page 6 Technical information ..........................Page 6 General power tool safety warnings 1. Work area safety..........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Proper Use

  Introduction Sabre saw PFS 710 B1 Included items Q 1 Sabre saw PFS 710 B1 Introduction Q 1 Saw blade for wood HCS 152 mm 1 Bi-metal saw blade 156 mm We congratulate you on the purchase of your new 1 Operating instructions device.
 • Seite 7: General Power Tool Safety Warnings

  Introduction / General power tool safety warnings radiators, ranges and refrigerators. lar period of working, you should also take into account the intervening periods of time when the device is There is an increased risk of electric shock if switched off or is running but is not actually in use. your body is earthed or grounded.
 • Seite 8: Power Tool Use And Care

  General power tool safety warnings e) Do not overreach. Keep proper foot- Properly maintained cutting tools with sharp ing and balance at all times. This enables cutting edges are less likely to bind and are better control of the power tool in unexpected easier to control.
 • Seite 9: Original Accessories / Attachments

  General power tool safety warnings / Before use Blade (wood) For this reason, always make sure that nobody is placed in any danger and that there are no Dimensions: 152 x 1.25 mm, 6 TPI inflammable materials near the working area. Most suitable for: Sawing construction timber, NoxIoUS FUMES! Working chipboard, processed wood boards, plywood.
 • Seite 10: Setting The Blade Speed

  Before use / Preparing for use Advice about ways of Q A djust the shoe to suit the cutting depth. working when sawing T o do this release the shoe adjustment lever and place the shoe in appropriate position. L ock the shoe in this position by pulling the B efore sawing, check the workpiece for foreign shoe adjustment lever tight.
 • Seite 11: Maintenance And Cleaning

  Preparing for use / Maintenance and cleaning / Service centre / Warranty pliance has been manufactured with care 3. Bring the sabre saw vertical and continue saw- and meticulously examined before deliv- ing along the cutting line. ery. Please retain your receipt as proof Note: The saw blade used for this should not be of purchase.
 • Seite 12: Disposal

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Sabre saw PFS 710 B1 Date of manufacture (DoM): 10–2014 Serial number: IAN 106629 Bochum, 31.10.2014 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifica- tions in the course of further development.
 • Seite 13 Sisällysluettelo yleistä Ohjeidenmukainen käyttö ........................Sivu 14 Varustus ..............................Sivu 14 Toimitukseen kuuluu ..........................Sivu 14 Tekniset tiedot ............................Sivu 14 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus........................Sivu 15 2. Sähköturvallisuus ..........................Sivu 15 3. Henkilöiden turvallisuus ........................Sivu 15 4.
 • Seite 14: Ohjeidenmukainen Käyttö

  Yleistä Puukkosaha PFS 710 B1 Toimitukseen kuuluu Q 1 puukkosaha PFS 710 B1 yleistä Q 1 sahanterä puun sahaukseen HCS 152 mm 1 sahanterä bimetalli 156 mm Onnittelemme sinua hyvästä valinnastasi! Valitsit erit- 1 käyttöohje täin korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä...
 • Seite 15: Sähkötyökaluja Koskevat Yleiset Turvaohjeet

  Yleistä / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet Huomio: Liikekuormituksen arvioimiseksi tietyn yhdessä suojamaadoitettujen laitteiden kanssa. Alkuperäinen pistoke ja sopivat pis- työajan kestäessä on huomioitava myös ajat, jolloin laite on sammutettuna, tai ajat, jolloin laite on käyn- torasia vähentävät sähköiskuvaaraa. b) Vältä kosketusta maadoitettuihin pin- nissä, mutta ei työkäytössä.
 • Seite 16: Sähkötyökalujen Huolellinen Käsittely Ja Käyttö

