Parkside PEC 200 SE Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Elektroschaber
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Kompernaß GmbH
Burgstraße 21
44867 Bochum (Germany)
Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus
Tilstand af information · Opplysningenes gyldighet
Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen:
04 / 2008 · Ident.-No.: PEC200SE042008-3
ELECTRIC SCRAPER
PEC 200 SE
SÄHKÖKAAVIN
ELECTRIC SCRAPER
Operation and Safety Notes
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
ELSKRAPA
ELEKTRISK SKRABER
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
ELEKTRISK SKRAPE
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΞΕΣΤΡΟ
Betjenings- og sikkerhetshenvisninger
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
ELEKTROSCHABER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of
the device.
Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin.
Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med
apparatens / maskinens funktioner.
Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.
Slå opp siden med illustrasjoner før bruksanvisningen leses. Bli først kjent med alle apparatets funksjoner.
Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες
της συσκευής.
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit
allen Funktionen des Gerätes vertraut.
GB / IE / CY
Operation and Safety Notes
FI
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
SE
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
DK
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
NO
Betjenings- og sikkerhetshenvisninger
GR / CY
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
DE / AT
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Page
5
Sivu
13
Sidan
21
Side
29
Side
37
Σελίδα 45
Seite
53

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PEC 200 SE

 • Seite 1 Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. PEC 200 SE SÄHKÖKAAVIN ELECTRIC SCRAPER GB / IE / CY...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Table of Content Introduction Intended Utilisation ....................Page 6 Fittings ........................Page 6 Items supplied ......................Page 7 Technical Data ......................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ....................Page 7 2. Electrical safety ....................Page 7 3.
 • Seite 4: Introduction

  Dispose packaging and appliance in Volt (AC) an environmentally-friendly way! Watts (Effective power) Electric scraper PEC 200 SE modification to, the appliance is deemed to be improper usage and may result in serious physical injury. The manufacturer declines to accept respon-...
 • Seite 5: Items Supplied

  1 Electric Scraper PEC 200 SE device is switched off or is running but is not actually 1 Knife / Scraper attachment (offset) in use.
 • Seite 6: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools plugs and matching sockets reduce the risk of trical power tool used and work undertaken, electric shock. reduces the risk of injury. b) avoid touching earthed surfaces such c) avoid unintentional operation of the as pipes, radiators, ovens and refrig- device.
 • Seite 7: Safety Advice For Electric Scraper / Carver

  General safety advice for electrical power tools when the device is put away. This pre- Wear protective glasses! Pieces caution is intended to prevent you from uninten- of material may split off the work- tionally starting the device. piece and become projectiles. This d) When not in use always ensure that could cause injury.
 • Seite 8: Before Taking Tool Into Use

  Before taking tool into use / Commissioning Before taking tool into use Working Notices attachment tools Always work away from the body. Hold the appliance with both hands. The choice of the correct attachment tool is depend- Introduce the attachment tool to the material ant on the job to be done.
 • Seite 9: Resharpening The Attachment Tools

  On a belt sander (e.g. Parkside PEBS 900 recycling. see Fig. G): Contact your local refuse disposal authority for Appropriately fasten the belt sander into / onto a suitable stationary facility.
 • Seite 10: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EU Low Voltage Directive (2006 / 95 / EC) Electromagnetic Compatibility (2004 / 108 / EC) Type / Device description: Parkside Electric scraper PEC 200 SE Bochum, 30.04.2008 Hans Kompernaß - Managing Director - We reserve the right to make technical modifications in the course of product development.
 • Seite 11 Sisällysluettelo aluksi Määräystenmukainen käyttö ................... Sivu 14 Varusteet ........................Sivu 14 Toimituslaajuus ......................Sivu 14 Tekniset tiedot ......................Sivu 15 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus ................... Sivu 15 2. Sähköturvallisuus ....................Sivu 15 3. Henkilöiden turvallisuus ..................Sivu 16 4.
 • Seite 12: Määräystenmukainen Käyttö

