Parkside PEC 200 SE Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Elektroschaber
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
POWER SCraper
PEC 200 SE
POWER SCRAPER
Operation and Safety Notes
ELEKTROSCHABER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Downloaded from
www.Manualslib.com
manuals search engine
EL-SKRABER
Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PEC 200 SE

 • Seite 1 POWER SCraper PEC 200 SE POWER SCRAPER EL-SKRABER Operation and Safety Notes Brugs- og sikkerhedsanvisninger ELEKTROSCHABER Bedienungs- und Sicherheitshinweise Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Table of Content Introduction Intended Utilisation .......................Page 6 Fittings ..........................Page 6 Items supplied .......................Page 6 Technical Data ......................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 7 3. Personal safety ......................Page 8 4.
 • Seite 5: Introduction

  Introduction The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Read instruction manual! Safety class II Wear hearing protection, dust Observe caution and safety notes! protection mask, protective glasses and protective gloves. Caution – electric shock! Keep children away from electrical Danger to life! power tools!
 • Seite 6: Technical Data

  Introduction / General safety advice for electrical power tools General safety advice for 1 Knife / Scraper attachment (straight) electrical power tools 1 Spatula attachment 1 Chisel attachment 1 Operating manual WarNING! read all the safety advice and instructions! Failure to observe the safety advice and instructions Technical Data may result in electric shock, fire and / or serious injury.
 • Seite 7: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools b) avoid touching earthed surfaces such c) avoid unintentional operation of the as pipes, radiators, ovens and refrig- device. Check that the electrical power erators with any part of your body. tool is switched off before you connect There is an increased risk of electric shock if it to the mains, pick it up or carry it.
 • Seite 8: Safety Advice For Power Scraper

  General safety advice for electrical power tools / Before taking tool into use d) When not in use always ensure that Do not soak the materials or the area electrical power tools are kept out of to be worked with liquids containing reach of children.
 • Seite 9: Changing Attachments

  Before taking tool into use / Commissioning Switching ON / OFF Knife / Scraper attachment (offset) Knife / Scraper attachment (straight), e.g. for Notice: The working motion of the appliance first removing carpets, felts, cork sheets as well as plaster and adhesive residues (see Fig. C, E) takes place on material contact.
 • Seite 10: Maintenance And Cleaning

  Commissioning / Maintenance and cleaning / Disposal / Information Information On a belt sander (e.g. Parkside PEBS 600 see Fig. G): Service centre Appropriately fasten the belt sander into / onto a suitable stationary facility. Pay attention to the running direction of the belt...
 • Seite 11: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  Information Declaration of Conformity / Manufacturer DES Ltd Units 14-15 We, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, Bilston Industrial Estate D-44867 Bochum, Germany, declare that this Oxford Street product complies with the following EU directives: Bilston (Great Britain) WV14 7EG Machinery Directive Tel.: 0870 / 787-6177 (98 / 37 / EC)
 • Seite 12 Indholdsfortegnelse Indledning Bestemmelsesmæssig brug ..................Side 14 Udstyr ..........................Side 14 Medfølger ved køb ...................... Side 14 Tekniske data ........................ Side 15 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ..................Side 15 2. Elektrisk sikkerhed ....................Side 15 3.
 • Seite 13: Indledning

  Indledning I denne betjeningsvejledning / på apparatet anvendes der følgende piktogrammer: Læs betjeningsvejledningen! Beskyttelsesklasse II Dae anbefales at bære sikkerhedsbril- Følg advarsels- og sikkerhedsanvisnin- ler, høreværn, åndedrætsbeskyttelse gerne! og sikkerhedshandsker. Børn skal holdes borte fra elektrisk Fare for elektrisk stød! Livsfare! værktøj! Eksplosionsfare! Beskyt elektrisk værktøj mod væde!
 • Seite 14: Tekniske Data

  Indledning / Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj Tekniske data Generelle sikkerheds- instrukser for elektrisk værktøj Mærkespænding: 230 V ~ 50 Hz Mærkeeffekt: 200 W Mærke-slagtal: Trin I: 6.500 min aDVarSEL! alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger skal læses! Trin II: n 7.500 min Trin III: n 8.500 min Forsømmelighed over for sikkerhedsinstrukserne og...
 • Seite 15: Personlig Sikkerhed

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj stik sammen med apparatet der har sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmaske, skridsik- sikkerhedsjording. Uændrede stik og passen- kert fodtøj, sikkerhedshjelm eller høreværn, alt de stikdåser nedsætter risikoen for elektrisk stød. efter det elektriske redskabs art og anvendelse, b) Undgå...
 • Seite 16: Sikkerhedsanvisninger For Elektroskraber

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj parat der ikke kan tændes eller slukkes, er Der skal bæres øjenbeskyt- farligt og skal repareres. telse! Der udgår fare fra dele af c) Stikket skal være trukket ud af stikdå- emnet der bliver slået af og flyder sen før der foretages indstillinger på...
 • Seite 17: Før Ibrugtagning