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet e) Hoida laitetta huolellisesti. Tarkasta, jos sormesi on laitetta kantaessasi virtakytki- toimivatko sen liikkuvat osat moit- mellä tai laite on kytketty päälle. d) Poista kaikki työkalut ja ruuviavaimet teettomasti ja että ne eivät jumitu; paikalta ennen kuin kytket laitteen. tarkasta, onko joku osa katkennut tai murtunut tai vahingoittunut niin, että...
 • Seite 17: Alkuperäiset Varusteet / -Lisälaitteet

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet / Ennen käyttöönottoa Sahanteriä koskevia tietoja Q pale pysyy näin tukevammin paikoillaan kuin käsin kiinnitetty. Ä lä missään tapauksessa tue käsiäsi laitteen Voit käyttää laitteessa muuta mitä hyvänsä sahanterää. viereiseen tai edessä olevaan tai käsiteltävään Edellytyksenä on, että se on varustettu sopivalla "...
 • Seite 18: Jalkalevyn Säätö

  Ennen käyttöönottoa / Käyttöönotto Jalkalevyn säätö Q Jalkalevyn on aina oltava työkappaleella, kun laite on käytössä. loUKKAANTUMISVAARA! Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkiin lait- Sahausta koskevia työohjeita Q teella suoritettaviin töihin ryhtymistä. S äädä jalkalevy leikkaussyvyyden mukaan. A vaa tätä varten lukitusvipu ja aseta jalka- T arkista etukäteen, ettei työstettävässä...
 • Seite 19: Huolto Ja Puhdistus

  Käyttöönotto / Huolto ja puhdistus / Huolto / Takuu / Hävittäminen tettu tarkasti ennen toimitusta. Säilytä os- 3. Aseta puukkosaha pystysuoraan ja jatka saha- tokuitti todisteeksi takuun voimassaolosta. usta leikkuulinjaa pitkin. ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä Huomautus: Käytettävän sahanterän maksimi huoltopisteeseesi. Vain näin voidaan taata tuotteesi maksuton lähettäminen huoltoon.
 • Seite 20: Käännös Alkuperäisestä Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta / Valmistajan

  Sovelletut harmonisoidut normit EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Tyyppi / laitekuvaus: Puukkosaha PFS 710 B1 Date of manufacture (DoM): 10–2014 Sarjanumero: IAN 106629 Bochum, 31.10.2014 Semi Uguzlu - Laatumanageri - Pidätämme oikeuden muutoksiin. 20 FI...
 • Seite 21 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ...........................Sidan 22 De olika delarna ..........................Sidan 22 Leveransens omfattning ........................Sidan 22 Tekniska data .............................Sidan 22 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ......................Sidan 23 2. Elsäkerhet ............................Sidan 23 3. Personsäkerhet ..........................Sidan 23 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..............Sidan 24 5.
 • Seite 22: Avsedd Användning

  Inledning Sabelsåg PFS 710 B1 leveransens omfattning Q 1 sabelsåg PFS 710 B1 Inledning Q 1 sågblad trä HCS 152 mm 1 sågblad bi-metall 156 mm Vi gratulerar till köpet av den nya apparaten. Du har 1 bruksanvisning köpt en högklassig produkt. Bruksanvisningen hör till produkten.
 • Seite 23: Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elverktyg

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg kylskåp. Ökad risk för elstötar föreligger om under vilket verktyget är avstängt eller startats utan att verkligen användas. Detta kan reducera svängnings- din kropp är jordad. c) Använd aldrig verktyget i regn eller belastningen väsentligt under den totala arbetstiden. väta.
 • Seite 24: Omsorgsfull Hantering Och Användning Av Elverktyg

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg d) Ta bort inställningsverktyg eller skruv- påverkar verktygets funktion negativt nycklar innan du startar verktyget. Ett på något sätt. Reparera skadade de- lar innan verktyget används. Många verktyg eller en nyckel som befinner sig vid en roterande maskindel kan medföra allvarliga olyckor har förorsakats av dåligt omhänder- skador.
 • Seite 25: Originaltillbehör / Extra Tillbehör