  Toimituslaajuus ja rappauksen tapaisten pinnoitusten poistamiseen ja kaapimiseen pienemmiltä aloilta. Lisäksi se on tarkoitettu liima-, maali- ja täytemassajäämien pois- 1 Sähkökaavin PEC 200 SE tamiseen, epätasaisuuksien tasoittamiseen sekä 1 Terä- / kaavinpää (taivutettu) pehmeiden puulajien veistämiseen. Laitteen muu 1 Terä- / kaavinpää (suora) käyttö...
 • Seite 13: Tekniset Tiedot

  Aluksi / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet Sähkötyökaluja koskevat 1 Käyttöohje yleiset turvaohjeet 1 Vihkonen „Takuu ja huolto“ Lue kaikki turva- ja muut VarOLTUS! Tekniset tiedot ohjeet! Turva- ja muiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa Nimellisjännite: 230 V ~ 50 Hz sähköiskun, tulipalon ja / tai vakavia loukkaantumisia. Nimellisottoteho: 200 W Nimellisiskuluku:...
 • Seite 14: Henkilöiden Turvallisuus

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet Älä pidä laitetta sateessa tai d) Poista kaikki työkalut ja ruuviavaimet muussa kosteudessa. Veden pää- paikalta ennen kuin kytket laitteen. sy laitteeseen lisää sähköisku vaaraa. Pyörivässä laiteosassa oleva työkalu tai avain Älä kanna laitetta riiputta- voi johtaa tapaturmaan. malla sitä...
 • Seite 15: Sähkökaapimen Turvaohjeet

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet / Ennen käyttöönottoa e) Hoida laitetta huolellisesti. Tarkasta, Älä missään tapauksessa nojaa käsiä toimivatko sen liikkuvat osat moit- laitteen tai työstettävien pintojen vie- teettomasti ja että ne eivät jumitu; reen tai eteen, koska työkalun luistaessa on tarkasta, onko joku osa katkennut olemassa loukkaantumisvaara.
 • Seite 16: Työkalun Vaihtaminen

  Ennen käyttöönottoa / Käyttöönotto Työkalun vaihtaminen Virran kytkeminen / katkaiseminen Käytä työkalun asennuksen aikana ja Ohje: Laitteen työskentelyliike alkaa vasta laitteen sitä seuraavan tarkastuksen yhteydessä tarkoitukseen sopivia suojakäsineitä. koskettaessa materiaalia. Ohje: Lisätyökalun kaaren / työskentelyreunan Virran kytkeminen: tulee osoittaa alaspäin. Työnnä...
 • Seite 17: Huolto Ja Puhdistus

  Sähkömagneettinen yhteensopivuus (2004 / 108 / EG) Älä hävitä sähkötyökaluja talousjätteiden mukana! Tyyppi / laitteen nimi: Parkside Sähkökaavin PEC 200 SE Käytetyt sähkötyökalut on Eurooppalaisen direktii- vin 2002 / 96 / EY mukaisesti kerättävä erikseen ja toimitettava ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön. Bochum, 30.04.2008 Kysy lisätietoja kunnan / kaupunginvirastolta.
 • Seite 19 Innehållsförteckning Inledning Föreskriven användning ..................Sidan 22 Utrustning ......................... Sidan 22 Leveransens omfattning ................... Sidan 22 Tekniska specifikationer ................... Sidan 23 allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ................. Sidan 23 2. Elsäkerhet ......................Sidan 23 3. Personsäkerhet ....................Sidan 24 4.
 • Seite 20: Inledning

  Den kan också användas för att ta bort rester av lim, färg och spackel, jämna till ytor och för att snida i 1 Elskrapa PEC 200 SE mjuka träslag. Alla övriga användningssätt och för- 1 Kniv / skrapa (vinklad) ändringar på...
 • Seite 21: Tekniska Specifikationer

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg allmänna säkerhetsan- 1 Huggjärn visningar för elverktyg 1 Bruksanvisning 1 Häfte „Garanti och service“ Läs alla säkerhetsinstruk- VarNING! tioner och anvisningar! Tekniska specifikationer Felhantering vid tillämpning av nedan angivna sä- kerhetsinstruktioner och anvisningar kan medföra Nominell spänning: 230 V ~ 50 Hz elstötar, brand och / eller allvarliga skador.
 • Seite 22: Personsäkerhet

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg använd aldrig verktyget i regn d) Ta bort inställningsverktyg eller eller väta. Inträngande vatten i en skruvnycklar innan du startar verk- tyget. Ett verktyg eller en nyckel som befinner elektrisk apparat ökar risken för elstötar. använd inte kabeln på annat sig vid en roterande maskindel kan medföra sätt än den är avsedd för, t.ex.
 • Seite 23: Säkerhetanvisningar För Elschavare

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg / Innan du börjar använda elskrapan problem och inte kärvar, kontrollera Stötta aldrig händerna bredvid eller även om delar är brutna eller skadade framför apparaten eller den yta som eller påverkar verktygets funktion ska bearbetas, då kan du skada dig om du negativt på...
 • Seite 24: Byta Tillbehör

  Montera det verktyg som ska slipas på elskra- Starta / Stänga av pan (se kapitel „Byta tillbehör“). Observera: Apparaten börjar inte arbeta förrän På en bandslip (t ex Parkside PEBS 900 den kommer i kontakt med materialet. se Bild G): Fäst bandslipen enligt anvisningarna i en statio- Start: när anordning som är lämpar sig för detta...
 • Seite 25: Rengöring Och Skötsel Avfallshantering Information

  Använd inte bensin, lösningsmedel eller rengö- (2004 / 108 / EC) ringsmedel som angriper plastytorna. Typ / beteckning: avfallshantering Parkside Elskrapa PEC 200 SE Förpackningen består av miljövänligt material som kan avfallshanteras vid Bochum, 30.04.2008 lokala återvinningsställen. Kasta inte elverktyg i hushållssoporna!
 • Seite 27 Indholdsfortegnelse Indledning Bestemmelsesmæssig brug ..................Side 30 Udstyr ..........................Side 30 Medfølger ved køb ....................Side 30 Tekniske data ......................Side 31 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 1. Sikkerhed på arbejdsstedet...................Side 31 2. Elektrisk sikkerhed ....................Side 31 3. Personlig sikkerhed ....................Side 32 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ......Side 32 Sikkerhedsanvisninger for elektroskraber ..............Side 33 Originalt tilbehør / originale ekstraenheder .............Side 33 Har du forstået alt? ....................Side 33...
 • Seite 28: Indledning

  Mærke-slagtal være ubeskadiget! Bortskaf emballagen og maskinen Volt (Vekselspænding) miljøvenligt efter forskrifterne! Watt (Effektivt) Elektrisk skraber PEC 200 SE følge af ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse. Maskinen er ikke beregnet til erhvervsmæssigt brug. Indledning Udstyr Før De tager apparatet i brug den første gang bør De sætte Dem ind i dets funkti-...
 • Seite 29: Tekniske Data

  Indledning / Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj Tekniske data Generelle sikkerheds- instrukser for elektrisk værktøj Mærkespænding: 230 V ~ 50 Hz Mærkeeffekt: 200 W alle sikkerhedsinstrukser Mærke-slagtal: Trin I: 6.500 min aDVarSEL! og anvisninger skal læses! Trin II: n 7.500 min Trin III: n 8.500 min Forsømmelighed over for sikkerhedsinstrukserne og...
 • Seite 30: Personlig Sikkerhed

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj ske redskab er slået fra før det bliver er øget risiko ved et elektrisk stød hvis legemet forbundet med elektricitetsforsynin- har jordforbindelse. apparatet skal beskyttes gen, når det tages op eller bliver bå- mod regn og væde. Hvis der ret.
 • Seite 31: Sikkerhedsanvisninger For Elektroskraber

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj eller apparatet lægges væk. Disse sik- Der skal bære ånededræts- værn! Ved længere tids behandling kerhedstiltag forhindrer utilsigtet igangsætning af apparatet. af træ og specielt hvis der behandles d) Elektriske redskaber der ikke er i materialer så...
 • Seite 32: Før Ibrugtagning

  Før ibrugtagning / Ibrugtagning Før ibrugtagning arbejdsanvisninger Værktøjer Arbejd altid med retningen væk fra kroppen. Hold maskinen med begge hænder. Valg af det rigtige værktøj er afhængigt af anven- Tænd for maskinen, og før den med det påsatte delsesområdet. værktøj hen til materialet eller overfladen, der Det medfølgende tilbehør er egnet til de alminde- skal bearbejdes.
 • Seite 33: Efterslibning Af Værktøjer

  (se kapitlet „Udskiftning af værktøj“). Efter europæisk direktiv 2002 / 96 / EF skal udtjent elektrisk udstyr samles særskilt og bortskaffes til mil- På en båndsliber (f.eks. Parkside jøskånende genindvinding. PEBS 900 se fig. G): Fastgør båndsliberen i en stationær anordning, Mulighederne for bortskaffelse af den udtjente ma- som er beregnet hertil.
 • Seite 34: Konformitetserklæring / Fremstiller

  EF-lavspændingsdirektiv (2006 / 95 / EF) Elektromagnetisk fordragelighed (2004 / 108 / EF) Type / apparatets betegngelse: Parkside Elektrisk skraber PEC 200 SE Bochum, 30.04.2008 Hans Kompernaß - adm. direktør - Der tages forbehold for tekniske ændringer i forbindelse med videreudvikling.
 • Seite 35 Innholdsfortegnelse Innledning Forskriftsmessig bruk ....................Side 38 Utrustning ........................Side 38 Leveringsomfang .......................Side 38 Tekniske data ......................Side 39 Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktøy 1. Sikkerhed på arbejdsstedet..................Side 39 2. Elektrisk sikkerhed ....................Side 39 3. Personlig sikkerhed ....................Side 40 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber .....Side 40 Sikkerhetshenvisninger for elektrisk skrape ..............Side 41 Originaltilbehør / -ekstraapparater................Side 41 Har du forstått alt? ....................Side 41...
 • Seite 36: Innledning

  Fjern forpakningen og apparatet på Volt (Vekselspenning) en miljøvennlig måte! Watt (Virkningseffekt) Elektrisk skrape PEC 200 SE skader som oppstår gjennom bruk som ikke er hen- siktsmessig. Apparatet er ikke ment for yrkesmessig bruk. Innledning Utrustning Sørg for å...
 • Seite 37: Tekniske Data

  Innledning / Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktøy Generelle sikkerhetsanvis- 1 Bruksanvisning ninger for elektroverktøy 1 Hefte „Garanti og service“ alle sikkerhedsinstruk- aDVarSEL! Tekniske data ser og anvisninger skal læses! Forsømmelighed over for sikkerhedsinstrukserne og Nominell spenning: 230 V ~ 50 Hz anvisninger kan resultere i elektriske stød, brand Nominell effektbruk: 200 W og / eller alvorlige kvæstelser.
 • Seite 38: Personlig Sikkerhed

  Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktøy apparatet skal beskyttes gen, når det tages op eller bliver bå- mod regn og væde. Hvis der ret. Hvis man har en finger på afbryderen trænger vand ind i et elektrisk apparat eller apparatet er slået til medens det bliver er der forøget risiko for elektrisk stød.
 • Seite 39: Sikkerhetshenvisninger For Elektrisk Skrape

  Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktøy / Før du tar i bruk d) Elektriske redskaber der ikke er i Ikke dynk materialer eller flater som brug, skal opbevares uden for børns skal bearbeides med løsemiddelholdige rækkevidde. Lad ikke personer væsker. På grunn av oppvarmingen kan det benyttet apparatet hvis de ikke er oppstå...
 • Seite 40: Skifte Oppsats

