Herunterladen Diese Seite drucken

Bezpieczeństwo; Specyficzne Dla Urządzenia Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa - Parkside PET 23 VARIO Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Typ zszywki /
gwoździa
11,4 mm
12
L
14
18
10 mm
Typ 53
6 mm
12
14
L
16
18
4 mm
19
Typ 55
L
23
Typ 47
Typ
55
53
47
Następujące poniżej dane są niezobowiązują-
cymi zaleceniami. Proszę w trakcie praktycznej
pracy przetestować również samemu, jaki typ
zszywki / gwoździa oraz jakie ustawienie siły
uderzenia nadają się optymalnie do danego
podłoża!
Bezpieczeństwo
L
Specyficzne dla urządzenia
wskazówki dotyczące bezpie-
czeństwa
Zalecane ustawienie siły uderzenia dla:
Drewna twardego
Drewna miękkiego
(na przykład dę-
(na przykład świerko-
bowego lub buko-
wego lub sosnowego)
wego)
5 - 6
1 - 4
6
2 - 5
6 - 7
4 - 6
5 - 6
3 - 5
5 - 6
3 - 5
6 - 7
5
7
5
7
6
7
6
mm
12, 14, 16, 18, 19
12, 14, 18
23
Wprowadzenie / Bezpieczeństwo
Płyty wiórowej /
płyty MDF
4 - 6
5 - 6
6 - 7
2 - 5
3 - 5
4 - 5
4 - 6
5 - 7
6 - 7
J
Należy upewnić się, że urządzenie zgodnie
z instrukcją obsługi jest uruchamiane wyłącz-
nie przez osoby w wieku powyżej 18 lat!
J
Dzieci należy trzymać z daleka od
urządzenia. Urządzenie należy
przechowywać w suchym,
zamkniętym pomieszczeniu w sposób nie-
dostępny dla dzieci.
Aby uniknąć zagrożenia życia wskutek
porażenia prądem elektrycznym:
J
Kontrolować regularnie stan
urządzenia, kabla sieciowego
oraz wtyku sieciowego.
Proszę już więcej nie uruchamiać urządzenia
w przypadku uszkodzeń tych części. Nigdy
nie należy otwierać urządzenia. Wykonanie
robót związanych z naprawą lub wymianą
należy zlecić wyłącznie punktowi serwisowi
lub elektrykowi. Uszkodzone urządzenie,
Płyty ze sklejki
(na przykład płyty sto-
larskiej)
5 - 6
6
6 - 7
2 - 5
3 - 5
4 - 5
4 - 6
5 - 7
6 - 7
PL
13

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading