Herunterladen Diese Seite drucken

Symbolen Op Het Apparaat; Symbolen In De Gebruiksaanwijzing; Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrisch Gereedschap - Parkside PSBM 500 B3 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Veiligheidsvoorschriften
Gelieve bij het gebruik van het apparaat
de veiligheidsinstructies in acht te nemen.

Symbolen op het apparaat

Gebruiksaanwijzing raadplegen.
Draag een gehoorbescherming..
Draag een oogbescherming.
Draag een ademhalingsbescher-
ming.
Veiligheidshandschoenen dragen.
Trek meteen de stekker uit als het
elektrisch snoer beschadigd, ver-
draaid of doorgesneden werd.
Trek de stekker uit vooraleer u aan
het apparaat werkt.
Stel het apparaat niet bloot aan
vocht.
Machines horen niet bij huishoude-
lijk afval thuis.
Beschermniveau II
Symbolen in de gebruiksaan-
wijzing
Gevaarsymbool met informa-
tie over de preventie van per-
sonen- of zaakschade.
Gebodsteken (in plaats van het
uitroepingsteken wordt het gebod
toegelicht) met informatie over de
preventie van schade.
Aanduidingsteken met informatie
over hoe u het apparaat beter kunt
gebruiken.
Algemene veiligheidsinstruc-
ties voor elektrisch gereed-
schap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidsinstructies en aan-
wijzingen. Verzuim bij de naleving
van de veiligheidsinstructies en aan-
wijzingen kan een elektrische schok,
brand en/of ernstige verwondingen
veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en
aanwijzing voor de toekomst.
Het in de veiligheidsinstructies gebruikte
begrip „Elektrisch gereedschap" heeft
betrekking op elektrisch gereedschap met
netvoeding (met netsnoer) en op elektrisch
gereedschap met batterijvoeding (zonder
netsnoer).
Veiligheid op de werkplaats:
Houd uw werkterrein netjes en
goed verlicht. Wanorde of onverlich-
te werkterreinen kunnen tot ongevallen
leiden.
Werk met het elektrische ge-
NL
51

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 B3

Diese Anleitung auch für:

Ian 102531