  Sett verktøyet som skal slipes i elektroskraperen skjer ved materialkontakt, oppnår du nøyaktig (se kapittel ”Skifte oppsats”). en nøyaktig posisjonering av verktøyet. Til en båndsliper (f.eks. Parkside PEBS 900 se fig. G): Fest båndsliperen i en passende egnet stasjo- nær innretning.
 • Seite 41: Vedlikehold Og Rengjøring Avfallshåndtering Opplysninger

  Emballasjen består av miljøvennlige materialer som kan leveres til den lokale Type / apparatbetegnelse: avfallsstasjonen for resirkulering. Parkside Elektrisk skrape PEC 200 SE Elektrisk verktøy må ikke kasseres Bochum, 30.04.2008 sammen med husholdningsavfall! I henhold til Europeisk Retningslinje 2002 / 96 / EG må...
 • Seite 43 Πίνακας περιεχομένων Eισαγωγή Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς..............Σελίδα 46 Εξοπλισμός ......................Σελίδα 46 Περιεχόμενα παράδοσης ..................Σελίδα 47 Τεχνικά δεδομένα ....................Σελίδα 47 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία 1. Θέση εργασίας-ασφάλεια ................Σελίδα 47 2. Ηλεκτρική ασφάλεια ..................Σελίδα 48 3. Ασφάλεια ατόμων .....................Σελίδα 48 4.
 • Seite 44: Eισαγωγή

  Απομακρύνετε τη συσκευασία και τη Volt (Εναλλασσόμενη τάση) συσκευή φιλικά προς το περιβάλλον! Watt (Αποτελεσματική ισχύς) Ηλεκτρικο ξεστρο PEC 200 SE λειμμάτων κόλλας, χρώματος και σταρώματος, για τη λείανση ανωμαλιών και για την πραγματοποίηση λαξεύματος σε ξύλα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή...
 • Seite 45: Περιεχόμενα Παράδοσης

  Περιεχόμενα παράδοσης ται να υποτιμηθεί, σε περίπτωση που το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιείται τακτικά κατά τέτοιο τρόπο. 1 Ηλεκτρική ξύστρα PEC 200 SE Υπόδειξη: Για τον ακριβή υπολογισμό της επιβά- 1 Σετ μαχαιριού / ξύστρας (αγκωνωτό) 1 Σετ μαχαιριού / ξύστρας (ίσιο) ρυνσης...
 • Seite 46: Ηλεκτρική Ασφάλεια

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία 2. Ηλεκτρική ασφάλεια 3. Ασφάλεια ατόμων Αποφύγετε τον κίνδυνο για τη α) Επιδείξτε μεγάλη προσοχή, έχετε ζωή από ηλεκτροπληξία: πάντοτε επίγνωση των πράξεών σας και δείξτε ιδιαίτερη συναίνεση στην α) Το βύσμα σύνδεσης συσκευής θα εργασία...
 • Seite 47: Ασφαλής Λειτουργία Και Χρήση Ηλεκτρονικών Συσκευών

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία Κρατήστε τα μαλλιά, το ρουχισμό και κάρουν, αν υπάρχουν σπασμένα ή τα γάντια μακριά από τα κινούμενα κατεστραμμένα εξαρτήματα έτσι ώστε εξαρτήματα. Ο φαρδύς ρουχισμός που δεν να επηρεάζεται αρνητικά η λειτουργία της συσκευής. Αναθέστε την επιδιό- έχει...
 • Seite 48: Αυθεντικά Εξαρτήματα / Πρόσθετες Συσκευές

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας… / Πριν από τη θέση σε λειτουργία Πριν από τη θέση σε λειτουργία Μην εμποτίζετε τα υλικά ή τις προς επε- ξεργασία επιφάνειες με υγρά που περι- Εργαλεία χρήσης έχουν διαλύτες. Η θέρμανση που προκαλεί- ται κατά το ξύσιμο ίσως δημιουργήσει επιβλαβείς για...
 • Seite 49: Θέση Σε Λειτουργία