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg / Före användning obs: TPI = teeth per inch = antal tänder per 2,54 cm D ra ut nätkontakten ur vägguttaget om fara Sågblad för trä föreligger. L åt alltid nätkabeln löpa bakom verktyget. Mått: 152 x 1,25 mm, 6 TPI B RANDRISK PGA GNISToR! Gnistor upp- Lämpliga för sågning i konstruktionsträ, spånplatta, står när man sågar i metall.
 • Seite 26: Slagtal

  Före användning / Idrifttagning / Underhåll och rengöring Slagtal Q S täng av produkten om sågbladet fastnat. Bila upp den redan sågade spalten med lämpligt verktyg och dra ut svärdsågen. A npassa sågbladet och slagtalet till materialet som skall bearbetas. D et finns perfekt avsedda sågblad i olika längder Med inställningshjulet kan du programmera in...
 • Seite 27: Service

  Underhåll och rengöring / Service / Garanti / Avfallshantering överhettning om ventilationsöppningarna är Garantitiden förlängs inte för att man utnyttjar ga- blockerade. rantiförmånerna. Det gäller även för utbytta eller R engör produkten direkt efter avslutat arbete. reparerade delar. Eventuella skador och brister som F ukt eller vätska får inte tränga in i verktygets upptäcks redan vid köpet måste anmälas omedel- inre delar.
 • Seite 28: Översättning Av Tillverkarens Original-Eg Försäkran Om Överensstämmelse

  EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Typ / Beteckning: Sabelsåg PFS 710 B1 Date of manufacture (DoM): 10–2014 Serienummer: IAN 106629 Bochum, 31.10.2014 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Rätt till tekniska ändringar för fortsatt produktutveck- ling förbehålles.
 • Seite 29 Indholdsfortegnelse Indledning Formålsbestemt anvendelse ........................Side 30 Udstyr ..............................Side 30 Samlet levering .............................Side 30 Tekniske specifikationer ........................Side 30 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ......................Side 31 2. Elektrisk sikkerhed ..........................Side 31 3. Personlig sikkerhed ..........................Side 31 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ..........Side 32 5.
 • Seite 30: Formålsbestemt Anvendelse

  Indledning Bajonetsav PFS 710 B1 Samlet levering Q 1 bajonetsav PFS 710 B1 Indledning Q 1 træsavklinge HCS 152 mm 1 savklinge BI-metal 156 mm Vi ønsker dig tillykke med købet af dit nye produkt. 1 betjeningsvejledning Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet.
 • Seite 31: Generelle Sikkerhedsinstrukser For Elektrisk Værktøj

  Indledning / Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj obs: For at opnå en nøjagtig vurdering af sving- terstik sammen med apparatet der har sikkerhedsjording. Uændrede stik og pas- ningsbelastningen i et bestemt arbejdstidsrum er man også nødt til at medregne de tidspunkter, hvor sende stikdåser nedsætter risikoen for elektrisk apparatet er slukket, eller ganske vist er tændt, men stød.
 • Seite 32: Omhu I Omgangen Med Og Anvendelsen Af Elektriske Redskaber

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj ger af maskinen, tilbehørsdele bliver alt efter det elektriske redskabs art og anven- udskiftet, eller maskinen lægges væk. delse, nedsætter risikoen for tilskadekomst. c) Undgå utilsigtet igangsætning. Der Disse sikkerhedstiltag forhindrer utilsigtet skal drages omsorg for at det elektri- igangsætning af apparatet.
 • Seite 33: Specifikke Sikkerhedshenvisninger For Tandemsaver

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj / Inden ibrugtagen S pecifikke sikkerhedshenvis- Q A pparatet slukkes og køres ud altid, inden det ninger for tandemsaver lægges til side. B rug udelukkende skarpe og upåklagelige For at undgå risiko for kvæstelser og savklinger.
 • Seite 34: Apparatets Håndtag Drejes