  Før ibrugtagning / Ibrugtagning Før ibrugtagning arbejdsanvisninger Værktøjer Arbejd altid med retningen væk fra kroppen. Hold maskinen med begge hænder (se fig. B). Valg af det rigtige værktøj er afhængigt af anven- Tænd for maskinen, og før den med det påsatte delsesområdet.
 • Seite 18: Efterslibning Af Værktøjer

  De få at vide hos de lokale myndigheder. Sæt værktøjet , du vil slibe, i el-skraberen Informationer (se kapitlet „Udskiftning af værktøj“). Service På en båndsliber (f.eks. Parkside PEBS 600 se fig. G): aDVarSEL! Deres apparater må Fastgør båndsliberen i en stationær anordning, som er beregnet hertil.
 • Seite 19: Konformitetserklæring / Fremstiller

  Informationer Konformitetserklæring / Fremstiller Kompernaß Service Danmark Hornbækvej 473 Vi, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, DK-3080 Tikøb D-44867 Bochum, Tyskland, erklærer Tel.: +45 4975 8454 hermed for dette produkt overensstemmelse Fax: +45 4975 8453 med de følgende EF-direktiver: e-mail: support.dk@kompernass.com Maskindirektiv (98 / 37 / EC) EF-lavspændingsdirektiv (2006 / 95 / EC)
 • Seite 20 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ................Seite 22 Ausstattung ........................Seite 22 Lieferumfang .........................Seite 22 Technische Daten ......................Seite 23 allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit .....................Seite 23 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 23 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 24 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 25 Sicherheitshinweise für Elektroschaber ...............Seite 25 Originalzubehör / -zusatzgeräte .................Seite 25 Alles verstanden? ......................Seite 26...
 • Seite 21: Einleitung

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Schutzklasse II Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Warn- und Sicherheitshinweise Atem- / Staubschutzmaske, eine beachten! Schutzbrille und Schutzhandschuhe. Vorsicht vor elektrischem Schlag! Kinder vom Elektrowerkzeug Lebensgefahr! fernhalten! Explosionsgefahr! Elektrowerkzeug vor Nässe schützen! Lebensgefahr durch elektrischen...
 • Seite 22: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge allgemeine 1 Spachtelaufsatz Sicherheitshinweise 1 Stechbeitelaufsatz für Elektrowerkzeuge 1 Bedienungsanleitung WarNUNG! Lesen Sie alle Sicherheits- Technische Daten hinweise und anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshin- Nennspannung: 230 V ~ 50 Hz weise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Nennaufnahmeleistung: 200 W Brand und / oder schwere Verletzungen verursachen.
 • Seite 23: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge adapterstecker gemeinsam mit Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Unveränderte Stecker und passende Steckdosen Verletzungen führen. verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. Tragen Sie persönliche Schutz- b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit ge- ausrüstung und immer eine erdeten Oberflächen, wie von rohren, Schutzbrille.
 • Seite 24: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 4. Verwendung und Behandlung Sicherheitshinweise des Elektrowerkzeugs für Elektroschaber a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Ver- wenden Sie für Ihre arbeit das dafür Um Verletzungs- und Brandgefahr sowie bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem Gesundheitsgefährdungen zu vermeiden: Sichern Sie das Werkstück. Benutzen passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
 • Seite 25: Alles Verstanden

  Allgemeine Sicherheitshinweise… / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme alles verstanden? aufsatzwerkzeug entnehmen: Schieben Sie die Werkzeugarretierung Wenn Sie sich mit den Hinweisen, Funktionen nach vorne „UNLOCK“. und Handhabungen Ihres Gerätes vertraut ge- Ziehen Sie das Aufsatzwerkzeug macht haben, können Sie mit der Arbeit beginnen. Wechsel aus der Werkzeugaufnahme Unter Berücksichtigung aller Angaben und Hin- weise des Herstellers arbeiten Sie am sichersten.
 • Seite 26: Aufsatzwerkzeuge Nachschärfen

  Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten in den Elektroschaber ein (siehe Kapitel Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder „Aufsatz wechseln“). Stadtverwaltung. an einem Bandschleifer (z.B. Parkside Informationen PEBS 600 siehe abb. G): Befestigen Sie den Bandschleifer entsprechend Service in einer dafür geeigneten stationären Einrichtung.
 • Seite 27: Garantie

  Informationen Garantie Sie erhalten auf dieses Gerät 3 jahre Ga- Kompernass Service Switzerland rantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde Tel.: +41 (0) 848 000 525 sorgfältig produziert und vor anlieferung (max. 0,0807 CHF/min.) gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie e-mail: support.ch@kompernass.com den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.
 • Seite 28 IAN: 30164 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Tilstand af information · Stand der Informationen: 04 / 2009 · Ident.-No.: PEC200SE042009-GB / IE / DK / DE / AT / CH Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...

Inhaltsverzeichnis