Herunterladen Diese Seite drucken

Garanti - Parkside PSBM 500 B3 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SE

Garanti

Bästa kund!
På denna produkt lämnar vi 3 års garanti
efter inköpsdatumet.
I händelse av defekter hos denna produkt
omfattas du av lagstadgade rättigheter
gentemot säljaren av produkten. Dessa
rättigheter begränsas inte av vår nedan
beskrivna garanti.
Garantivillkor
Garantitiden börjar löpa per inköpsdatu-
met. Vänligen förvara originalkassakvittot
väl. Det behövs som köpbevis.
Om ett material- eller fabrikationsfel uppträ-
der inom tre år från inköpsdatumet för den-
na produkt, reparerar eller byter vi ut - efter
vårt gottfinnande - produkten kostnadsfritt
för dig. Detta garantiåtagande förutsätter
att den defekta produkten och inköpsdoku-
mentet (kassakvittot) visas upp inom treår-
sperioden med en kortfattad beskrivning
över vari felet består och när det uppstod.
Om defekten täcks av vår garanti, erhåller
du den reparerade eller en ny produkt i re-
tur. Ingen ny garantiperiod börjar löpa vid
reparation eller utbyte av produkten.
Garantitid och lagstadgade garan-
tianspråk
Garantitiden förlängs inte om garantiåta-
gandet tas i anspråk. Detta gäller även för
ersatta och reparerade delar. Skador och
brister som ev. fanns redan vid köpet måste
anmälas omedelbart efter uppackning.
Reparationer som utförs efter garantitidens
utgång debiteras.
Garantiomfattning
Produkten har tillverkats med omsorg enligt
strikta kvalitetsdirektiv och den har kontrol-
lerats noggrant före utleverans.
36
Garantin avser material- eller tillverknings-
fel. Denna garanti omfattar inte produktde-
lar som är utsatta för ett normalt slitage och
därför kan betraktas som förbrukningsdelar
(t.ex. snabbchuck) eller skador på ömtåliga
delar (t.ex. brytare, batterier eller delar till-
verkade av glas).
Denna garanti upphör att gälla om pro-
dukten har skadats, ej använts på ända-
målsenligt sätt eller ej underhållits. Alla de
instruktioner som anges i manualen skall
följas exakt för en korrekt användning av
produkten. Användningsändamål och han-
tering, som manualen avråder ifrån eller
varnar för, skall ovillkorligen undvikas.
Produkten är avsedd enbart för privat bruk,
ej för kommersiellt bruk. Vid missbruk och
felaktig behandling, utövande av våld och
vid ingrepp som inte har gjorts av vårt auk-
toriserade servicekontor, upphör garantin
att gälla.
Rutiner vid garantiärenden
För att ditt ärende skall kunna behandlas
snabbt, ber vi dig tänka på följande:
Vid alla kontakter ber vi dig ha kas-
sakvittot och identifieringsnumret
(IAN 102531) till hands som köpbevis.
Artikelnumret anges på typskylten, en
graverad platta.
Om funktionsfel eller andra defekter
uppstår: vänligen kontakta först nedan-
stående serviceavdelning per telefon
eller e-post. Du får då information om
hur reklamationen går till.
Efter samråd med vår kundtjänst kan du
skicka in en produkt som har konstate-
rats defekt till den meddelade service-
adressen portofritt och med bifogande
av köpdokumentet (kassakvittot) och
uppgift om vari felet består och när det
uppstod. För undvikande av mottag-
ningsproblem och extrakostnader ber

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 B3

Diese Anleitung auch für:

Ian 102531