  Inden ibrugtagen / Ibrugtagen Momentdrift slås til: B orepatronen slippes, det skal vende tilbage i dens udgangsposition. Nu er savklingen låst. T ryk TÆND- / SLUK-knappen Momentdrift slås fra: Apparatets håndtag drejes Q S lip TÆND- / SLUK-knappen RISIKo FoR TIlSKADE- Vedvarende drift slås til: KoMST! Træk strømstikket ud af stikkontakten inden T ryk TÆND- / SLUK-knappen...
 • Seite 35: Vedligeholdelse Og Rensning

  Ibrugtagen / Vedligeholdelse og rensning / Service / Garanti Service Q Gå frem på følgende måde: 1. Læg savklingen direkte mod væggen. Deres apparater må 2. Ved hjælp af sidelæns pres bøjes tandesaven, udelukkende repareres af kvalificeret så fodpladen ligger mod væggen. fagpersonale og udelukkende med 3.
 • Seite 36: Bortskaffelse

  EN 55014-1:2006+A1+A2 kan De få at vide hos de lokale myndigheder. EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Type / Apparatbetegnelse: Bajonetsav PFS 710 B1 Date of manufacture (DoM): 10–2014 Seriennummer: IAN 106629 Bochum, 31.10.2014 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Tekniske ændringer af hensyn til den videre udvikling forbeholdes.
 • Seite 37 Table des matières Introduction Utilisation conforme ..........................Page 38 Équipement ............................Page 38 Fourniture .............................Page 38 Caractéristiques...........................Page 38 Avertissements de sécurité généraux pour l’outil 1. Sécurité de la zone de travail ......................Page 39 2. Sécurité électrique ..........................Page 39 3. Sécurité des personnes ........................Page 39 4.
 • Seite 38: Utilisation Conforme

  Fourniture Félicitations pour l‘acquisition de votre nouvel ap- pareil ! Vous avez opté pour un produit de grande 1 Scie sabre PFS 710 B1 qualité. Le mode d‘emploi fait partie intégrante de 1 Lame bois HCS 152 mm ce produit. Il contient des indications importantes 1 Lame bi-métal 156 mm...
 • Seite 39: Avertissements De Sécurité Généraux Pour L'outil

  Introduction / Avertissements de sécurité généraux pour l’outil 2. Sécurité électrique céder les valeurs indiquées dans ces instructions. La charge due aux vibrations pourrait être sous-esti- a) Il faut que les fiches de l’outil électrique mée si l‘outil électrique est utilisé régulièrement de soient adaptées au socle.
 • Seite 40: Utilisation Et Entretien De L'outil

  Avertissements de sécurité généraux pour l’outil b) Ne pas utiliser l’outil si l’interrupteur d’un outil peut entraîner des blessures graves ne permet pas de passer de l’état de des personnes. b) Utiliser un équipement de sécurité. marche à arrêt et vice versa. Tout outil Toujours porter une protection pour les qui ne peut pas être commandé...
 • Seite 41: Instructions De Sécurité Spécifiques Pour Les Scies Sabres

  Avertissements de sécurité généraux pour l’outil I nstructions de sécurité spéci- Porter des lunettes protectrices et un masque fiques pour les scies sabres antipoussières ! N e pas usiner des matériaux à base d’amiante. Prévention des risques de blessures, L’amiante est considérée cancérigène. d’incendies et de menaces pour la santé...
 • Seite 42: Avant La Mise En Service

  Avertissements de sécurité généraux … / Avant la mise en service / Mise en service Idéale pour : scier du bois de construction, panneaux D éplacez la plaque de base en fonction agglomérés, contreplaqué, aussi pour les coupes de la profondeur. plongeantes.
 • Seite 43: Guidage Sûr De La Scie Sabre

  Mise en service / Entretien et nettoyage / Service Guidage sûr de la scie sabre Procéder comme suit : 1. Positionner la scie sabre avec l’arête inférieure La semelle est orientable pour adapter l’outil à de la semelle sur la pièce à usiner. la pièce usinée et assurer un appui sûr.
 • Seite 44: Garantie