  Ωθήστε το διακόπτη Διακόπτης ΕΝΤΟΣ / λαιο „Αντικατάσταση σετ“). ΕΚΤΟΣ / προεπιλογής αριθμού εμβολισμών προς τα εμπρός. Σε τριβέα με ιμάντα (π.χ. Parkside PEBS 900 βλέπε Εικ. G): Απενεργοποίηση: Στερεώστε τον τριβέα με ιμάντα με κατάλληλο Ωθήστε το διακόπτη Διακόπτης ΕΝΤΟΣ / τρόπο...
 • Seite 50: Απόσυρση

  πρέπει οι ηλεκτρικές συσκευές να συλλέγονται ξεχωριστά και να τροφοδοτούνται σε διαδικασία Τύπος / χαρακτηρισμός συσκευής: ανάκτησης υλικών που σέβεται το περιβάλλον. Parkside Ηλεκτρικο ξεστρο PEC 200 SE Δυνατότητες απόσυρσης των χρησιμοποιημένων συσκευών θα πληροφορηθείτε από τη διαχείριση κοινότητας ή πόλης σας.
 • Seite 51 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ................Seite 54 Ausstattung ......................Seite 54 Lieferumfang ......................Seite 55 Technische Daten ....................Seite 55 allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ..................Seite 55 2. Elektrische Sicherheit ..................Seite 56 3. Sicherheit von Personen..................Seite 56 4.
 • Seite 52: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Netzstecker! Entsorgen Sie Verpackung und Gerät Volt (Wechselspannung) umweltgerecht! Watt (Wirkleistung) Elektroschaber PEC 200 SE Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungs- Einleitung widriger Verwendung entstandene Schäden über- nimmt der Hersteller keine Haftung.
 • Seite 53: Lieferumfang

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Lieferumfang Hinweis: Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung während eines bestimmten 1 Elektroschaber PEC 200 SE Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten berück- 1 Messer- / Schabaufsatz (gekröpft) sichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet 1 Messer- / Schabaufsatz (gerade) ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz...
 • Seite 54: Elektrische Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 2. Elektrische Sicherheit 3. Sicherheit von Personen Vermeiden Sie Lebensgefahr a) Seien Sie stets aufmerksam, achten durch elektrischen Schlag: Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die arbeit mit einem a) Der anschlussstecker des Elektrowerk- Elektrowerkzeug.
 • Seite 55: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein- werkzeuge mit scharfen Schneidkanten ver- richtungen montiert werden können, klemmen sich weniger und sind leichter zu vergewissern Sie sich, dass diese führen. angeschlossen sind und richtig ver- g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, wendet werden.
 • Seite 56: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Allgemeine Sicherheitshinweise… / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme aufsatz wechseln Ziehen Sie bei Gefahr sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Tragen Sie während der Montage und bei der abschließenden Prüfung des Auf- Originalzubehör / -zusatzgeräte satzes entsprechende Schutzhandschuhe. Benutzen Sie nur Zubehör und Zusatz- Hinweis: Die Krümmung / Arbeitskante des geräte, die in der Bedienungsanleitung Aufsatzwerkzeuges...
 • Seite 57: Einschalten / Ausschalten

  Setzen Sie das zu schleifende Aufsatzwerkzeug in den Elektroschaber ein (siehe Kapitel „Auf- Hinweis: Die Arbeitsbewegung des Gerätes satz wechseln“). erfolgt erst bei Materialkontakt. an einem Bandschleifer (z.B. Parkside Einschalten: PEBS 900 siehe abb. Schieben Sie den EIN- / AUS-Schalter / Hub-...
 • Seite 58: Service

  Damit wird sichergestellt, dass die Typ / Gerätebezeichnung: Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. WarNUNG! Lassen Sie den austausch Parkside Elektroschaber PEC 200 SE des Steckers oder der Netzleitung immer vom Hersteller des Gerätes oder seinem Kundendienst ausführen. Bochum, 30.04.2008 Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.

Inhaltsverzeichnis