Herunterladen Diese Seite drucken

Säkerhetsinformation; Bildsymboler I Bruksanvisningen; Symboler På Maskinen; Allmänna Säkerhetshänvisningar För Elverktyg - Parkside PSBM 500 B3 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
bruksanvisningen kan därför inte gällande-
göras.
Det angivna vibrationsvärdet är uppmätt en-
ligt en standardiserad testmetod och kan an-
vändas för jämförelse av ett elverktyg med
ett annat. Det angivna vibrationsvärdet kan
även användas för en inledande bedöm-
ning av påverkan.
Varning: Vibrationsvärdet kan
variera från det angivna värdet vid
den faktiska användningen av el-
verktyget, beroende på hur verktyget
används. Säkerhetsåtgärder måste
definieras som skydd för använda-
ren. Härvid görs en bedömning av
påverkan med hänsyn till de faktiska
användningsförhållandena (därvid
skall alla delar av driftscykeln beak-
tas, t.ex. tider under vilka elverktyget
är avstängt, och tider då verktyget
visserligen är inkopplat men körs
utan belastning).
Säkerhetsinformation
Vid användning av maskinen skall säker-
hetshänvisningarna följas.
Bildsymboler i
bruksanvisningen
Risksymbol med uppgifter
om förebyggande av person-
eller sakskador.
Påbudssymbol (i stället för utrops-
tecknet förklaras påbudet) med upp-
gift om hur skador kan förebyggas.
Hänvisningstecken med information
om hur man bättre kan använda
maskinen.
Symboler på maskinen
Läs igenom bruksanvisningen.
Använd hörselskydd.
Använd skyddsglasögon.
Bär andningsskydd.
Använd skyddshandskar.
Dra genast ut kontakten, om nätka-
beln skadas, trasslar sig eller går
av.
Dra ut kontakten innan något arbete
påbörjas på produkten.
Utsätt inte maskinen för fukt.
Elektriska apparater hör inte hemma
bland hushållsavfallet.
Skyddsklass
Allmänna säkerhetshänvis-
ningar för elverktyg
VARNING! Läs igenom alla
säkerhetshänvisningar och
anvisningar. Försummelse att ef-
terleva säkerhetshänvisningarna och
anvisningarna kan medföra elek-
triska stötar, brand och/eller svåra
skador.
II
SE
29

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 B3

Diese Anleitung auch für:

Ian 102531