  Service / Garantie / Mise au rebut Indication : Vous pouvez commander les pièces venant après la période sous garantie ne seront détachées non mentionnées (comme par ex. balais pas prises en charge. de charbon, interrupteur) auprès de notre centre d‘appels.
 • Seite 45: Traduction De L'original De La Déclaration De Conformité / Fabricant

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Type / Désignation de l’appareil : Scie sabre PFS 710 B1 Date of manufacture (DoM) : 10–2014 Numéro de série : IAN 106629 Bochum, 31.10.2014 Semi Uguzlu - Responsable qualité - Tous droits de modifications techniques à...
 • Seite 47 Inhoudsopgave Inleiding Doelmatig gebruik........................... Pagina 48 Uitvoering ............................Pagina 48 Leveringsomvang ..........................Pagina 48 Technische gegevens ........................Pagina 48 Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 1. Veiligheid op de werkplek ......................Pagina 49 2. Elektrische veiligheid ........................Pagina 49 3. Veiligheid van personen ......................Pagina 49 4.
 • Seite 48: Doelmatig Gebruik

  Inleiding Alleszaag PFS 710 B1 leveringsomvang 1 Alleszaag PFS 710 B1 Inleiding 1 Zaagblad hout HCS 152 mm 1 Zaagblad bimetaal 156 mm Gefeliciteerd met de koop van uw nieuwe apparaat. 1 Gebruiksaanwijzing U heeft voor een hoogwaardig product gekozen.
 • Seite 49: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrische Gereedschappen

  Inleiding / Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 2. Elektrische veiligheid gereedschap regelmatig op een dergelijke wijze wordt gebruikt. a) De netsteker van het apparaat moet in opmerking: voor een nauwkeurige inschatting de contactdoos passen. De steker mag op geen enkele wijze worden veran- van de trillingsdruk tijdens een bepaalde werkperi- derd.
 • Seite 50: Zorgvuldige Omgang Met En Gebruik Van Elektrische Apparaten

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 4. Zorgvuldige omgang met van onachtzaamheid tijdens het gebruik van en gebruik van elektrische het apparaat kan tot ernstig letsel leiden. apparaten b) Draag naast de persoonlijke veilig- heidsuitrusting altijd een veiligheidsbril. a) Belast het apparaat nooit te zwaar. Het dragen van een persoonlijke veiligheids- Gebruik voor uw werkzaamheden uitrusting zoals stofmasker, slipvaste veilig-...
 • Seite 51: Service

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen voorgeschreven is. Houd daarbij re- B RANDGEVAAR DooR WEGSPRINGEN- kening met de werkomstandigheden DE VoNKEN! Wanneer u metaal zaagt, ont- en de uit te voeren werkzaamheden. staat een vonkenregen. Het gebruik van elektrische gereedschappen Let daarom altijd op dat géén personen in gevaar voor andere dan de bestemde toepassingen worden gebracht en geen brandbare materialen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Seite 52: Vóór De Ingebruikname

  Algemene veiligheidsinstructies … / Vóór de ingebruikname / Ingebruikname Voetplaat bijstellen universele schacht. Voor iedere toepassing van uw alleszaag zijn geoptimaliseerde zaagbladen in ver- GEVAAR VooR schillende lengtes in de handel verkrijgbaar. opmerking: TPI = teeth per inch = het aantaal lETSEl! Trek vóór alle werkzaamheden aan het tanden per 2,54 cm apparaat altijd eerst de netsteker uit de contactdoos.
 • Seite 53: Alleszaag Veilig Gebruiken

  Ingebruikname / Onderhoud en reiniging / Service Alleszaag veilig gebruiken Ga als volgt te werk: 1. plaats de alleszaag met de onderzijde van de U kunt de voetplaat draaien om hem aan het voetplaat op het werkstuk. Schakel het ap- werkstuk aan te passen en een veilige steun te heb- paraat in.
 • Seite 54: Garantie

  Service / Garantie / Afvoer opmerking: Niet vermelde reserveonderdelen Service België (zoals koolborstels, schakelaars) kunt u via ons Tel.: 070 270 171 Callcenter bestellen. (0,15 EUR/Min.) e-mail: kompernass@lidl.be Garantie IAN 106629 U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Het apparaat Afvoer is met de grootst mogelijke zorg vervaar- digd en voorafgaand aan de levering...
 • Seite 55: Vertaling Van De Originele Eg-Conformiteitsverklaring / Fabrikant

  EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Type / Benaming: Alleszaag PFS 710 B1 Date of manufacture (DoM): 10–2014 Serienummer: IAN 106629 Bochum, 31.10.2014 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen binnen het kader van de verderontwikkeling zijn voorbehouden.
 • Seite 57 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 58 Ausstattung ............................Seite 58 Lieferumfang ............................Seite 58 Technische Daten ..........................Seite 58 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 59 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 59 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 59 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 60 5.
 • Seite 58: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Einleitung Säbelsäge PFS 710 B1 lieferumfang 1 Säbelsäge PFS 710 B1 Einleitung 1 Sägeblatt Holz HCS 152 mm 1 Sägeblatt Bi-Metall 156 mm Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Bedienungsanleitung Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.
 • Seite 59: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 2. Elektrische Sicherheit Hinweis: Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung während eines bestimmten a) Der Anschlussstecker des Elektrowerk- Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten berück- zeuges muss in die Steckdose passen. sichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet Der Stecker darf in keiner Weise verän- ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz dert werden.
 • Seite 60: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 4. Verwendung und Behandlung werkzeug, wenn Sie müde sind oder des Elektrowerkzeugs unter dem Einfluss von Drogen, Alko- hol oder Medikamenten stehen. Ein a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Ver- Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch wenden Sie für Ihre Arbeit das dafür des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften bestimmte Elektrowerkzeug.
 • Seite 61: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 5. Service Tragen Sie Schutzbrille und Staubschutzmaske! A sbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet a) lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von werden. Asbest gilt als krebserregend. qualifiziertem Fachpersonal und nur B eachten Sie beim Sägen von Baustoffen die mit original-Ersatzteilen reparieren.
 • Seite 62: Vor Der Inbetriebnahme

  Allgemeine Sicherheitshinweise für … / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme Bi-Metallsägeblatt V erriegeln Sie diese Position indem Sie den Maße: 156 mm, 18 TPI Feststellhebel festziehen. Beste Eignung: zum Sägen von Blechen, Profilen und Rohren – flexibel und bruchresistent. Hubzahlvorwahl Vor der Inbetriebnahme S ägeblatt montieren / wechseln Ziehen Sie vor allen Arbeiten...
 • Seite 63: Arbeitshinweise Zum Sägen

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service Arbeitshinweise zum Sägen 2. Kippen Sie die Säbelsäge nach vorn und tau- chen mit dem Sägeblatt in das Werkstück ein. P rüfen Sie das zu bearbeitende Material auf 3. Stellen Sie die Säbelsäge senkrecht und sägen Fremdkörper wie Nägel, Schrauben etc.
 • Seite 64: Garantie

  Service / Garantie / Entsorgung Hinweis: Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z.B. Service Österreich Kohlebürsten, Schalter) können Sie über unsere Tel.: 0820 201 222 Callcenter bestellen. (0,15 EUR/Min.) E-mail: kompernass@lidl.at Garantie IAN 106629 Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum.
 • Seite 65: Original-Eg-Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Säbelsäge PFS 710 B1 Herstellungsjahr: 10–2014 Seriennummer: IAN 106629 Bochum, 31.10.2014 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 66 KOMPERNASS HANDELS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · tietojen tila · Informationsstatus tilstand af information · Version des informations · stand van de informatie · stand der Informationen: 10 / 2014 Ident.-No.: PFs710B1102014-FI / se / DK / Be / NL IaN 106629...

Diese Anleitung auch für:

Ian 106629