Herunterladen Diese Seite drucken

Käyttö; Käynnistäminen Ja Sammuttaminen; Kierrosluvun Esivalinta; Pyörimissuunnan Asettaminen - Parkside PSBM 500 B3 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Käyttö
Laitetta ei saa käyttää ilman
lisäkäsikahvaa. Se antaa
lisätukea ja pienentää louk-
kaantumisvaaraa.
Ota huomioon melusuoja ja muut
määräykset.
Käynnistäminen ja sammut-
taminen
1. Liitä kone verkkojännitteeseen.
Varmista, että verkkojännite vas-
taa koneen tyyppikilvessä ilmoi-
tettua jännitettä.
2. Päällekytkeminen: Paina virtakyt-
kintä (8).
3. Vääntömomenttia voi säädellä
portaattomasti päälle-/poiskytki-
mellä (8).
Kevyt painallus: alhainen kier-
rosnopeus
Voimakkaampi painallus: suu-
rempi kierrosnopeus.
4. Jatkuva käyttö: Paina lukitusnap-
pia (9). Virtakytkin (8) on lukittu.
5. Poiskytkeminen: Vapauta virta-
kytkin (8).
Paina jatkuvaa käyttöä varten
lyhyesti virtakytkintä (8).

Kierrosluvun esivalinta

Suurimman sallitun kierrosluvun voi valita
kierrosluvun asetusrenkaasta. Virtakytkintä
voi painaa sisään vain esivalitun kierroslu-
vun verran.
1. Odota laitteen pysähtymistä.
2. Aseta haluttu kierros-
luku kierrosluvun ase-
tusrenkaasta (7).
Pyörimissuunnan asettaminen
Pyörimissuunnan valintakytkimellä voi muut-
taa laitteen pyörimissuuntaa.
1. Odota laitteen pysähtymistä.
2. Työnnä pyörimissuunnan valinta-
kytkin (6) haluttuun asentoon:
Pyörimissuunta oikealle:
poraamiseen ja ruuvien si-
säänkiertämiseen.
Pyörimissuunta vasemmalle:
ruuvien irrottamiseen.
Vaihto poraamisen/iskupo-
raamisen välillä
1. Odota laitteen pysähtymistä.
2. Poraaminen ja ruuvien
kiertäminen: Aseta vaihto-
kytkin (1) "poraami-
nen"-symbolin päälle.
3. Iskuporaaminen:
Aseta vaihtokytkin (1)
"iskuporaaminen"-symbolin
päälle.
Työskentelyohjeet
Käytä aina sopivaa työkalua.
Laite on kytkettävä heti pois päältä,
mikäli työkalu jumiutuu. Aseta pyöri-
missuunnaksi vasen ja kierrä jumiutunut
työkalu varovasti ulos.
Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita työka-
luja ja lisävarusteita.
FI
23

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 B3

Diese Anleitung auch für:

Ian 102531